Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

07/10/2022
Beskrivelse Vegseksjonen i samferdselsavdelingen har ledig 100 % fast stilling som kontrollingeniør driftskontrakt. Om enheten Innlandet fylkeskommune er en sentral samfunnsutviklingsaktør i Innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandatet som aktiv samfunnsutvikler på god måte. Vegseksjonen har ansvar for drift og ordinært vedlikehold av rundt 7000 km fylkesveg i Innlandet fylke. Seksjonens leveranser skal være blant annet: - Profesjonell drift av vegnettet, med høy kvalitet, som gir god og sikker framkommelighet med stort fokus på trafikksikkerhet, inkl. akutt, korrektivt vedlikehold - Ordinært vedlikehold, inkl. forarbeider dekke, ordinær dekkelegging, ordinær vegmerking (vedlikeholdsmerking) - Tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging, inkl. inspeksjoner, objekt og tilstandsregistrering Innholdet i flere av stillingene vil kunne tilpasses kompetanse, erfaring og interesse innenfor fagfeltene.  Vi søker deg som har evne til å samarbeide med andre på en god måte har god kontrakts og økonomiforståelse har kjennskap til regelverk og forskrifter innen relevante fagfelt har god skriftlig og muntlig framstillingsevne er selvstendig, målrettet og jobber strukturert har mot og erfaring i krevende forhandlingssituasjoner har evne til å håndtere innspill og engasjement fra berørte parter er fleksibel til arbeidsoppgaver ønsker å arbeide i et innovativt arbeidsmiljø Nærhet til kontraktsområdet er en fordel. Vi tilbyr lønn etter avtale fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Om stillingen 100 % fast stilling  kontorsted Kongsvinger, med arbeid ute i Glåmdalsregionen  Arbeidsoppgaver rapportere til byggeleder på kontrakten og bistå byggeleder i oppfølgingen av kontrakten med entreprenør utarbeide gode kontrollplaner, gjennomføre stikkprøvekontroller på utført arbeid av driftsentreprenørene på kontrakten, samt dokumentere og rapportere kontrollresultater det må påregnes å rykke ut hjemmefra for å utføre kontroller ved spesielle hendelser redegjøre for gjennomførte kontroller i byggemøter innmelding og behandling av data i NVDB følge opp entreprenørenes kvalitetssystemer og HMS arbeid holde god kontakt med vegbrukere og vegens naboer jobbe i nært samarbeid med byggeleder og være byggeleders faste stedfortreder må også utføre kontroll for kryssing og nærføringer Kvalifikasjoner relevant erfaring du må ha gode kunnskaper i bruk av IKT verktøy du må ha førerkort klasse B stillingen vil innebære en del reising Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din. Om arbeidsgiveren Innlandet fylkeskommune ble opprettet 1. januar 2020. Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ. Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er eventyrlige muligheter . Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget! Spørsmål om stillingen Kontaktperson Fagleder Knut Arne Berg Telefon 915 71 333  SØKNADSFRIST: 01.11.2022
Innlandet fylkeskommune
07/10/2022
  Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad søker ingeniør/master som ønsker å bli faglærer innen studieretning Bygg og Anlegg Trives du i tverrfaglige miljø, er du glad i mennesker og opptatt av kunnskap og kompetanse?                                                                                                                                        Da kan en stilling ved vår fagskole være noe for deg! Vi skal nå ansette anleggslærer med erfaring innen anleggsdrift for å styrke våre lærerressurser innen bygg og anlegg. Fagskolen i Viken (FIV) er landets største offentlige fagskole og skolen ble tildelt fagområdeakkreditering fra NOKUT for helsefag i 2018 og tekniske fag i 2019. Dette er med på å gjøre FIV til en av de mest innovative og ambisiøse fagskolene i Norge. Studiested Fredrikstad (tidligere Fagskolen i Østfold) har gjennom 33 år utviklet seg til en av de mest fremtredende fagskolene i Norge, og tilbyr utdanninger innenfor helse, oppvekst og tekniske fagområder. Skolen ligger på Værste i Fredrikstad og har over 1.000 studenter og over 60 faste ansatte. For mer info om skolen her: www.fagskolen-viken.no. Arbeidsoppgaver Planlegging og gjennomføring av undervisning innen bygg- og anleggsfag. Vurderingsarbeid Tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid med bygg og anleggsmiljøet i FIV Utvikling av studieplaner Kvalifikasjoner Bachelor eller annen høyere utdannelse Kompetanse og erfaring fra ett eller flere av følgende fagområder vil være en fordel: anleggsdrift kommunalteknikk fjellarbeid erfaring fra drift eller ledelse av anlegg/byggeplass Søkere uten pedagogisk utdannelse er også aktuelle for stillingen God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Personlige egenskaper Engasjert og positiv - med ønske om å formidle kunnskap og bidra til et godt læringsmiljø Forbedringsorientert og kvalitetsbevisst både faglig og personlig Strukturert og har gjennomføringsevne Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Åpen ærlig og direkte Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Positivt arbeidsmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger Spennende og utviklende arbeidsoppgaver Voksne, reflekterte og lærevillige studenter Store muligheter for både egenutvikling og til å påvirke studieretningens fremtid Innmelding i Statens pensjonskasse Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk Kontaktinformasjon Tommy Moen utdanningsleder 918 10 203 SØKNADSFRIST: 10.10.2022
Viken fylkeskommune
04/10/2022
  Vestland fylkeskommune har som mål å auke gjennomføringa av vidaregåande opplæring.  Ei viktig satsing i dette er å få ungdom som har falt ut av vidaregåande opplæring, tilbake til opplæringa .Dette arbeidet skjer i regi av Rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune. Eit tiltak for å nå dette målet er produksjonsskulane i Vestland fylkeskommune. Hardanger produksjonsskule ligger i Ulvik i Hardanger og tilbyr heildøgnsdrift . Målgruppa er ungdom mellom 16 og 21 år som har falt ut av vidaregåande opplæring og som treng ein veg inn igjen. Gjennom deltaking på skulen skal ungdomen få danning og kvalifisering gjennom ein produksjon, lære om arbeidslivet sine spelereglar, få opplæring i grunnleggjande ferdigheitar etter behov og naudsynt rådgiving. Tiltaket er basert på praktisk arbeid og produksjon knytt til ulike utdanningsprogram og skal styrke deltakarane si personlege utvikling og betre deira moglegheit i utdanningsløpet. Arbeidsoppgåver Me søkjer etter ein arbeidsleiar, helst med fagbrev som bilmekanikar som ynskjer å arbeide med ungdommar og drive opplæring i mekansiske fag. Me har frå før ein landbruksmekanikar og ynskjer derfor primært å tilsetje ein bilmekanikar slik at me har eit breitt tilbod. Andre tilstøytande utdanningar kan vere interessant. I verkstaden vil det vere mellom 6-8 ungdommar som skal fyljast opp og ta del i arbeidet verkstaden har. Me tar på oss oppdrag for kundar, særleg knytt til landbruksmaskiner og andre maskiner og redskaper. Opplæring på bilar vert stort sett oppussing av bilar som me kjøper inn og setter i stand for så å selge dei ut igjen. Kvalifikasjonar Me søkjer primært ein person med fagbrev som bilmekanikar, men andre tilgrensande utdanningar kan verte vurdert. Det er ynskjeleg med erfaring med arbeid knytt til ungdommar/lærlingar. Personlege eigenskapar Du må vere utadvent, tolmodig og ha eit godt humør, men det viktigaste er at du like å arbeide med ungdommar. Våre ungdommar har ofte utfordringar i livet så gode eigenskapar med å komme i kontakt og prate med ungdommar er viktig.  Vi tilbyr Løn etter fylkeskommunale lønssatsar Gode pensjonsordningar Flott arbeidsmiljø med gode kollegaer   Spørsmål om stillingen Håkon Gjerde Stillingstittel leiar Telefon 901 30 193  Baste Bruarøy Stillingstittel Dagleg leiar Telefon  971 96 055  SØKNADSFRIST: 18.10.2022
Vestland fylkeskommune
30/09/2022
  Vi får 2 ledige stillinger som fagarbeider avløp ved driftsavdelingen i Ullensaker kommune. Arbeidsoppgaver Stillingsinnehaver utfører arbeid knyttet til drift og vedlikehold av kommunens avløpsledningsnett og pumpestasjoner. Kvalifikasjoner Fagutdannelse som anleggsrørlegger, rørlegger, mekaniker eller lignende Annen relevant kompetanse/praksis innen vann og avløp kan oppveie for manglende formell utdanning Ønskelig med godkjent ADK 1 Førerkort klasse B, ønskelig med C Personlige egenskaper God fysisk helse Gode samarbeidsevner Evne til fleksibilitet og selvstendig arbeid Ansvarsbevisst og pålitelig Personlig egnet Vi tilbyr Lønn: Stillingen lønnes som fagarbeider i stillingskode 7517 med årslønn fra kr 389.000 til kr 460.300 (etter ansiennitet).  Tiltredelse etter nærmere avtale. Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneder prøvetid. Kopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden eller tas med til et eventuelt intervju. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25. Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn. Kontaktinformasjon Per Roland Driftsleder 91538990 per.ingar.roland@ullensaker.kommune.no Svein-Arne Kværner Avdelingsleder 90539410 svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no SØKNADSFRIST: 21.10.2022
Ullensaker kommune
30/09/2022
Enhet vann/avløp er en del av sektor bydrift og infrastruktur, og har ansvar for kommunens tekniske infrastruktur. Enhet vann/avløp består av ansatte som jobber innenfor fagområdene vann/avløp. Blir du inspirert av varierte arbeidsoppgaver i et stor fagmiljø ? Har du lyst til å jobbe i en spennende vekstkommune ? Stor vekst og mange oppgaver gjør at vi nå søker etter ingeniør med kompetanse og erfaring innen vann og avløp. Stillingen vil inngå i et fagmiljø som har ansvar for overordnet planlegging, fornying og effektivisering av kommunens VA-anlegg. Arbeidsoppgaver I stillingen inngår prosjektledelse og byggeledelse av nye vann- og avløpsanlegg/prosjekt. Oppgavene vil i hovedsak være analyser, forprosjekt og utviklingsfase samt prosjektledelse (konsulentstyring) i forbindelse med innleide konsulenttjenester. Øvrige oppgaver innen enhetens fagområde.      Kvalifikasjoner Relevant utdanning som ingeniør eller teknisk fagskole innen Veg, Vann og Avløp. Annen relevant teknisk utdannelse/erfaring kan komme i betraktning. Gode datakunnskaper Nyutdannede med relevant fagbakgrunn oppfordres til å søke. Ønskelig med : God kjennskap til tekniske forskrifter, offentlige anskaffelser og norsk standarder innen fagområdet. Kjennskap til og erfaring med prosjektledelse vil bli vektlagt. Søkere må ha gode samarbeidsevner, kunne jobbe på lag. Også være selvstendig i utførelse av egne oppgaver, serviceinnstilt og gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. Være opptatt av å utvikle egen kompetanse og å kunne dele sin kunnskap med andre. Personlige egenskaper Søkeren må ha gode samarbeidsevner , kunne jobbe på lag Være selvstendig i utførelsen av egne oppgaver Serviceinnstilt og gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig Være opptatt av å utvikle egen kompetanse og å kunne dele sin kunnskap med andre Vi tilbyr Faglige utfordringer Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for personlig utvikling Fleksitidsordning Meget god pensjonsordning og fri ulykkes-/gruppelivsforsikring Lønn etter avtale vurdert ut fra teoretisk utdannelse og praksis Om arbeidsgiveren Ønsker du å arbeide i et aktivt og innovativt arbeidsmiljø som også tar samfunnsansvaret på alvor? Da kan Stjørdal kommune være noe for deg. Trondheim Lufthavn Værnes, E6 og jernbane er motorer for Stjørdal - en by i vekst. Byen har et mangfoldig og aktivt idretts- og kulturliv. Kimen kulturhus i sentrum er en populær møteplass for liten og stor, med et vell av tilbud og aktiviteter. Ulike idrettsanlegg innbyr til en aktiv hverdag for alle. Kort veg til unike naturopplevelser og det gode bylivet - du velger selv. Spørsmål om stillingen Kontaktperson Even Blengsli Stillingstittel Enhetsleder vann/avløp Telefon 957 62 332  SØKNADSFRIST: 23.10.2022
Stjørdal kommune
28/09/2022
Vi søker en yrkesfaglærer i Teknologi og Industrifag som skal arbeide hovedsakelig på vg1. Vi ønsker oss en lærer med erfaring fra industri og verksteder, spesielt innen plate og sveis. Vår opplæring skal være helhetlig og yrkesrettet, der vi legger vekt på både faglig og sosial læring. I vårt arbeid skal vi være tett på elevene, respektere dem, stille krav og gjennom samarbeid utvikle god tilpasset opplæring. Samarbeid med hjemmet er en viktig faktor for at vi skal lykkes med våre elever.  Vi ønsker oss en allsidig lærer med erfaring fra industri og verksted og arbeid med ungdom. Stillingen er primært knyttet til undervisning på vg1 TIF i platearbeid og sveis, men vi ønsker at du også behersker andre områder som maskinering, materiallære, og teknisk tegning. Kunnskap om smiing, elektro og pneumatikk/hydraulikk er et pluss. Erfaring og resultater fra teamarbeid vil være en fordel. Strømmen videregående skole har ca.1200 elever fordelt på 3 utdanningsprogram, elektrofag, helse- og oppvekstfag samt teknologi- og industrifag. I tillegg har skolen påbygning til generell studiekompetanse, lærlingskole, voksenopplæring og fagskole. Skolen har ca. 200 ansatte som jobber i team. Skolen er i en positiv utvikling når det gjelder elevenes resultater og det foregår mye spennende for både ansatte og elever. TIF har klasser i Vg1 TIF, Vg2 Industriteknologi, Vg2 Bilskade og -lakk og Vg2 Kjøretøy. I tillegg har vi kursvirksomhet for arbeidslivet. For skoleåret 2022-23 vil vi ha 18 medarbeidere på TIF-avdelingen. Skolen og avdelingene legger vekt på å arbeide i team og møte elevene med en felles holdning. Vi tilbyr et utfordrende, spennende og utviklende arbeidsmiljø, der alle er med på å forme en levende og ledende skole. Vikens videregående skoler skal jobbe for samme rammeverk for læring og ledelse som et profesjonsfaglig og pedagogisk verktøy. Formålet med rammeverket er å bidra til at kvaliteten på opplæringen blir høy i alle klasserom og verksteder ved Vikens skoler. Rammeverket skal også bidra til å realisere Vikens visjon og verdier i skolen. Skolen ligger nært knyttet til ulike kollektivtilbud. For mer informasjon om skolen: www.viken.no/strommen-vgs  Arbeidsoppgaver undervisning innen programfag på Vg1 TIP og evt Vg2 kontaktlæreransvar kan inngå i stillingen generelt pedagogisk utviklingsarbeid holde verksteder i orden og oppdatert delta i samarbeid med andre lærere Kvalifikasjoner fagbrev innen Teknologi og industrifagområdet eller relevant fagskole/høyskole pedagogisk utdanning kunnskaper i platearbeid, sveising og teknologi god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne digital kompetanse Personlige egenskaper gode samarbeidsevner og vilje til å jobbe i team være engasjert og tydelig klasseleder evne å motivere og å skape gode relasjoner til elevene positiv, løsningsorientert og fleksibel initiativrik og selvstendig engasjert faglig og interessert i å lære nye faglige områder Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr en trivelig skole hvor du trives og har innflytelse en skole der alle jobber sammen for at elevene skal nå sine mål en skole som jobber tett med arbeidslivet og setter pris på allsidig yrkeserfaring lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk godt sosialt miljø Om arbeidsgiveren Viken fylkeskommune ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape gode tjenester til våre innbyggere.   Viken fylkeskommune er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner. Viken fylkeskommune står foran en endringsprosess, der oppgavene skal deles på tre nye fylkeskommuner. Medarbeidernes kompetanse vil også i nye fylkeskommuner være avgjørende for at oppgaver, tjenester og regionalt utviklingsarbeid utføres på en best mulig måte til regionens innbyggere. Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25. Spørsmål om stillingen Ingrid Grundt Stillingstittel avdelingsleder Telefon 957 23 012  Ingeborg Goplen Stillingstittel rektor Telefon 984 03 879  SØKNADSFRIST: 11.10.2022
Viken fylkeskommune
27/09/2022
  For å få en bedre oversikt over innlekking og utlekking fra vann- og avløpsledninger har kommunestyret vedtatt å etablere et lekkasjeteam med 2 fagarbeidere som har dette som hovedarbeidsoppgave. Dette arbeidet skal kunne gi oss et bedre grunnlag for blant annet å bestemme nødvendige drifts- og saneringstiltak. Arbeidsoppgaver Stillingsinnehaver utfører arbeid knyttet til kommunens vann- og avløpsledningsnett, med hovedansvar på søk etter lekkasjer, feil og mangler. Herunder skille mellom lekkasjer på kommunalt og privat ledningsnett, og vurdere funksjonsdyktighet av kumutstyr. På avløpsnettet gjøres det målinger på avløpsmengder, og det søkes etter inntrenging av fremmedvann, funksjonsfeil og feilkoblinger – så vel på kommunens eget nett som på private ledningsnett. Arbeid gjøres ved blant annet å kjøre tv/rørinspeksjoner, hvor ledningsnettets tilstand filmes og loggføres i relevant programvare. På vannledningsnettet utføres lekkasjesøk ved bruk av relevante hjelpemidler (loggere, korrelator, portable måleutstyr etc.). Her vil det også være naturlig å bruke tilgjengelige styringssystemer (driftsovervåking) til hjelp i arbeidet. Det må påregnes å måtte utføre noe mindre saksbehandling og rapportering av driftstilstand etter utført arbeid. Det vil også være naturlig med noe oppfølging på avdekte behov for reparasjoner, med mindre disse ikke videreføres som et utbedringsprosjekt i kommunens vedlikeholds-/saneringsplaner.  Kvalifikasjoner Fagutdannelse som rørlegger, mekaniker eller lignende Praksis i drift og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg Erfaring med lekkasjesøk og søk etter feil på vann- og avløpsnettet er en fordel, men ikke noe krav IKT-kompetanse anses som en fordel Førerkort klasse B Personlige egenskaper God fysisk helse Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Evne til fleksibilitet og selvstendig arbeid Ansvarsbevisst og pålitelig Personlig egnet Vi tilbyr Lønn: Stillingen lønnes som fagarbeider i stillingskode 7517 med årslønn fra kr 389.000 til kr 460.300 etter ansiennitet. For godt kvalifiserte søkere kan annen lønn avtales. Tiltredelse etter nærmere avtale. Ullensaker kommune har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen som vedlegg i den elektroniske søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. offentleglova § 25. Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.  Kontaktinformasjon Svein-Arne Kværner Avdelingsleder 90539410 svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no SØKNADSFRIST: 18.10.2022
Ullensaker kommune
26/09/2022
I avdeling for næring, plan og byggesak er det ledig 100% fast stilling som samfunnsplanlegger.   Arbeidsoppgåver revidering av kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen) og planstrategi utarbeide  kommunedelplaner og faglige analysar (bl.a. steds- og mulighetsanalyser) som grunnlag for dette planverket. oppgaver innen miljørådgiving og utvikling, med ansvar innen klima- og klimatilpasning, verne- og utbyggingsplaner i LNF-områder, og andre miljørelaterte oppgåver utarbeiding av handlingsplaner oppfølging av kommunen sitt miljøfyrtårnarbeid. analysearbeid Kvalifikasjonar Det er ønskelig med 3-årig utdanning fra høgskole/universitet og gjerne mastergrad innen planlegging eller naturforvaltning. Søkere uten etterspurt utdanning, men med relevant arbeidserfaring, vil bli vurdert.  Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring, gjerne fra kommunal planlegging, og fra miljøområdet.  God formuleringsevne muntlig og skriftlig, samt gode, analytiske evner og interesse for fagområdet. Vi søker deg som er ansvarsbevisst og initiativrik, og som har en positiv holdning til tverrfaglig teamarbeid. Det er stor variasjon i arbeidsoppgaver, og god faglig bredde i avdelingen er ønskelig. Personlege eigenskapar Faglig engasjert Initiativrik Inkluderende Trives med regelstyrt arbeid Trives med hektiske perioder Lysingsorientert Ønske om videre utvikling Vi tilbyr Utfordrende stilling i en kommune i stor utvikling       Godt arbeidsmiljø med positive og dyktige medarbeidere konkurransedyktig løn Gode pensjons- og forsikringsordninger Gode lønns- og arbeidsvilkår Et godt sosialt og sterkt tverrfaglig arbeidsmiljø, med faglige utfordringer og gode muligheter  for personlig utvikling  Varierte arbeidsoppgaver Kontaktinformasjon Gro Anita Bakketun Leiar for næring, plan og byggesak 41332129 SØKNADSFRIST: 09.10.2022
Øystre Slidre kommune
26/09/2022
I avdeling for næring, plan og byggesak er det ledig 100% stilling som byggesaksbehandler. Arbeidsoppgåver Saksbehandling etter plan- og bygningsloven Saksforberedelse til politiske utvalg Informasjon og veiledning til privatpersoner, firma og andre myndigheter Kontakt og samarbeid med andre myndigheter og andre avdelinger i kommunen Gjennomføring av tilsyn Andre oppgaver innenfor fagfeltet kan bli tillagt stillingen ved behov (f.eks  konsesjon, landbrukstilskudd, spredd avløp m.m)  Kvalifikasjonar Relevant høyere utdanning som arkitekt, jurist,  eller ingeniør Søker med annen relevant bakgrunn/erfaring innen de aktuelle fagområder vil bli  vurdert Erfaring fra saksbehandling etter plan- og bygningsloven er en fordel Erfaring fra arbeid i byggebransjen vil bli vektlagt Du må være god til å kommunisere på norsk både muntlig og skriftlig og ha gode digitale ferdigheter Personlege eigenskapar Faglig motivert Kvalitetsfokusert God evne til kommunikasjon internt og eksternt Flink til å prioritere for å få en effektiv og god arbeidshverdag Du er faglig dyktig Du har interesse og entusiasme for fagområdet plan- og byggesak  Du er initiativrik og evner å omsette det i handling Du har gode samarbeidsevner  Du er løsnings- og resultatorientert Du jobber strukturert og selvstendig, og er positiv og engasjert Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi tilbyr Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø Fleksibilitet i hverdagen Vi jobber teambasert, så du må like samhandling Varierte og krevende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling En arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanning Kontaktinformasjon Gro Anita Bakketun Leiar for næring, plan og byggesak 41332129 SØKNADSFRIST: 16.10.2022
Øystre Slidre kommune
26/09/2022
Vil du arbeide på en av Norges største elektroavdelinger? Strømmen videregående skole har ledig 100% fast stilling som yrkesfaglærer i elektrofag el-energi og ekom med snarlig tiltredelse. Har du fagbrev, oppdatert erfaring og praksis innen elektro og telekom fra arbeidslivet, så søker vi spesielt etter deg.  Vi tilrettelegger for grundig faglig støtte i arbeidet for god opplæring av flott ungdom mot gode fagfolk.  På Elektroavdelingen har vi ca. 240 elever og lærere. Opplæring for ungdom, voksne og Vg3 med tyngdepunkt innen automasjon, el-energi og ekom. En opplæring på skole, i en stor yrkeshall og i samarbeid med arbeidslivet. Vi tilbyr et utfordrende, spennende og utviklende arbeidsmiljø, der alle bidrar med å forme en levende og ledende skole som står foran nye utviklingsprosjekter. Strømmen videregående skole er en yrkesfaglig skole med ca.1200 elever fordelt på utdanningsprogrammene; elektrofag, helse- og oppvekstfag samt teknologi- og industrifag. I tillegg har skolen påbygning til generell studiekompetanse, tilrettelagt språkopplæring, voksenopplæring, lærlingskole, fagopplæring og fagskole, samt ny yrkeshall for Vg3 i skole. Skolen har ca. 200 ansatte. Alle Vikens videregående skoler skal jobbe for samme rammeverk for læring og ledelse som et profesjonsfaglig og pedagogisk verktøy. Formålet med rammeverket er å bidra til at kvaliteten på opplæringen blir høy i alle klasserom og verksteder ved Vikens skoler. Rammeverket skal også bidra til å realisere Vikens visjon og verdier i skolen. Vi utdanner yrkesutøvere til et arbeidsliv der kunder skal bli fornøyde, der yrkesutøvere skal kunne arbeide sammen med andre og bli respekterte. Opplæringen skal møte arbeidslivets- og samfunnets krav og skal oppleves som relevant, helhetlig og yrkesrettet. Helhet og yrkesretting betyr for oss å arbeide tverrfaglig og se alle fag og hele utdanningsløpet i sammenheng. Elevene våre skal tilegne seg både faglig-, sosial- og praktisk kompetanse. Gjennom elevmedvirkning ønsker vi å skape tilpasset opplæring og legge grunnlaget for aktive og ansvarlige samfunnsborgere. Vi legger stor vekt på holdningsskapende arbeid. Pedagogene våre er tilknyttet ulike profesjonsfellesskap som utgjør lagene rundt eleven. Profesjonsfellesskapene er viktige møtearenaer der arbeidet med skolen sine satsingsområder; kvalitet i opplæringen og vurdering for læring, det nye rammeverket til Viken fylkeskommune, livsmestring og norsk i alle fag, har sin naturlige plass. Pedagogene ved Strømmen videregående skole er opptatt av at elevene skal lykkes i læringsarbeidet sitt. Elevsynet er preget av dialog, respekt og åpenhet. Skolen ligger nært knyttet til ulike kollektivtilbud. For mer informasjon om skolen:  www.viken.no/strommen-vgs      Arbeidsoppgaver hovedfokus på elenergi og ekom ønskelig med opplæring på alle nivå innen elektrofag arbeid i team og profesjonsfellesskap utviklingsarbeid i fagteam, skole og arbeidsliv Kvalifikasjoner fagbrev og oppdatert erfaring som elektriker ønskelig med erfaring og praksis innen automasjon og ekom - installasjoner fagskole eller ingeniørutdanning og PPU, eller yrkesfaglærerutdanning er ønskelig god digital kompetanse og digital omstillingsevne god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Personlige egenskaper har gode samarbeidsevner og vilje til å jobbe i team  har evne og vilje til å skape gode relasjoner med både elever, medarbeidere og arbeidslivet har positiv innstilling til å jobbe med ungdom i ulike livssituasjoner har evne til å videreutvikle god yrkesopplæring for alle har fleksibilitet, vilje og humør til «å stå» på i hektiske perioder er trygg og tydelig som klasseleder Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr en skole hvor du trives dersom du liker å ha innflytelse, ønsker å påvirke læringsarbeidet i konstruktiv retning og verdsetter kolleger med tydelige meninger godt sosialt miljø en skole der alle jobber sammen for å definere mål og for å nå dem en skole som bruker arbeidslivet i opplæring, og gir elevene en inngangsport til arbeid lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk gode pensjonsvilkår for våre ansatte Kontaktinformasjon Lars Jakob Berg avdelingsleder 414 17 932 larsber@viken.no Ben Are Kristensen avdelingsleder 940 00 610 benk@viken.no SØKNADSFRIST: 16.10.2022
Viken fylkeskommune