Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

22/01/2021
SØKNADSFRIST: 08.02.2021 Ved vår forebyggende avdeling, tilsynsseksjon er det ledig to 100% stillinger som branningeniør / branninspektør med snarlig tiltredelse .   Beskrivelse av arbeidssted: Halden brannvesen holder til ca. 7 km utenfor sentrum, på Sørliefeltet i en midlertidig stasjon. Vi flytter inn ny brannstasjon, som skal stå ferdig i løpet av 2022. Brannvesenet har ca 32 årsverk fordelt på ledelse, beredskaps-, samt forebyggende avdeling. Vår forebyggende avdeling består av både tilsyn- og feierseksjon. Det er i tilsyns- teamet vi ønsker at nettopp du skal bli med. Seksjonene ledes av leder forebyggende avdeling. Tilsynsseksjonen er bemannet med totalt fire medarbeidere inklusiv leder. Seksjonen utfører varierte oppgaver innenfor brannvesenets forebyggende arbeid. Forebyggende avdeling er også med i totalberedskapen, og har ansvaret for blant annet droneberedskapen i tillegg bemanner seksjonen deler av ELS-stab.  Stillingens arbeidsområder/oppgaver: • Tilsynsarbeid og saksbehandling i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser – særskilte brannobjekt. • Brannforebyggende arbeid med særlig vekt på risikogrupper. • Motivasjons- og informasjonsarbeid innen brannvern, herunder kurs og øvelser. • Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvern og HMS, og de oppgaver som brannsjefen måtte tillegge stillingen.  Kvalifikasjoner og utdanning: • Utdanning som beskrevet i dimensjoneringsforskriften § 7-6: Ingeniør fra ingeniørhøyskole eller annen relevant høyskoleutdanning som jus, HMS, spesial kompetanse på risikogrupper, svennebrev i feierfaget eller yrkesutdanning for brannkonstabel i heltidsbrannvesen, samt beredskapsutdanning trinn 1 eller lederutdanning del A. • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. • Være tydelig og motiverende. • Stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet. • Gode samarbeidsevner. • Kjennskap til offentlig forvaltning/ saksbehandlingprogram. • Det kreves det førerkort kl. B   Personlige egenskaper:  • God til å kommunisere og bygge tillitsfulle relasjoner. • Evne til å planlegge, prioritere og evaluere eget arbeid. • Evner å tilegne seg nye kunnskaper. • Må kunne jobbe selvstendig og i team. • Positiv, initiativrik og serviceinnstilt. • Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt.  Vi tilbyr En spennende stilling i en region hvor mye kan skje og med ansatte som er motiverte for sin jobb. Mulighet til å arbeide både selvstendig og i team med engasjerte kolleger. Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter i en meningsfull og utfordrende arbeidshverdag. Vi har gode treningsmuligheter og fleksibel arbeidstid. Ansettelsen skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det bes om at referanser oppgis i søknaden.  Generelle betingelser: Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.   Politiattest må fremvises ved tilbud om stilling  Søknad sendes: Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.  Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet
Halden kommune
22/01/2021
SØKNADSFRIST: 02.02.2021 Ved hovudkontoret i Høydalsmo er det ledig stilling som  Energisjef                       Energisjefen har det daglege ansvaret for kraftproduksjonen til selskapet og det overordna ansvaret for oppfylging innom fagfeltet energi. Arbeid med ny energiproduksjon høyrer til stillinga. Engrosomsetning av kraft og handtering av elsertifikat, opprinnelsesgarantiar m.m. er også ein del av ansvarsområdet. Omorganiseringa av VTK kan føre til endringar av ansvars- og arbeidsområde. Kraftomsetning kan bli tillagt stillinga, avhengig av den nye organiseringa og kompetansen til den som blir tilsett.  VTK AS har, som majoritetseigar, avtale med Skafså Kraftverk ANS om administrasjon av dette kraftselskapet. Stillinga som Energisjef inkluderer dagleg leiar-funksjonen i Skafså Kraftverk ANS.  Energisjefen har adm. direktør som næraste overordna og er ein del av leiargruppa i selskapet. Som dagleg leiar i Skafså Kraftverk rapporterer du til Styret i Skafså Kraftverk. Energisjefen  har p.t. 10 medarbeidarar til hjelp for utføring av sine ansvars- og arbeidsoppgåver. Me søker etter ein person med solid fagleg og administrativ bakgrunn og med relevant erfaring. Du må ha analytiske evner og som person kunne bidra til godt samarbeid og god kommunikasjon med resten av organisasjonen og samarbeidspartnarar. Evne til å sjå nye løysingar og vilje til å gjennomføre vedtekne endringar vil også bli vektlagd. Erfaring frå bruk av moderne vedlikehaldssystem innom kraftverksdrift og generelt god IT- kunnskap er ein føresetnad. Me kan tilby faglege utfordringar i ei spanande bransje i sterk endring, godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige løns- og arbeidsvilkår.  For nærare informasjon om stillinga, kontakt VTK v/adm.dir. Ketil Kvaale tlf. 97141311 eller Energisjef Aslak Ofte tlf. 95787600. Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendast innan tysdag 2.februar 2021 til
vtk@riksmedia.no
20/01/2021
SØKNADSFRIST: 10.02.2021 Ledig stilling som saksbehandler i Enhet sanitær Enhet Sanitær jobber primært med saksbehandling av sanitærmeldinger, utslippssøknader og generelle spørsmål om private stikkledninger samt tilsyn av private avløpsanlegg. Enheten har pr. dags dato total 4 ansatte. Stillingen er administrativt underlagt enhet sanitær med enhetsleder for sanitær som nærmeste leder. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype er: fast Tiltredelse etter avtale Stillingen har fleksitid med kjernetid fra 09.00 – 14.30.   Ditt ansvarsområde vil være   Opprydding i spredt bebyggelse med planlegging samt tilsyn av private avløpsanlegg Sende pålegg om utbedring av vannlekkasjer og pålegg om separering av VA-anlegg samt oppfølging av disse Fargetesting ved mistanke om feilkoblinger Etterfakturering ved manglende va-gebyrer Opplysning om vann og avløp til eiendomsmeglere ved eiendomssalg Oppfølging av henvendelser fra publikum Samarbeid med kommunes øvrige ansvarsområder Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning på bachelorgrad eller Fagskole innen Vann- og avløpsfaget Ønskelig med 3 års erfaring innen VA- faget, nyutdannede kan imidlertid også kommer i betraktning God norsk fremstillingsevne både muntlig og skriftlig Selvstendig og strukturert Personlig egenhet vil bli vektlagt Ryddig God arbeidskapasitet Førerkort klasse B Personlig egnethet vil bli vektlagt   Vi tilbyr   Utfordrende og utviklende oppgaver innen et spennende fagområde Å jobbe sammen med positive og erfarne medarbeidere Trivelig og uformelt miljø Fleksitidordning Lønn etter avtale  Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn 10% av den enkeltes bruttolønn. Pensjonsinnskudd for medlemskap i Sandefjord kommunale Pensjonskasse trekkes med 2 %. Ansettelsen skjer på vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Når arbeidssituasjonen tilsier det, forbeholder arbeidsgiver seg retten til å endre arbeidsvilkår/arbeidssted. Gjensidige prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Kontaktperson: Oddjbørn Finstad tlf: +47 33416352 Sven Dymek tlf: +47 33416397 mob: +47 6951847
Sandefjord kommune
20/01/2021
SØKNADSFRIST: 15.02.2021 Sandefjord Kommune har et eget offentlig godkjent verksted organisert under Miljø & Plan seksjon Bydrift. Verkstedet står drift/vedlikehold og gjenanskaffelse av hele kommunens bil og maskinpark som i dag teller ca. 380 enheter av god standard og av nyere dato. Antall enheter endrer seg over tid ettersom behovene melder seg. Verkstedet utfører også PKK på egne kjøretøyer inntil 7500kg. I tillegg til bilverkstedet har vi også et sveise og plate verksted hvor vi foretar mange vedlikeholdsoppgaver for interne avdelinger i Kommunen. Alt fra reparasjon av brøyteskader på gjerder, rekkverk og trapper til reparasjon av  store snøfresere og annet utstyr.   Til å utføre service, vedlikehold og reparasjoner på denne bil/maskinparken søker vi etter deg som har lyst, evne og faglig kvalifikasjoner til kunne utfylle denne stillingen. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: fast Tiltredelse: etter avtale Ditt arbeidsområde vil være Service og systematisk vedlikehold av bil og maskinpark Elektrisk og Elektronisk feilsøking med og uten diagnose utstyr Reparasjon av motor, drivverk, chassis og el-systemer vil være sentrale oppgaver Bistå med oppgaver i sveise/plateverksted Vi ser etter deg som har Har fagbrev som mekaniker på lette kjøretøy, krav Erfaring av reparasjon lette kjøretøy, krav Erfaring med bruk av data og diagnoseutstyr ved feilsøking, krav Førerkort  kl. B,krav Ønskelig med førerkort kl. C og D Ønskelig med erfaring i reparasjon av tungkjøretøyer, gjerne med fagbrev Ønskelig med erfaring i reparasjon av anleggsmaskiner.gjerne med fagbrev Ønskelig med erfaring innenfor elektronikk, mekanikk, hydraulikk  Forstå brukernes behov, samarbeid med de andre ansvarsområdene i kommunen Ansvarsfull og pliktoppfyllende Være lojal til beslutninger som blir tatt i avdelingen Kunne arbeide selvstendig og i team Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig Vi tilbyr Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innen fagområdene Dyktige og trivelige arbeidskollegaer Stor fleksibilitet i arbeidsoppgaver Gode muligheter for egenutvikling innen fagområde Lønn etter avtale Ser dette ut til å være en stilling som passer deg, sender du inn en søknad med cv. Andre opplysninger Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av merkedets beste pensjonsordninger og betaler inn 10% av den enkeltes bruttolønn. Pensjonsinnskudd for medlemskap i Sandefjord kommunale Pensjonskasse trekkes med 2%. Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Sandefjord kommune
19/01/2021
  SØKNADSFRIST: 01.02.2021 Ved avdeling vedlikehold har vi ledig stilling som Vedlikeholdsleder Elektro. Vedlikeholdsgruppen omfatter for tiden vedlikeholdsleder og 6 fagarbeidere. Som en følge av en pågående organisasjonstilpasning og forbedringsprosess vil vedlikeholdsleder elektro antagelig bli tillagt ledelse av ingeniører/teknikere for å kunne forestå vedlikeholdsoppgaver fra prosjektering / planlegging til utførelse. Som en del av vedlikeholdsorganisasjonen i Sira-Kvina kraftselskap har elektroverkstedet ansvar for og deltakelse i krevende oppgaver med nyanlegg og prosjekt i tillegg til vedlikehold. Vi leverer tjenester til de tre kraftverksgruppene samt til prosjekt og eksternt tjenestesalg til bla AE Nett og Statnett. Arbeidsoppgaver Daglig ledelse med personalansvar for avdelingens medarbeidere. Dette omfatter ansvar for at HMS og kvalitetskrav oppfylles og utvikles. Vedlikeholdsleder skal sørge for gjennomføring av rutiner og prosedyrer som sikrer at arbeid som utføres tilfredsstiller lover, myndighetskrav og interne krav. Revisjons- og driftsoppgaver skal planlegges og tilgjengelige ressurser må koordineres på best mulig måte. Det stilles også høye krav til fleksibilitet på verkstedet. Kvalifikasjoner Det er ønskelig med utdanning på bachelornivå. Annen utdanning vurderes også. Relevant fagbrev Praksis fra kraftverk eller tilsvarende arbeid. Personlige egenskaper Vi søker en person som er ryddig, strukturert, fleksibel og målbevisst, med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og har evnen til å lede og motivere medarbeidere, samt gode tverrfaglige samarbeidsevner.  Vi tilbyr Lønn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordninger Bedriftshytter og andre velferdsordninger OBS!: Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle ansatte. Personopplysninger behandles i henhold til lovverket. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess. Søknadsfrist: 01.02.21 Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til Vedlikeholdssjef Jarle Larsen, mob. 48992688. SØK PÅ STILLINGEN (Vi mottar kun søknader via vårt rekrutteringssystem)  
Sira-Kvina Kraftselskap
19/01/2021
SØKNADSFRIST: 28.01.2021 Sira-Kvina kraftselskap er inne i en spennende fase med digitalisering og mange større prosjekter. Vi har nå ledig en stilling som ingeniør telekommunikasjon i kraftselskapets IKT-gruppe. IKT-gruppen består av fagområdene IT og telematikk, og har for tiden 7 medarbeidere. Gruppen har ansvar for å drifte og videreutvikle selskapets IKT-infrastruktur på en sikker og fremtidsrettet måte, og være en rådgivende funksjon for andre fagområder innenfor IKT-området. Arbeidsoppgaver Ansvarsområdet er planlegging og drift av kraftselskapets interne sambandssystem. Stillingen vil jobbe spesielt mot systemer for datatrafikk, WiFi, driftstelefoni, driftsradio og fjernkontroll. Sambandet består av optiske- og radiobaserte transmisjonssystemer og dekker alle kraftselskapets anlegg. Planlegging og drift av kraftselskapets interne sambandssystemer Delta i overvåking, feilsøking og feilretting av IKT-infrastruktur. Følge opp og koordinere bestillinger mellom organisasjonen og strategiske samarbeidspartnere. Utføre rutineoppgaver innen IKT-drift. Stilingen rapporterer til IKT-leder. Kvalifikasjoner Vi ser etter en kandidat med bachelorgrad innen relevant retning, gjerne med erfaring innen fagfeltet. Annen utdanning vil også vurderes.  Personlige egenskaper Det legges vekt på: Utdannelse og praksis Vilje til opplæring/kompetansebygging. Evne til å jobbe selvstendig og strukturert Serviceinnstilt og imøtekommende. Samarbeidsevne og fleksibilitet for å sikre et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr Lønn etter avtale. Gode forsikrings- og velferdsordninger. Firmabolig kan stilles til disposisjon. Vi tilbyr en stilling med mange spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og profesjonelt miljø, med konkurransedyktige betingelser og med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Søknadsfrist: 28.01.21 Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til IKT-leder Morten Ovedal, mob. 906 33 271. SØK PÅ STILLINGEN (Vi mottar kun søknader via vårt rekrutteringssystem)
Sira-Kvina Kraftselskap
19/01/2021
  SØKNADSFRIST: 28.01.2021 Sira-Kvina kraftselskap er inne i en spennende fase med digitalisering og mange større prosjekter. Vi har nå ledig en stilling som fagleder telekommunikasjon i kraftselskapets IKT-gruppe. IKT-gruppen består av fagområdene IT og telematikk, og har for tiden 7 medarbeidere. Gruppen har ansvar for å drifte og videreutvikle selskapets IKT-infrastruktur på en sikker og fremtidsrettet måte, og være en rådgivende funksjon for andre fagområder innenfor IKT-området. Ansvars- og arbeidsoppgaver for fagansvarlig telekommunikasjon er: Ansvarsområdet er planlegging og drift av kraftselskapets interne sambandssystem. Sambandet består av optiske- og radiobaserte transmisjonssystemer og dekker alle kraftselskapets anlegg. Stillingen vil ha fagansvaret for systemer for datatrafikk, trådløse kommunikasjonssystemer, driftstelefoni, driftsradio og fjernkontroll løsninger. Stillingen vil også være bedriftens EKOM ansvarlig, og ha ansvar for at systemer innenfor fagområdet følger eksterne og interne krav. Stillingen vil også administrere leieavtaler innen fagområdet, og være kontaktperson med eksterne samarbeidspartnere. Overordnet fagansvar for fagområdet telematikk EKOM ansvarlig Kommunikasjonsløsninger for datainnsamling Planlegging og drift av kraftselskapets interne sambandssystemer Delta i overvåking, feilsøking og feilretting av IKT-infrastruktur. Følge opp og koordinere bestillinger mellom organisasjonen og strategiske samarbeidspartnere. Utføre rutineoppgaver innen IKT-drift. Stillingen rapporterer til IKT-leder. Det legges vekt på: Utdannelse og praksis Vilje til opplæring/kompetansebygging. Evne til å jobbe selvstendig og strukturert Serviceinnstilt og imøtekommende. Samarbeidsevne og fleksibilitet for å sikre et godt arbeidsmiljø. Bakgrunn og erfaring Vi ser etter en kandidat med bachelorgrad innen relevant retning, gjerne med erfaring innen fagfeltet. Annen utdanning vil også vurderes.  Vi tilbyr  Lønn etter avtale. Gode forsikringsordninger. Bedriftshytter og andre velferdsordninger. Firmabolig kan stilles til disposisjon. Vi tilbyr en stilling med mange spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og profesjonelt miljø, med konkurransedyktige betingelser og med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Kontakt For spørsmål eller uforpliktende prat, kontakt Morten Ovedal: 906 33 271 /mail:  mo@sirakvina.no . Søknadsfrist: 28.01.21 SØK PÅ STILLINGEN (Vi mottar kun søknader via vårt rekrutteringssystem).
Sira-Kvina Kraftselskap
18/01/2021
SØKNADSFRIST: 31.01.2021 Teknisk sektor i Hadsel kommune har en 100% ledig stilling som prosjektingeniør innen kommunalteknikk, primært Vann og Avløp (heretter VA) som fagfelt.  Om stillingen Vi har ledig fast 100 % stilling VA-Ingeniør, Kommunalteknikk. Er du en person som ønsker fremgang og mulighet for utforming av egen arbeidshverdag er dette perfekt for deg. Du vil her inngå i et innovativt og kreativt team som daglig jobber med store og små arbeidsoppgaver som vi trenger  din  hjelp til og utførelse av. Hovedoppgaver: Utforming nybygg innenfor VA Renovering eksisterende VA-anlegg Teamarbeid på tvers av fag/etater Oppfølging av prosjekter fra politisk vedtak til ferdig produkt Oppfølging eksisterende anlegg i driftsfase  Stillingen vil være rettet mot VA, men det er forventet andre arbeidsoppgaver.  Vi følger opp og hjelper med bygging av behøvelig kompetanse for utførelse av oppgavene.  Arbeidsoppgaver Prosjektarbeid med blant annet følgende ansvar: Prosjektledelse/byggeledelse Fremdrift/Økonomistyring Utarbeidelse konkurransegrunnlag, anbudsutlysning, tildeling, kontrahering og kontraktraktsoppfølging Innhenting av grunnerverv og kontakt med innbyggere Informasjonshåndtering og arkivering        *Prosjektleder kan bli tillagt andre oppgaver ved behov  Krav til kompetanse  Relevant utdanning fra høgskole / universitet, fortrinnsvis innen VA/kommunalteknikk    Ønskede kvalifikasjoner Erfaring og kompetanse innenfor prosjektledelse/prosjektstyring Erfaring med Powel og Gemini VA som plattform Erfaring med håndtering av kartdata Erfaring og kompetanse innen vann, avløp og vei Kunnskap til regelverk rundt kommunal virksomhet som arealplanlegging, forvaltning og offentlige anskaffelser Førerkort klasse B  Personlig egenskaper   Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling Selvgående og handlekraftig med evne til å ta beslutninger i situasjoner med faglig uenighet Gode evner til å være strukturert, målrettet og systematisk  Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Gode tariffestede pensjons- og forsikringsordninger En utviklingsorientert organisasjon   Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis Tiltreding snarest/etter avtale  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter/attester og identifikasjon ved intervju   Offentlighet   Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetsloven § 25  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning/arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"  www.hadsel.kommune.no .
Hadsel kommune
14/01/2021
SØKNADSFRIST: 31.01.2021 Til vårt driftsoperatørteam i Bygg/drift søker vi Driftsoperatør / Bedriftselektriker gr L. Arbeidsoppgaver er følgende: " Faglig ansvarlig for avdelingens bedriftselektrikerordning. " Drift- og Vedlikeholdsoppgaver på automasjon- og elektriske anlegg i formålsbygg. " Drift- og Vedlikeholdsoppgaver innen formålsbygg. " Sakkyndig el kontroll ihht Kragerø Kommunes Internkontroll for elektriske anlegg. " Noe oppfølging av innleide entreprenører. " Drift og vedlikehold av nødstrømanlegg, herunder aggregater, UPSer og batterianlegg. " Rette person kan bli satt til utførende service og ettersyn av Ventilasjon- kjølemaskiner og varmepumpeanlegg. (HVAC) " Generelle service- og vaktmesteroppgaver " Operativ oppfølgning av serviceavtaler " Daglig oppfølgning av SD styrte anlegg. " Andre oppgaver kan tilfalle stillingen. Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner. " Fagbrev gr L med minimum tre års relevant erfaring, og oppdatert på den faglige utviklingen er et absolutt grunnkrav. " Kompetansebevis innen NEK 405-2 og 3 Internkontroll bolig og næring. " Kompetansebevis ihht lekkasjesøking og behandling av F gasser. " Erfaring fra feilsøking i industrielle anlegg. " Erfaring fra drift og vedlikehold av Ventilasjon, Kjøling og Varmeanlegg. (HVAC) " Erfaring fra reparasjon av elektrisk utstyr, herunder industrielle vaskemaskiner mm. " Erfaring fra drift og vedlikehold av tekniske anlegg. " Kjennskap til HMS-systemer " Kjennskap til sentrale styringssystemer " Gode samarbeidsevner " Evne til å kunne stå på i perioder med større arbeidspress " Serviceinnstilt " Ærlig, tillitsvekkende og nøyaktig. " Førerkort klasse B.E " Personlig egnethet Vi tilbyr Livsfaseorientert personalpolitikk Lønn etter gjeldende avtaleverk Pliktig medlemskap i KLP/SPK med 2% av brutto lønn. Det er 6 mnd prøvetid i Kragerø kommune. Det er ønskelig med tiltredelse 01.05.2021 Søknad sendes Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no Kopier av vitnemål og attester tas med etter forespørsel. Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med avdelingsleder Jan T. Torp på tlf. 992 05 772 Hvis du har problemer med registreringen ta kontakt med Personalavdelingen v/ Berit Rønning Clausen, tlf. 90693130 eller mail:  berit.r.clausen@kragero.kommune.no Kontaktperson: Jan Toralf Torp Avdelingsleder Telefon: 99205772 Epost:  jan.torp@kragero.kommune.no  
Kragerø kommune
11/01/2021
SØKNADSFRIST: 31.01.2021 Enhet miljørenhold ligger organisert under eiendomsseksjon som består av totalt fem enheter. Miljørenhold har ansvaret for renhold på skoler, barnehager og administrasjonsbygg i Sandefjord kommune. Enheten har i overkant av 120 fast ansatte renholdere som fortiden er delt på fire soner/avdelinger. Hver avdeling har mellom 30-40 ansatte. Du vil være en av våre fire avdelingsledere. Det foregår omorganisering i kommunen så det er mulig vi trenger to avdelingsledere. Miljørenhold er en enhet som jobber i et hektisk, spennende og hyggelig miljø. Vi har et team på fire avdelingsledere som jobber tett på hverandre og utfyller hverandre. Vi setter fagkunnskap høyt og er i stadig utvikling. Vi har tatt i bruk digitale arbeidsverktøy og jobber stadig for å utvikle og effektiviser for å sikre kvalitet i tjenesten. Vi ønsker deg som vil være med å utvikle vår enhet videre. Våre ansatte består av mange ulike nasjonaliteter som gir en spennende hverdag i et flerkulturelt arbeidsmiljø. Vi har over flere år, med stor involvering av ansatte, hatt fokus på fagutvikling, arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging og 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse. Stillingsinformasjon  Stillingsstørrelse: 100 % Stillingstype: fast Tiltredelse: etter avtale Ditt ansvarsområde vil være           Personal, budsjett, resultat og utvilkling           Drifte avdelingen med digitale arbeidsverktøy som f.eks. Clean pilot           Samarbeid på tvers av kommunalområdene           Utføre andre oppgaver iht. egenutvikling, kompetanse og utvikling av avdelingen Personlige egenskaper           En leder som har evnen til å samarbeide med sine omgivelser, og tenke helhet først           En leder som har stor gjennomføringskraft           Evne til å motivere og begeistre           Tydelig og god kommunikasjon, også skriftlig           Løsningsorientert og stor arbeidskapasitet Krav til kvalifikasjoner           Ledererfaring           Erfaring med bruk av pc og digitale arbeidsverktøy           Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig           Førerkort kl. B, manuelt gir Ønskelige kvalifikasjoner           Husøkonom utdannelse, renholdsoperatør eller erfaring fra renhold Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det vil være en periode med overlapping, så oppstarten vil bestå av god opplæring og oppfølging. Vi tilbyr Utfordrende og utviklende oppgaver innen et spennende fagområde Å jobbe sammen med positive og erfarne medarbeidere Frihet under ansvar Trivelig og uformelt miljø Lønn etter avtale Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10% av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte rekkes 2% i pensjonsinnskudd. Stillingen er palssert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tareiiavtale. Gjensidig prøvetid er 6måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Kontaktpersoner: Linda Randeberg mob: +47 97037470
Sandefjord kommune