Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

03/03/2021
SØKNADSFRIST: 23.03.2021 Kommunalteknisk planavdeling (KTP) administrerer alle plan-, investerings- og forvaltningsoppgaver tilknyttet kommunalteknikk, herunder vann og avløp, forurensning, vei og parkering. Enheten har for tiden 16 dyktige og engasjerte ansatte. Vi skal nå ansette en VA- ingeniør i 100% fast stilling. Vedkommende blir en del av enhetens faggruppe innen vann og avløp.  Kommunalteknisk planavdeling (KTP) administrerer alle plan-, investerings- og forvaltningsoppgaver tilknyttet kommunalteknikk, herunder vann og avløp, forurensning, vei og parkering. Enheten har for tiden 16 dyktige og engasjerte ansatte. Vi skal nå ansette en VA- ingeniør i 100% fast stilling. Vedkommende blir en del av enhetens faggruppe innen vann og avløp.  Arbeidsoppgaver Hoveddelen av denne stillingen er tiltenkt oppgaver knyttet til delaktighet i behovskartlegging, prosjektering og gjennomføring av VA-prosjekter og nytt renseanlegg Oppfølging av garanti- og reklamasjonsperioden i ferdigstilte prosjekt Tilegne seg ny kunnskap innenfor relevante lover og forskrifter innen VA-faget Gjennomføre og forestå innkjøp/anskaffelser iht. Lov om offentlige anskaffelser Du vil bli tillagt ansvar for økonomi, fremdrift og måloppnåelse i prosjektene Kvalifikasjoner Det er ønskelig at den som tilsettes har en master- eller bachelor grad som VA-Ingeniør, men solid og lang relevant erfaring i kombinasjon med kurs og etterutdanning kan kompensere for formell kompetanse. Erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid er en fordel Erfaring med prosjekteringsverktøy som Novapoint, Auto CAD eller Gemini VA og/eller Terreng er en fordel Førerkort klasse B Personlige egenskaper Du må like å ha kontakt med mennesker - du må være positiv, ha en god tone med brukere, og ha stor grad av fleksibilitet Du må være strukturert, løsningsorientert og "selvgående" Gjennomføringsevne  God overordnet systemforståelse  Personlige egenskaper vil bli vektlagt Vi tilbyr Kommunalteknisk planenhet har et meget godt arbeidsmiljø med et mangfold av oppgaver. Det er fokus på struktur, samarbeid og faglig utvikling for alle Du vil bli en del av et flerfaglig team og kan nyte godt av avdelingens allsidige fagmiljø Vi gir deg påvirkningsmuligheter og handlingsrom og du får stor innflytelse på din arbeidshverdag. Mulighet for kursing og etterutdanning Lønn etter avtale Kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil Fri mobiltelefon Bedriftshelsetjeneste Fri bruk av Horten svømmehall Gode forsikrings- og pensjonsordninger Kontaktperson: Thomas Kirkhus Enhetsleder 45273707
Horten kommune
02/03/2021
SØKNADSFRIST: 22.03.2021 Er du vår nye medarbeider? Vi har fra 01.06.2021 ledig 100% stilling som avdelingsleder for Samaanlegget og ønsker deg med i vårt team. Kvalifikasjonskrav: Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør med utdanning og erfaring innen anleggsteknikk. Du kan også ha utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse, samt erfaring fra bygg og anleggsbransjen. Det er også ønskelig at du har erfaring fra ledelse innen bygg og anlegg. Vi ønsker at du har god muntilg og skriftlig framstillingsevne, og har gode samarbeidsevner overfor både medarbeidere, samarbeidspartere og publikum. Personlig egnethet vil bli vektlagt mye ved vurdering av deg som søker til stillingen som avdelingsleder. Dersom du har utdanning fra utlandet, så må den være godkjent av Nokut. For deg som ikke har norsk som morsmål må du vise at du snakker og skrive godt norsk. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, og/eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og i forbindelse med samtale om stillingen. Dine viktigste arbeidsoppgaver: Stillingen omfatter administrativ og faglige ledelse av avdelingen Samaanlegget som er kommunens avdeling for egenproduksjon av anleggstjenester innen veg, vann/avløp og park. Avdelingen er også kommunens fagansvarlige for renovasjon med oppfølging av Hålogaland Ressursselskap, som utførende av innsamling og behandling. Avdelingen har 25 faste stillinger som består av økonomimedarbeider, arbeidsledere og fagarbeidere. Avdelingen disponerer en bredt sammensatt bil- og maskinpark, som er lokalisert til Samagata 45 nær Harstad sentrum. Avdelingen drives som en selvfinansierende del av kommunen, og det er fokus på en god faglig og økonomisk drift. Litt om oss: Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen fagområdene: - Vann og avløp - Renovasjon - Kommunale veg- og trafikkanlegg - Kommunale park- og idrettsanlegg - Kommunal parkeringsordning Enheten utfører deler av drift- og vedlikeholdsoppgavene i egenregi innen: - Samaanlegget, avdeling for anleggstjenester Drift og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca kr. 250 mill. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 70 ansatte fordelt på ingeniører, arbeidsledere og fagarbeidere. Vi har mange viktige og interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet. i Harstad kommune får du: - Faglig oppdatering gjennom tilbud om kurs, konferanser, e-læring mv. - Gode arbeidsforhold og gode kolleger. - Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement. - Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. - Lønn etter avtale  Annen informasjon: Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju. Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no. I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle. Kontaktpersoner: Are Edgar Stenkjær Overingeniør E-post  are.stenkjaer@harstad.kommune.no   Mobil 91306222 Svein Arne Johansen Enhetsleder E-post  Svein-Arne.Johansen@harstad.kommune.no   Mobil 91306210 Arbeid 91306210
Harstad kommune
02/03/2021
SØKNADSFRIST: 15.03.2021 Vestland fylkeskommune(VLFK) har ansvar for å utvikle Vestlandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Eigedomsavdelinga er Vestland fylkeskommune sin fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Avdelinga skal ivareta fylkeskommunen sin byggherrefunksjon og er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av fylkeskommunen sine eigedomar. Samla areal på eigedomsmassen er ca. 800.000 m², og utgjer vidaregåande skular, tannklinikkar, kollektivanlegg, kultur- og administrasjonsbygg. Eigedomsavdelinga har totalt ca. 380 tilsette. Av desse er ca. 40 tilsette ved kontoret i Bergen. Det er ledig ny fast 100 % stilling som driftsleiar ved VLFK sitt administrasjonsbygg på Sandsli. Driftsleiar vil rapportere til områdeleiar. Den som vert tilsett blir stasjonert på Sandsli men skal etterkvart flytte til sentrum for å følge siste del av byggeprosessen i det nye fylkesbygget i Agnes Mowinkelsgate 5 som bli den nye lokasjonen til Vestland Fylkeskommune frå fyrste halvdel av 2023. Der vil den som vert tilsett bli ein del av driftsorganisasjonen i det nye bygget. Før flytting til sentrum vil dritfsleiar få opplæring i drift og vedlikehald av dei tekniske anlegga på Sandsli.  Arbeidsoppgåver - Drift og vedlikehald av bygg, tekniske installasjonar og utomhusanlegg. - Følgje opp mindre bygge- og rehabiliteringsprosjekt. - Vera byggeigar sin representant på bygget ved innkjøpte tenester tinga av Eigedomsseksjonen. - Utføre mindre serviceoppgåver opp mot bruker etter retningslinjer gitt frå Eigedomsavdelinga. - Ansvarleg for at bygget tilfredsstiller krava i offentlege lover og forskrifter i samarbeid med Eigedomsavdelinga. - Være brannvernleiar. - Andre oppgåver knytt til drifta. Kvalifikasjonar - Teknisk fagskule eller fagbrev med lang erfaring, fortrinnsvis som røyrleggjar, elektrikar, mekanikar, automatikar eller anna relevant erfaring innan bygningsdrift. - Kunnskap om tekniske installasjonar og bruk av SD-anlegg. - Kunnskap om internkontroll innan brann, elektro, tekniske installasjonar, HMT og ytre miljø. - Praktisk yrkeserfaring.  Personlege eigenskapar - Gode evner til kommunikasjon, vera kreativ, påliteleg, initiativrik og serviceinnstilt. - Ha evne til å arbeide sjølvstendig, målretta og samarbeide godt med andre i fylkesadministrasjonen. - God datakunnskap og kjennskap til databaserte styringsverktøy. Vi tilbyr - Spennende oppgaver i eit tverrfaglig miljø - Engasjerte og dyktige medarbeidere - Gode muligheter for faglig utvikling - Gode pensjonsordningar. - Lønn etter avtale Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Vidar Jetmundsen Stillingstittel: områdeleiar Telefon: 476 77 891 Kontaktperson: Nils Endre Grønås Stillingstittel: seksjonssjef Telefon: 982 10 310
Vestland fylkeskommune
25/02/2021
SØKNADSFRIST: 21.03.2021 Om stillingen og arbeidsoppgaver Vi er i gang med en rekke tunnelrehabiliteringer i Troms og Finnmark fylkeskommune. I den anledning søker vi etter byggeleder innen elektro eller automasjon i fast stilling til Avdeling drift, vedlikehold og forvaltning i Samferdselsdivisjonen. Kontorsted vil enten være Finnsnes eller Tromsø. Ansvar og arbeidsoppgaver: Delaktig i utarbeidelse av byggeplaner Støttefunksjon for våre kontrollingeniører Delaktig i oppfølging av entreprenørenes arbeid Kontroll av sluttdokumentasjon Det må påregnes at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen vil bli endret i takt med endringer i etatens behov. Kvalifikasjonskrav Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år). Omfattende erfaring innenfor det aktuelle fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning. Du må ha kjennskap til relevante forskrifter og praktisk erfaring fra deltakelse i bygg- eller anleggsprosjekter. Du må også ha god fremstillingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig og førerkort klasse B.  Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Personlige egenskaper Evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert Evne til effektiv kommunikasjon og konstruktivt samarbeid Gjennomføringsevne og organisasjonsforståelse Vi tilbyr Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksitid og gode ordninger for avspasering Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter Et trivelig og sosialt miljø. Søknaden skal inneholde Søknadsbrev og CV Vitnemål, attester 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknadsfrist og andre opplysninger Søknadsfrist: 21.03.2021 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kontaktinfo Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Prosjektleder Geir Østvik på mobil 957 91 530. Om oss Fra 2020 ble Troms og Finnmark fylkeskommune slått sammen til én organisasjon, som gir mange nye og spennende utfordringer og oppgaver. Samferdselsdivisjonen er underlagt fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune. Politisk ansvarlig er fylkesråd for samferdsel. Divisjonen har per i dag omlag 170 stillinger. Divisjonen er delt inn i 4 avdelinger med ansvar for henholdsvis kollektivtrafikk, drift/vedlikehold/forvaltning av fylkesveger, byggeprosjekter knyttet til fylkesveg og flyruter/fiskerihavner/beredskap. Divisjonen har et tydelig fokus på arbeid med bærekraft og innovasjon. Samferdselsdivisjonen har et årlig budsjett på om lag 2 500 millioner kroner som i hovedsak går til å finansiere drift og vedlikehold av vegnettet og drift av kollektivtrafikktilbudet. I tillegg har samferdselsdivisjonen ansvaret for investeringsprosjekter innenfor veg og kollektiv. I perioden 2020-2024 vil divisjonen ha ansvaret for mer enn 70 større og mindre investeringsprosjekter med en samlet investeringsramme på om lag 3 000 millioner kroner. Med 4.500 kilometer fylkesveg, 95 kilometer gang og sykkelsti, 854 bruer, 46 tunneler, 38 fergekaier og 132 fiskerihavner i Troms og Finnmark, står oppgavene i kø for den «nye» samferdselsdivisjonen. Divisjonens ansvar omfatter også drift av 290 bussruter, 17 fergesamband og 14 lokal- og hurtigbåtsamband, som transporterer om lag 17,5 millioner reisende. Innenfor divisjonens ansvar er også drift av terminaler og venterom, kundesenter, ruteopplysning og billettsystemer. Arbeidssted Finnsnes eller Tromsø
Troms og Finnmark fylkeskommune
24/02/2021
SØKNADSFRIST: 10.03.2021 Ønsker du å bli vår nye kontrollingeniør innen elektro i Samferdselsdivisjonen? Om stillingen og arbeidsoppgaver Vi søker kontrollingeniør elektro til en fast stilling ved avdeling Drift, vedlikehold og forvaltning i Troms og Finnmark fylkeskommune. Kontorsted er Vadsø eller Alta. Som kontrollingeniør vil du ha ansvar for teknisk-, kvalitets- og dokumentasjonskontroll av kontrakter, samt oppfølging av entreprenører og konsulenter på anlegg. Dette innebærer bla: Utføre kontroll og oppfølging av kontraktsarbeider med fokus på teknisk og annen kvalitet, SHA, mengdekontroll og måloppnåelse. Utarbeidelse av kontrollplaner Gjennomgang og kontroll av entreprenørens gjennomføring av kontrakten Kostnadskontroll Oppfølging av HMS ute på anlegget Kontroll av dokumentasjon og legge resultater inn i våre kvalitets- og fagsystemer. Bistå byggeleder i arbeidet med innsamling av data og korrekt dataleveranse til NVDB i henhold til data-katalogen Stedfortreder for byggeleder ved behov Ajourhold av Plania for inspeksjoner og arbeider i tunnel Stillingen innebærer samarbeid og oppfølging av entreprenører og konsulenter, samt deltakelse i ulike prosjekter og interne samarbeidsgrupper. Reisevirksomhet må påregnes. Organisering og arbeidsoppgaver i avdelingen og seksjonene kan bli endret som følge av sammenslåingsprosessen med Troms og Finnmark fylkeskommune Kvalifikasjonskrav Relevant utdanning fra universitet eller høgskole er ønskelig, men relevant og lang erfaring kan kompensere for dette Det kreves fagbrev som elektriker Erfaring fra kontroll med og drift av elektriske anlegg innen veg, tunnel og bru er en fordel. Du må ha gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Førerkort klasse B. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (  www.nokut.no   ). Personlige egenskaper Samarbeider godt med grunneiere, konsulenter, entreprenører, kolleger og andre og liker å dele kunnskap. Tverrfaglig forståelse er et pluss. Tar initiativ, jobber selvstendig og strukturert. Jobber målrettet med gode resultater Vi tilbyr Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksitid og gode ordninger for avspasering Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter Et trivelig og sosialt miljø Det er flere fordeler ved å bo i tiltakssonen Nord Troms og Finnmark. Du kan lese om fordelene her: http://www.finnmark.no/ Søknaden skal inneholde Søknadsbrev og CV Vitnemål, attester 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknadsfrist og andre opplysninger Søknadsfrist: 10.03.2021 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås. Kontaktinfo For mer informasjon om stillingen ta kontakt med seksjonsleder Yvonne Johannessen, mobil 977 72 936, eller fagleder elektro, Per Egil Iversen, mobil 901 85 244.  Om arbeidsgiveren  Fra 2020 ble Troms og Finnmark fylkeskommune slått sammen til én organisasjon, som gir mange nye og spennende utfordringer og oppgaver. Samferdselsdivisjonen er underlagt fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune. Politisk ansvarlig er fylkesråd for samferdsel. Divisjonen har per i dag omlag 170 stillinger. Divisjonen er delt inn i 4 avdelinger med ansvar for henholdsvis kollektivtrafikk, drift/vedlikehold/forvaltning av fylkesveger, byggeprosjekter knyttet til fylkesveg og flyruter/fiskerihavner/beredskap. Divisjonen har et tydelig fokus på arbeid med bærekraft og innovasjon. Samferdselsdivisjonen har et årlig budsjett på om lag 2 500 millioner kroner som i hovedsak går til å finansiere drift og vedlikehold av vegnettet og drift av kollektivtrafikktilbudet. I tillegg har samferdselsdivisjonen ansvaret for investeringsprosjekter innenfor veg og kollektiv. I perioden 2020-2024 vil divisjonen ha ansvaret for mer enn 70 større og mindre investeringsprosjekter med en samlet investeringsramme på om lag 3 000 millioner kroner. Med 4.500 kilometer fylkesveg, 95 kilometer gang og sykkelsti, 854 bruer, 46 tunneler, 38 fergekaier og 132 fiskerihavner i Troms og Finnmark, står oppgavene i kø for den nye samferdselsdivisjonen. Divisjonens ansvar omfatter også drift av 290 bussruter, 17 fergesamband og 14 lokal- og hurtigbåtsamband, som transporterer om lag 17,5 millioner reisende. Innenfor divisjonens ansvar er også drift av terminaler og venterom, kundesenter, ruteopplysning og billettsystemer.
Troms og Finnmark fylkeskommune
24/02/2021
SØKNADSFRIST: 07.03.2021 Ønsker du å bidra til bedre veier som byggeleder innen dekkelegging? Om stillingen og arbeidsoppgaver Vi søker en  byggeleder innen dekkelegging  til 100% fast stilling ved Drift og vedlikehold veg - øst i Samferdselsdivisjonen. Kontorsted vil være i Alta eller Vadsø. Ansvar og arbeidsoppgaver: Planlegge drifts- og vedlikeholdstiltak Styring, oppfølging og evaluering av kontrakter som innebærer ansvar for fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet,  økonomi samt rapportering Budsjettering og bruk av økonomistyringsverktøy eller prosjektverktøy Utarbeide HMS-plan som innebærer å koordinere, følge opp og rapportere på dette Koordinere arbeidet med andre faggrupper og etater Arbeidsledelse av kontrollingeniør Bidra i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag, innkjøpsprosess og dekkeleggingsprogram. Være SHA-koordinator og YM koordinator med mindre annet er besluttet av prosjektleder. Være ansvarlig for informasjonsoverføring mellom fasene, inkludert SHA og YM. Ansvar for innsamling av data og korrekt dataleveranse til NVDB i henhold til datakatalogen. Det må påregnes at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen vil bli endret i takt med endringer i etatens behov. Reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjonskrav Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år), fortrinnsvis innen vegrelaterte fag. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Videre må du ha erfaring fra asfaltarbeid/ dekkelegging.  Det er fordel at du har kunnskap om byggeledelse. Førerkort klasse B er også et krav.  Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (  www.nokut.no  ). Personlige egenskaper evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert evne til effektiv kommunikasjon og konstruktivt samarbeid gjennomføringsevne og organisasjonsforståelse Vi tilbyr Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksitid og gode ordninger for avspasering Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter Et trivelig og sosialt miljø. Søknaden skal inneholde Søknadsbrev og CV Vitnemål, attester 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknadsfrist og andre opplysninger Søknadsfrist: 07.03.2021 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås. Kontaktinfo Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Yvonne Johannessen på mobil 97772936.  Om arbeidsgiveren  Fra 2020 ble Troms og Finnmark fylkeskommune slått sammen til én organisasjon, som gir mange nye og spennende utfordringer og oppgaver. Samferdselsdivisjonen er underlagt fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune. Politisk ansvarlig er fylkesråd for samferdsel. Divisjonen har per i dag omlag 170 stillinger. Divisjonen er delt inn i 4 avdelinger med ansvar for henholdsvis kollektivtrafikk, drift/vedlikehold/forvaltning av fylkesveger, byggeprosjekter knyttet til fylkesveg og flyruter/fiskerihavner/beredskap. Divisjonen har et tydelig fokus på arbeid med bærekraft og innovasjon. Samferdselsdivisjonen har et årlig budsjett på om lag 2 500 millioner kroner som i hovedsak går til å finansiere drift og vedlikehold av vegnettet og drift av kollektivtrafikktilbudet. I tillegg har samferdselsdivisjonen ansvaret for investeringsprosjekter innenfor veg og kollektiv. I perioden 2020-2024 vil divisjonen ha ansvaret for mer enn 70 større og mindre investeringsprosjekter med en samlet investeringsramme på om lag 3 000 millioner kroner. Med 4.500 kilometer fylkesveg, 95 kilometer gang og sykkelsti, 854 bruer, 46 tunneler, 38 fergekaier og 132 fiskerihavner i Troms og Finnmark, står oppgavene i kø for den nye samferdselsdivisjonen. Divisjonens ansvar omfatter også drift av 290 bussruter, 17 fergesamband og 14 lokal- og hurtigbåtsamband, som transporterer om lag 17,5 millioner reisende. Innenfor divisjonens ansvar er også drift av terminaler og venterom, kundesenter, ruteopplysning og billettsystemer.
Troms og Finnmark fylkeskommune
24/02/2021
SØKNADSFRIST: 07.03.2021 Om stillingen og arbeidsoppgaver Vi søker  4 kontrollingeniører  til drift og vedlikehold av veg til faste stillinger ved Avdeling for drift, vedlikehold og forvaltning i Troms og Finnmark fylkeskommune. De fire stillingene skal fordeles med en på hvert av kontorstedene Kirkenes, Alta, Lakselv og Honningsvåg, andre kontorsteder i disse nærområdene kan vurderes. Som kontrollingeniør bidrar du til at våre brukere av vegnettet får en positiv opplevelse. Du vil du ha ansvar for teknisk-, kvalitets- og dokumentasjonskontroll av driftskontrakter, samt oppfølging av entreprenører og konsulenter på anlegg. Du vil også ha ansvar for inspeksjon og kontroll av vegnettet, samt mindre forefallende arbeid langs vegnettet. Stillingen innebærer tett samarbeid og oppfølging av entreprenører og konsulenter, samt deltakelse i ulike prosjekter og interne samarbeidsgrupper. Oppgaver Utføre kontroll og oppfølging av kontraktsarbeider med fokus på teknisk kvalitet, SHA, mengdekontroll og måloppnåelse Utarbeidelse av kontrollplaner Inspeksjon av vegnettet, registrering av vedlikeholdsbehov Utarbeide bestilling til entreprenør i samråd med byggeleder Gjennomgang og kontroll av entreprenørens gjennomføring av driftskontraktene Oppfølging av HMS ute på anlegget Kontroll av dokumentasjon og legge resultater inn i våre kvalitets- og fagsystemer. Bistå byggeleder i arbeidet med innsamling av data og korrekt dataleveranse til NVDB i henhold til data-katalogen Stedfortreder for byggeleder ved behov Ajourhold av Plania for inspeksjoner og arbeider i tunnel Reisevirksomhet må påregnes. Det må påregnes at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen vil bli endret i takt med endringer i etatens behov. Kvalifikasjonskrav Relevant utdanning fra universitet eller høgskole er ønskelig, men relevant og lang erfaring kan kompensere for dette. Videre må du ha erfaring fra drift av veg, enten som byggherre eller utførende entreprenør. Du må ha gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy og førerkort klasse B. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Personlige egenskaper Faglig ekspertise Konstruktivt samarbeid og tverrfaglig forståelse Evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert. Vi tilbyr Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksitid og gode ordninger for avspasering Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter Et trivelig og sosialt miljø Det er flere fordeler ved å bo i tiltakssonen Nord Troms og Finnmark. Du kan lese om fordelene her: http://www.finnmark.no/ Søknaden skal inneholde Søknadsbrev og CV Vitnemål, attester 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknadsfrist og andre opplysninger Søknadsfrist: 07.03.2021 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås. Kontaktinfo For mer informasjon om stillingen ta kontakt med seksjonsleder Yvonne Johannessen på mobil 97772936. Om arbeidsgiveren  Fra 2020 ble Troms og Finnmark fylkeskommune slått sammen til én organisasjon, som gir mange nye og spennende utfordringer og oppgaver. Samferdselsdivisjonen er underlagt fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune. Politisk ansvarlig er fylkesråd for samferdsel. Divisjonen har per i dag omlag 170 stillinger. Divisjonen er delt inn i 4 avdelinger med ansvar for henholdsvis kollektivtrafikk, drift/vedlikehold/forvaltning av fylkesveger, byggeprosjekter knyttet til fylkesveg og flyruter/fiskerihavner/beredskap. Divisjonen har et tydelig fokus på arbeid med bærekraft og innovasjon. Samferdselsdivisjonen har et årlig budsjett på om lag 2 500 millioner kroner som i hovedsak går til å finansiere drift og vedlikehold av vegnettet og drift av kollektivtrafikktilbudet. I tillegg har samferdselsdivisjonen ansvaret for investeringsprosjekter innenfor veg og kollektiv. I perioden 2020-2024 vil divisjonen ha ansvaret for mer enn 70 større og mindre investeringsprosjekter med en samlet investeringsramme på om lag 3 000 millioner kroner. Med 4.500 kilometer fylkesveg, 95 kilometer gang og sykkelsti, 854 bruer, 46 tunneler, 38 fergekaier og 132 fiskerihavner i Troms og Finnmark, står oppgavene i kø for den nye samferdselsdivisjonen. Divisjonens ansvar omfatter også drift av 290 bussruter, 17 fergesamband og 14 lokal- og hurtigbåtsamband, som transporterer om lag 17,5 millioner reisende. Innenfor divisjonens ansvar er også drift av terminaler og venterom, kundesenter, ruteopplysning og billettsystemer.
Troms og Finnmark fylkeskommune
23/02/2021
SØKNADSFRIST: 10.03.2021 Stillingen er plassert i seksjon for Drift veg som er en av fire seksjoner på avdeling Samferdsel og Eiendom i Agder fylkeskommune.  Seksjon Drift veg har ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveger. Seksjonen vil ha om lag 18 ansatte som skal bidra i samarbeid på tvers av alle fagområder innen drift og vedlikehold og med øvrige sektorer i Agder fylkeskommune. Stasjoneringssted er prosjektkontoret Evje.   Agder fylkeskommune har flere typer drift og vedlikeholdskontrakter. Arbeidsomfang og stasjoneringssted kan derfor endre seg over tid.  Arbeidsoppgaver Ansvar for å følge opp entreprenører (kvalitet, fremdrift, HMS og økonomi)  Oppfølging/kontroll av byggherrestyrte drift og vedlikeholdskontrakter Gjennomføre byggemøter/interne møter/møter med kommuner/naboer til veg/3.part Ansvar for økonomi for de aktuelle kontrakter, utøve delegert HMS ansvar, følge opp ytre miljø Inspeksjon av fylkesveger mtp planlegging av drift og vedlikeholdsarbeider på veg  Bistå i utarbeidelse av nye kontrakter Bistå og samarbeide med byggeledere på tilstøtende kontrakter Deltakelse i byggherrevakt og/eller vintervaktordning på byggherrestyrte kontrakter Rapportering til seksjonsleder Drift veg   Kvalifikasjoner Utdanning: Ingeniørutdanning innen bygg og/eller anlegg fra universitet eller høgskole, minimum 3 år, og/eller relevant arbeidserfaring  Personlige egenskaper Du liker å arbeide i team og bidra til at helheten blir ivaretatt i de prosjektene du er en del av. Som byggeleder må du være systematisk og ha erfaring innenfor administrativt arbeid, men også ha erfaring fra fagfeltet. Du liker å samarbeide med andre mennesker og leverandører for å oppnå de målsetninger som er satt. Omgjengelig, ryddig og målrettet person Kreativitet og evne til systematisk arbeid Du må ha førerkort klasse B Personlig egnethet vektlegges   Noe reiseaktivitet må påregnes, fortrinnsvis innen Agder. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Trond Heia Stillingstittel: Seksjonsleder Telefon: 957 89 484
Agder fylkeskommune
22/02/2021
SØKNADSFRIST: 21.03.2021 I Rindal kommune er områdene tekniske tjenester, landbruk, miljø og byggesak organisert i en samlet enhet. Flere rådgivere samarbeider på tvers av fagområdene. Vi har nå ledig 100% fast stilling som byggesaksrådgiver.  Arbeidsoppgaver Vi kan tilby varierte oppgaver. Den som blir tilsatt vil få mulighet til å være med å forme innholdet i stillingen etter sine kvalifikasjoner. Aktuelle arbeidsoppgaver for stillingen er Byggesaksbehandling, utslippstillatelser og matrikkelføring Geodata Byggeteknikk/Kommunalteknikk Det vil også tilfalle andre arbeidsoppgaver etter avtale med enhetsleder Kvalifikasjoner Relevant utdanning og forståelse for fagområdene Erfaring fra fagområdene Kartkompetanse, winmap Tegning, Revit/Autocad Kjenneskap til til aktuell lovverk og kommunal forvaltning God norsk skriftilig og muntlig framstillingsevne  Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner på tvers av fagmiljøer Vi vektlegger personlig egnethet, og søkere må vise evne til å arbeide selvstendig, strukturert og samarbeide godt med andre være løsningsorientert og fleksibel ha et godt humør og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Varierte og og utfordrende arbeidsoppgaver  Et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet  Ansettelse på kommunale vilkår  Lønn etter kvalifikasjoner God pensjonsordning Vi ønsker at du oppgir referanser i søknaden. Søkere som er aktuelle for stillingen inviteres til intervju. Vi ønsker et mangfold av ansatte og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Rindal kommune lager offentlig søkerliste. Du kan søke om unntak fra søkerlisten. Kontaktperson: Enhetsleder Ingmund Ringseth mob: +47 952 44 477
Rindal kommune
19/02/2021
SØKNADSFRIST: 08.03.2021 Kort om stillingen   Kongsberg kommune har ledig 100% fast stilling som saksbehandler på eiendomsskatt i seksjon samfunnsutvikling. Seksjonen består av over 30 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Seksjonen har ansvaret for fagområdene plan- og byggesaksbehandling, landbruk og miljø, kart og geodata, og eiendomsskatt.  Arbeidsoppgavene er knyttet til kommunens arbeid med eiendomsskatt, bl.a. besiktigelse av eiendommer med tilhørende saksbehandling, klagebehandling og håndtering av henvendelser som gjelder eiendomsskattesaker. I tillegg er det aktuelt å utføre oppgaver knyttet til matrikkelføring og adressering    Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse .  Vi tilbyr   Du blir en del av en seksjon med bred fagkompetanse og et godt arbeidsmilljø. Arbeidsoppgavene gir utfordringer og gode utviklingsmuligheter innenfor fagområdet eiendomsskatt og tilgrensende fagområder.   God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.  Fleksibel arbeidstid  Lønn etter avtale.   Innhold i stillingen   Saksbehandling knyttet til eiendomsskatt, herunder også klagebehandling. Dette fordrer god publikumsdialog både muntlig, skriftlig, ved oppmøte fra publikum og ute på befaringer.   Administrativt og kontormessig arbeid for sakkyndig nemd og klagenemd, herunder sekretærfunksjoner for eiendomskattenemndene.   Besiktigelse av eiendom for taksering med tilhørende saksbehandling;   Sikre god kvalitet på datagrunnlaget for eiendomsskatt og kommunale avgifter.  Budsjettering av eiendomsskatteinntektene, herunder bistand til økonomiavdelingen  Andre relevante oppgaver i seksjonen, slik som bl.a. adresseringsoppgaver og matrikkelføring.   Krav og ønsker til deg   Vi søker deg som har formell og reell kompetanse på fagfeltet, og som relativt raskt kan gå inn og bidra i oppgavene som beskrevet over. Vi ser gjerne at du har erfaring med eiendom, og har teknisk innsikt i bygg- og kartdata, erfaring fra bruk av relevante dataverktøy og god tallforståelse. Du bør kunne analysere datagrunnlag, for effektivt arbeid med store datamengder, kvalitetssikre innhold og metoder og framstille dette på en pedagogisk måte.   Det er ønskelig med utdanning på høgskolenivå, men solid arbeidserfaring kan kompensere for utdanning.  Erfaring med matrikkelføring er en fordel.  Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode norskkunnskaper da stillingen innebærer utstrakt kontakt med kommunens innbyggere og politiske utvalg.   Personlig egnethet i stillingen vil bli vektlagt.  Stillingen innebærer arbeid i felt innenfor Kongsberg kommunes grenser slik at søkere må ha gyldig førerkort kl. B.   Formelle kvalifikasjonskrav Utdanning på bachelornivå fra høgskole/ universitet. Solid og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.  Annet   Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune med arbeidsted Kongsberg rådhus.  Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.  Tiltredelse etter avtale   Søknad   Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.   Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.  Kontaktpersoner: Hanne Svalbjørg tlf: +47 916 62 593 Rune Fredriksen tlf: 938 45 643
Kongsberg kommune