Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

22/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 Fjord kommune søkjar etter 2 vaktmeistrar som eig yrkesstoltheit og ynsker å bidra i Fjord kommunes tekniske eining.  Begge stillingane er faste med stillingsprosent 100%. Den eine stillinga vil ha oppmøtestad i Valldal, mens den andre er i Stordal. Tilsette i begge stillingar vert ein del av driftsteamet som består av driftsteknikarar og driftsoperatørar som deler ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunens bygg- og eigedomsmasse, kommunale vegnett, vatn- og avlaupsanlegg. Begge stillingane skal hovudsakleg innebere drift og vedlikehald av bygningsmasse. Stillinga vil også innebere oppgåver relatert til arbeid med hjelpemidlar i tilknyting til kommuna si helseavdeling – transport, vedlikehald og reperasjon. Det er derfor ein stort fordel at kandidatar har erfaring frå liknande type jobbar. Andre gjeremål vert tillagt ved behov innan teknisk sektor. Det kan påreknast samarbeid på tvers av ansvarsområda for best mogleg løysing av oppgåvene.  Det er ynskjeleg at den tilsette kan gå inn i teknisk vakt og det er ein fordel om ein kan vere ein del av brannvernet til kommuna.  Arbeidsoppgåver - Teknisk drift av kommunale bygg - Internkontroll - Energioppfølging - Vedlikehald av kommunale bygg innvendig og utvendig - Oppgåver relatert til hjelpemidlar - ordning - Eventuelt inngå i vaktordning for Fjord kommune Kvalifikasjonar - Fagbrev innen håndverksfag/byggfag - Relevant arbeidserfaring kan kompensere for eventuelt manglande fagbrev - God økonomisk forståing - Digital kompetanse - Kjennskap til lovverk knytt til bygningsdrift - Førarkort klasse B - Ønskeleg med erfaring frå arbeid med hjelpemidlar - God norsk skriftleg og munnleg framstillingsevne Personlege eigenskapar - Evne til å arbeide systematisk - Evne og vilje til samarbeid - Er ansvarsfull - God på gjennomføringevne - Godt humør Vi tilbyr - Tilsetting på vanlege vilkår for kommunalt tilsette - Pensjonsordning i KLP - Spanande, variert og utfordrande arbeidsoppgåver i eit erfarent og tverrfagleg fagmiljø. Kontaktinformasjon Kornelija Lukaseviciute Ingeniør - Drift og VAR 41867905 kornelija.lukaseviciute@fjord.kommune.no 
Fjord kommune
22/09/2020
SØKNADSFRIST: 05.10.2020 Ettårig engasjementsstilling for utarbeidelse av ny arealplan for Leka kommune. Mulighet for fast ansettelse.   KOMPETANSE OG EGENSKAPER Høyere pedagogisk utdanning med videreutdanning innen ledelse. Erfaring kan kompensere for kravet om lederutdanning. Erfaring innen ledelse og personalansvar økonomistyring, arbeid i offentlig forvaltning. Interesse og erfaring med bruk av digitale verktøy. God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Du er en inkluderende og initiativrik leder, som gjennom motivasjon og målfokus, klarer å skape gode relasjoner og resultater. Personlig egnethet vektlegges ved valg av kandidat.  ARBEIDSOPPGAVER   Planlegge og gjennomføre utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel for Leka kommune. Veiledning om planarbeid og prosess.  Samhandling med innbyggere, organisasjoner, næringsliv og sektormyndigheter. Analyse- og utredningsarbeid i forbindelse med planarbeidet. Lage nødvendige temakart, plankart som grunnlag for politikernes behandling. Bidra i utarbeidelse av handlingsplaner (temaplaner), handlingsprogram og virksomhetsplaner. Presentere/ redegjøre for endelig plan overfor aktuelle aktører.  KVALIFIKASJONER Relevant utdanning fra høyskole- eller universitet, gjerne innen naturforvaltning og/eller næringsutvikling. Erfaring med/kunnskap om/interesse for arealplanlegging. Inngående kjennskap til relevant lovverk. Må beherske aktuelle digitale verktøy. Erfaring med innbyggermedvirkning er ønskelig. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Vi legger stor vekt på personlige egenskaper herunder samarbeid, service, evne til tverrfaglig forståelse og engasjement for helhetlig samfunnsutvikling. VI TILBYR   En spennende og utviklende jobb sammen med dyktige og engasjerte kollegaer. Utviklingsorientert arbeidsgiver. Lønn etter avtale, og kjøregodtgjørelse etter gjeldende avtaleverk. God forsikrings- og pensjonsordning. Mulighet for fast tilsetting.  Snarlig tiltredelse.  For ytterligere spørsmål om stillingen,  ta kontakt med kommunedirektør Oddvar Aardahl tlf. 902 53 969 eller Hege Svendsen hos FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920. Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende runde om ønskelig.  Søknadsfrist: 5. oktober Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd, vedrørende mulighet for å bli unntatt fra søkerlista. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Leka kommune
21/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 INV - Vedlikehald, drift og beredskap, Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på. På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre. Visjonen vår er å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg vegsystem som dekker samfunnet sitt behov for transport og fremmer regional utvikling. Seksjonen Vedlikehald, drift og beredskap (VDB) har ansvar for å drifte og vedlikehalde fylkesvegane, og å planleggje og følgje opp entreprenørar og økonomi innan tildelte midlar. Seksjonen har eit beredskapsansvar der vi vurderer og set i gang tiltak som å stenge vegar, eller rydde opp og opne vegar som er stengde grunna uvær, skred eller flaum. Vi følgjer opp arbeidet til entreprenørar på drift og elektro. På vedlikehald er oppgåvene mellom anna tinging og oppfølging av dekkelegging, vedlikehald og oppmerking. Vårt mål er å syte for best mogeleg og trygg framkomst på fylkesvegane. Til Vedlikehald Sør søkjer vi no ein byggeleiar - oppmerking med arbeidssta d Bergen, Leikanger, Førde Odda eller Voss. Arbeidsoppgåver Teknisk og økonomisk hovudansvar for gjennomføringa og evalueringa av kontrakten Utarbeide konkurransegrunnlag, lyse ut konkurranse og kontrahere Følge opp og rapportere på økonomi, kvalitet, framdrift og HMS på eigne prosjekt Koordinere arbeidet med andre faggrupper og etatar Ha kontakt med andre myndigheiter, interessegrupper og media Vere SHA-koordinator og YM-koordinator med mindre anna er bestemt av prosjektleiar Arbeide med konkurransegrunnlag, og oppfølging av gjeldande dekke- og oppmerkingskontraktar Reiseverksemd må påreknast stillinga Kvalifikasjonar Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, min. 3 år. Dersom du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlege føresetnader for stillinga, kan vi sjå bort frå utdanningskravet. Erfaring med vegmerking, og kjennskap til asfalt. Erfaring med kontraktsutlysing og oppfølging av kontraktar. Det er ein fordel med erfaring og god fagleg tyngde frå byggeleiing. God forståing av prosjekt. Gode kunnskapar i bruk av relevante IKT- verktøy. Du må ha førarkort klasse B, i særskilte tilfelle kan krav om førarkort fråvikast. Personlege eigenskapar Evne til å samarbeide med og handtere grunneigarar, konsulentar, entreprenørar og kollegaer på ein god måte. Personlege eigenskapar som kommunikasjon- og samarbeid vil bli vektlagt. Sjølvstendigheit og fleksibilitet. Vi tilbyr Ei fagleg utfordrande og spennande stilling med stor samfunnspåverknad Eit sterkt og inkluderande fagmiljø Spennande oppgåver og gode vilkår for fagleg utvikling Gode forsikrings- og pensjonsvilkår Har du spørsmål til stillinga er du velkomen til å kontakte leiar er Åsmund A. Sekse; tlf. 41242571. Anna informasjon Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i fylkeskommunen blir gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å stå på offentleg søkjarliste (offentleglova § 25, 2. ledd). Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vert du alltid varsla før søkjarlista vert offentleggjort. Kontaktinformasjon Åsmund Andersen Sekse leiar 41242571 Asmund.Andersen.Sekse@vlfk.no 
Vestland fylkeskommune
21/09/2020
SØKNADSFRIST: 11.10.2020 For faggruppen plan- og byggesak er det ledig 100 % stilling som fagleder. Faggruppen har for tiden 9 ansatte der hovedarbeidsområdene er saksbehandling etter plan- og bygningsloven og andre relevante lovverk, herunder behandling av byggesaker, delingssaker, behandling av og utarbeidelse av reguleringsplaner, dispensasjoner og klagesaker. Faglederen har det faglige ansvaret for avdelingens arbeid, og skal samordne faggruppens arbeid. Kommunen benytter kommunekart Proff som kart- og planverktøy og Acos websak som saksbehandlingsverktøy. Ved intern ansettelse vil stilling som byggesaksbehandler, 100 % fast kunne bli ledig. Oppgi i søknaden dersom det er av interesse. Tiltredelse:  Etter avtale. Ansvarsområde/hovedoppgaver: Fungere som faglig kvalitetssikrer og koordinator for saksbehandlere Saksbehandling ved behov Internkontroll og fokus på kontinuerlig forbedring Påse at relevante lover og regler etterleves Kvalitetssikre og fremme saker for politisk behandling Bidra til tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon, internt og eksternt Utvikle og implementere prosesser og rutiner som sikrer optimal utnyttelse av kommunens ressurser innenfor fagområdet Krav til kompetanse: Høyere utdanning, minimum 4 år, innen avdelingens fagområder God norsk muntlig- og skriftlig fremstillingsevne Ønsket kompetanse: Erfaring fra offentlig forvaltning med kompetanse innen plan- og bygningsloven Ledererfaring Personlige egenskaper: Selvstendig Engasjert Samarbeidsvillig Resultatorientert Lillesand kommune kan tilby: Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler Et faglig og godt arbeidsmiljø Trening i arbeidstiden og fleksibel arbeidstid Spørsmål om stillingen kan rettes til  : Kommunalsjef Trude Jakobsen på telefon 99 56 89 57, eller Byggesaksbehandler Jorunn Thomassen på telefon 99 10 40 43. Søknadsfrist:  11.10.2020 Kopi av vitnemål og attester skal ikke vedlegges søknaden, da dette vil bli etterspurt ved innkalling til et eventuelt intervju. I henhold til offentleglovas § 25 andre ledd  http://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.
Lillesand kommune
18/09/2020
SØKNADSFRIST: 05.10.2020 Melhus kommune har ledig stilling som prosjektleder ved avdeling Prosjekt ved Teknisk drift. Teknisk drift forventer stor aktivitet med mange varierte og spennende prosjekter de neste årene, som utløses blant annet av ny E6 gjennom kommunen, nylig vedtatt sentrumsplan med bl.a. nye bruforbindelser over E6 og Gaula, større overføringsledninger sør i kommunen samt flere større private utbyggingsplaner.  Melhus kommune er en kommune i vekst, og det forventes stor aktivitet innen fagområdet.    Kommunen har én elbil som kan disponeres av ansatte i arbeidstida, men vi gjør oppmerksom på at bruk av egen bil må likevel påregnes.  Dette kompenseres etter Statens satser for kjøregodtgjørelse. Det finnes gode kollektivmuligheter i området, og rådhuset er bare 30 min unna Trondheim sentrum med buss. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte i hovedsak ledelse og gjennomføring av prosjekter innenfor kommunale veger, vann- og avløpsanlegg.  Dette innebærer alt fra deltakelse i plan- og utredningsfase, kontrahering og oppfølging av rådgivere og entreprenører samt kontakt med øvrige offentlige instanser og berørte grunneiere. I perioder hvor flere anlegg er i gjennomføringsfase samtidig, vil oppfølging av utførende (byggeledelse) kunne bli prioritert.  Kvalifikasjoner Teknisk drift ønsker en person som har: Utdanning fra høgskole innenfor fagområdet veg, vann og avløpsteknikk. Erfaring med prosjektledelse, prosjektering eller byggeledelse innenfor aktuelt fagområde vil bli vektlagt.  Søkere med annen relevant utdanning i kombinasjon med solid relevant praksis, kan også bli vurdert som aktuelle kandidater.  Personlige egenskaper Teknisk drift ønsker en person som: Er strukturert og ryddig, selvstendig og engasjert, samt utadvendt med gode samarbeidsegenskaper.  Har et engasjement og evne til å skape gode relasjoner til kolleger, innbyggere, eksterne utbyggere og andre myndigheter.  Har meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.   Vi tilbyr Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor utbygging av veg-, vann- og avløpsanlegg.  Et godt arbeidsmiljø med ulike sosiale arrangementer.  Gode muligheter for personlig utvikling og kompetanseheving.  God kommunal pensjonsordning og konkurransedyktig lønn.  Fleksibel arbeidstid, samt sommertid/ vintertid.  Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Per Sandvik Stillingstittel: Fagleder utbygging Telefon: 918 66 760 Kontaktperson: Hilde Bellingmo Telefon: 953 09 463 
Melhus kommune
18/09/2020
SØKNADSFRIST: 01.11.2020 Ved teknisk etat er det ledig fast 100% stilling som ingeniør frå 01.01.21. Eininga har18 tilsette fordelt på administrasjon, landbruk, vaktmeisterteneste og reinhaldsteneste. Kommunen tek del i interkommunalt samarbeid om Norhordaland brann og redning (NHBR). Om arbeidsstaden Eininga har har m.a. følgjande ansvarsområde: - plan og bygg - byggjesakshandsaming - kart og oppmåling - miljø og energi - hamner og eigedomsforvaltning - veg og vatn - avlaup og boss. Arbeidsoppgåver og ansvar - Overvaking og oppfølging av drift av vatn og avlaupsanlegg - Oppfølging, drift og vedlikehald av vegar og hamneanlegg - Oppfølging, drift og vedlikehald av kommunale eigedomar - kart og oppmåling - sakshandsaming - publikumskontakt - leie og gjennomføre prosjekt - planarbeid i tråd med plan- og bygningslova - bidra til utvikling av effektiv drift av eininga Kompetansekrav - ingeniør innan relevant fagretning - relevant erfaring med fagområda frå offentleg eller privat verksemd Våre ynskje om deg - inkluderande og samarbeidsorientert - fokus på videreutvikling av tenestene - tydeleg, strukturert og fleksibel i tenkninga - initiativrik, løysingsorientert og høg grad av sjølvstende - god skriftleg og munnleg framstillingsevne. Modalen kommune nyttar nynorsk som skriftspråk - evne til å setje i gang og drive prosessar framover - gode evner innanfor samarbeid og samhandling Me kan tilby - Varierte, utviklande og utfordrande arbeidsoppgåver - Ivaretakande og godt arbeidsmiljø - Fagleg utvikling - Løn etter avtale - Pensjon i KLP - Hjelp til å skaffe bustad Du kan søkje på stillinga slik: Søknaden sender du elektronisk ved å fylje linken på denne sida. Husk å ha klar cv og kopi av vitnemål og attestar som du laster opp saman med søknaden. Dersom du har vanskar med den elektroniske søknaden kan du få hjelp ved å kontakte Kundetorget på tlf 56 59 90 00. Kontaktpersoner: Tone Selmer Skuggevik E-post  tone.selmer.skuggevik@modalen.kommune.no   Mobil +4792043233
Modalen kommune
17/09/2020
SØKNADSFRIST: 30.09.2020 Vi søker deg som: er pliktoppfyllende, ryddig, ansvarsbevisst, og kan arbeide selvstendig er positiv og serviceinnstilt ovenfor kunder og kollegaer er en god lagspiller og problemløser er villig til i perioder å stå på ekstra har fagbrev som oppretter/lakkerer og gjerne noe erfaring. ønsker å jobbe i et ungt og hektisk miljø har førerkort for lastebil (ønskelig, men ingen betingelse) Vi tilbyr deg: arbeid i et godt, hektisk og utviklende arbeidsmiljø god faglig opplæring og videreutvikling gode lønns- og arbeidsvilkår Dine arbeidsoppgaver vil være: Oppretting av lastebil og buss Klargjøring til lakkering og lakkering av lastebil/buss Rutebytte lastebil, buss og bobil Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen" Søknadsfrist: 30.09.2019. For nærmere opplysninger ta kontakt med Jan Paulsen, tlf. 90 93 19 60. Arbeidssted: Sortland
Nordic Last og Buss AS
17/09/2020
SØKNADSFRIST: 30.09.2020 Vi søker deg som: er pliktoppfyllende, ryddig, ansvarsbevisst, og kan arbeide selvstendig er positiv og serviceinnstilt ovenfor kunder og kollegaer er en god lagspiller og problemløser er villig til i perioder å stå på ekstra har fagbrev som mekaniker tyngre kjøretøyer og gjerne erfaring med å skru. har fartsskriverkompetanse og godkjenning som PKK kontrollør (ønskelig, men ingen betingelse) ønsker å jobbe i et ungt og hektisk miljø har førerkort for lastebil (ønskelig, men ingen betingelse) Vi tilbyr deg: arbeid i et godt, hektisk og utviklende arbeidsmiljø god faglig opplæring og videreutvikling gode lønns- og arbeidsvilkår Dine arbeidsoppgaver vil være: Feilsøking og diagnose av lastebiler og/eller busser Vedlikehold og reparasjon av lastebiler og/eller busser Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen" Søknadsfrist: 30.09.2019. For nærmere opplysninger ta kontakt med Jan Paulsen, tlf. 90 93 19 60.   Arbeidssted: Sortland
Nordic Last og Buss AS
15/09/2020
SØKNADSFRIST: 07.10.2020 I kommunalteknisk seksjon, enhet kommunalteknisk plan, er det ledig stilling som ingeniør.  Kommunalteknisk seksjon er organisert med 9 enheter hvor kommunalteknisk plan har ansvaret for å planlegge alle typer kommunaltekniske anlegg. Nå søker vi en ingeniør som ønsker å være med på prosjekter fra a- å, som ønsker seg en spennende stilling og som vil være med å påvirke lokalmiljøet nå og i fremtiden. Som ingeniør i enheten kommunalteknisk plan vil du raskt få store muligheter og mye ansvar innenfor eget fagområde. Du vil få innflytelse, påvirkningsmuligheter og et grunnlag for flere karrieremuligheter i kommunen.  Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Tiltredelse: snarlig Arbeidsoppgaver Prosjektledelse, oppfølging og saksbehandling innenfor kommunalteknikk – med hovedvekt på vann og avløp Planlegge nye anlegg Utforme tilbud og tegninger Drive problemløsning innenfor fagfeltene Velge og følge opp eksterne konsulenter Være med på evaluering av prosjekter Annet arbeid i seksjonen Kvalifikasjoner Utdannet ingeniør (bachelor) i relevante fag innen kommunalteknikk Erfaring fra aktuelle fagområder er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke Erfaring i bruk av relevante IT-verktøy Evne til selvstendig og strukturert arbeid Evne til å involvere, samarbeide og beslutte God formuleringsevne på norsk, både muntlig og skriftlig Førerkort klasse B Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr   Spennende og krevende faglige utfordringer Mulighet for faglig utvikling og vekst Godt og aktivt arbeidsmiljø Gode dataverktøy Fleksibel arbeidstid God pensjonsordning Lønn ette avtale Andre opplysninger Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2% i pensjonsinnskudd. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til ett eventuelt intervju. Kontaktpersoner: Arne Johnsen tlf: +47 33416360 mob: +47 90899458 Merete Baukhol Olsen mob: +47 91374615
Sandefjord kommune
14/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 Seksjon VAR har i dag 27 ansatte og har ansvaret for vann, avløp og renovasjon. VA-driften er lokalisert i Sellikdalen og renovasjon er lokalisert på Gomsrud. Kort om stillingen Vi har ledig en 100% stilling som driftsoperatør innenfor vann og avløp. Dette er en allsidig og variert stilling med hovedvekt på drift og vedlikehold av vann og avløpsinfrastruktur.   Vi tilbyr godt arbeidsmiljø dyktige og engasjerte kollegaer fagligutfordrende og allsidig jobb relevante kurs lønn etter tariff gode forsikrings- og pensjonsordninger   Innhold i stillingen   Hovedoppgaver er drift og vedlikehold av vann og avløpsinstallasjoner samt oppfølging og kontroll av anleggene og tilhørende utstyr. For øvrig skal du bistå i seksjonens arbeidsoppgaver etter behov. Deltagelse i beredskapsvakt må påberegnes dersom det oppstår behov.  Formelle kvalifikasjonskrav Relevant fagbrev. Særlig relevant praksis kan kompensere for fagbrev. Førerkort kl. B er ett krav.   Ønsket kompetanse Kjennskap til drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett er en fordel. Det er viktig at du kan jobbe selvstendig med arbeidsoppgaver.  Du bør ha generelt gode datakunnskaper.  Vi søker en medarbeider som ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø, har en positiv innstilling og er løsningsorientert og fleksibel. Du må ha fysiske forutsetninger for å utføre de arbeidsoppgaver som ligger til stillingen. Personlig egnethet vil bli vektlagt    Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.   Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontaktpersoner: Roar Jarness tlf: +47 481 66 486 Øyvind Weirud tlf: +47 481 66 490
Kongsberg kommune