Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

24/01/2020
SØKNADSFRIST: 09.02.2020 Bli kjent med Bergen Kommune   Bymiljøetaten er en etat i kommunen med et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag. Vi sørger for drift av veier, parker, byrom, friområder og kommuneskog. For å redusere klimautslippene i kommunen leder vi arbeidet med nullutslipp ogfornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvaner i retning avsykkel, gange og delemobilitet. Vi utvikler og fortetter byen ved åfremforhandle og gjennomføre utbyggingsavtaler, og bygger offentliginfrastruktur som veier, byrom, fortau, lekeplasser og torg. For å skapetrivsel og trygghet, arbeider vi med landskaps-planlegging, naturforvaltning,trafikksikkerhet, parkeringsbestemmelser, Fisketorget, og følger opp renovasjonog deponier. Vi får byen til å leve. Alle skal trives i Bergen - hver dag og om100 år!  Vil du bidra til at Bergen er et godt sted å være? Bymiljøetaten søker seksjonsleder til Seksjon for Byromsforvaltning og bruk av offentlig areal med 13 medarbeidere, herunder to fagledere. Seksjonen har det faglige ansvaret for byroms- og parkforvaltning, som bl.a. innebærer utvikling og godkjenning av parker og byrom, overtakelse av ferdige anlegg, faglige uttalelser med mer.  I tillegg har seksjonen ansvaret for midlertidig bruk av kommunale veier, byrom og parker i forbindelse med f.eks. arrangementer, arbeid på offentlig areal m.m. Arbeidsoppgaver Lede seksjonen, herunder fag-, personal- og økonomiansvar Lede etatens faglige koordineringsforum for park og byrom Delta i transformasjons- og fortettingsprosesser Delta i avdelingens ledergruppe og direktørens utvidete ledergruppe Tilrettelegge for god koordinasjon og godt samarbeid på tvers av seksjoner, avdelinger og etater, samt med eksterne aktører Tilrettelegge for kontinuerlig forbedringsarbeid i seksjonen Kvalifikasjoner Høyere utdanning (tilsv. master) innenfor by- /landskapsplanlegging eller tilsvarende Faglig dyktig med erfaring fra for eksempel planlegging, prosjektering eller forvaltning av parker og byrom Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Ønskelig med ledererfaring Personlige egenskaper Gode evner til å arbeide på tvers av forskjellige fagfelt Meget gode samarbeidsevner God evne til å strukturere arbeidsoppgaver i en travel hverdag God til å inspirere, engasjere og motivere Faglig trygg, beslutningsdyktig, kreativ og løsningsorientert Kunde- og serviceorientert Vi tilbyr Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et bredt faglig arbeidsfellesskap Muligheter for faglig og personlig utvikling Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale   Om arbeidsgiveren Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Kontaktperson Tord Honne Holgernes Avdelingsleder Telefon 926 52 869
Bergen kommune
24/01/2020
SØKNADSFRIST: 07.02.2020 Til vårt produksjonsanlegg på Stjernøy i Alta søkes produksjonssjef til å lede gruve og/eller oppredningsverk. Stillingen(e) inngår i ledergruppen og rapporterer til verkssjef. Viktigste ansvarsområder: Lede produksjonen i gruve og/eller oppredningsverket ihht. selskapets prinsipper Støtte ledelsen i implementering av Sibelcos HMS-policy og verdier Motivere til minimering og rapportering av farlig atferd og nestenulykker Videreutvikle og optimalisere prosess og/eller gruvemetoder og utstyr: våt- og/eller tørrprosess. Målstyring ift. kostnads-/inntektsbudsjetter, KPI'er, samt mål for kvalitet, kvantitet og HMS Løpende kontakt med teknisk avdeling vedrørende vedlikeholdsprioriteringer for optimal drift Kjenne til og ivareta offentlige og lokale direktiv, reguleringer, tillatelser Søker skal ha/være: Erfaring med operativ ledelse, fra gruve- og/eller prosessindustri Bergingeniør og/eller prosessingeniør God prosessforståelse, og/eller gruveerfaring, med pragmatisk legning Gode ledelsesferdigheter, inkludert endringsledelse Relasjonsbygger og lagspiller Evne til godt samarbeid med ansatte på alle nivåer Gode evner til å kommuniserer muntilig og skriftlig, både på norsk og engelsk Teknisk utdanning Kvinner oppfordres til å søke. Vi kan tilby en utfordrende og interessant jobb i et internasjonalt, spennende og hyggelig miljø. Arbeidssted vil være ved gruveanlegget på Stjernøy, ca. 1 times båttur fra Alta, hvor størstedelen av våre ansatte bor. Alternativt 20 minutter med båt fra Øksfjord.  Om arbeidsgiveren Sibelco anerkjenner verdien ved å ha en global arbeidsstyrke og verdsetter mangfoldighet og inkludering for alle. Vårt mangfold av mennesker gir en spennende utveksling av ideer og kunnskap som driver oss fremover og inspirerer oss til nye innovasjoner og løsninger. Vi søker talenter med ulik bakgrunn og evner, og ønsker å utvikle våre ledere og vår kultur til å bistå alle ansatte til å vokse og til å nå deres fulle potensiale. Vårt produksjonsanlegg på Stjernøy i Alta kommune har ca 100 ansatte og er en av verdens største produsenter av mineralet nefelinsyenitt. Stjernøy ligger i naturskjønne omgivelser ca en times båttur fra Alta, og 20 minutter fra Øksfjord i Loppa.
Sibelco Nordic AS
24/01/2020
SØKNADSFRIST: 27.01.2020 Me har ledig 100% stilling som byggesakshandsamar Arbeidsoppgåver Fagansvar for byggesakshandsaming, sakshandsaming/vedtak av enkeltsaker og førebuing av saker til politisk handsaming Tilsynsoppgåver etter plan og bygningslova Ajourhald av matrikkel Ajourhald på endringar i grunnlaget for eigedomsskatt Rådgiving og publikumskontakt Handsaming av bygge- og delesaker Utslepp og utsleppstillatelse Prosjektarbeid etter avtale, inkl utarbeiding av prosjektmandat  Kvalifikasjonskrav Me ønskjer oss ein person som har: Relevant høgskuleutdanning God skriftleg og munnleg framstillingsevne Gjerne erfaring innanfor fagområdet Evne til å arbeide sjølvstendig og systematisk Personlege eigenskapar Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Fleksibel til å utføre andre arbeidsoppgåver etter avtale. Løn og tilsettingsvilkår Løn etter avtale utifrå kvalifikasjonar. Offentleg tenestepensjon og forsikringsordning. Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune. Søknadsprosedyre Gå til ledige stillingar nede til venstre på Årdal kommune si heimeside  www.ardal.kommune.no   Der får du lista opp stillingar som er lyst ut. Klikk på den stillingen du vil søkje på, vel "søk stilling" i høgre bilete. Logg deg på med brukarnamn og passord. Dersom du allereie er tilsett i kommunen eller har vore søkjar før så bruk tildelt brukarnamn/passord eller bruk "gløymt passord". Er du ny søkjar så må du registrere deg. Følg instruksjon og trykk neste for å komme vidare. NB! Det er kun endringar i CV som vert lagra dersom du loggar deg ut før du har sendt søknaden. Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00. Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken. Årdal kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25. Kontakter Navn: Svein Arve Grindhaug E-post:  svein.grindhaug@ardal.kommune.no   Arbeid: 91366629
Årdal kommune
24/01/2020
SØKNADSFRIST: 09.02.2020 ARBEIDSSTED: Sjøgata 45 - 47, Bodø [ kart ] Luftfartstilsynet skal som følge av økte arbeidsoppgaver opprette en ny, fast stilling som flysikringsinspektør i Fagavdelingen. Flyplass- og flysikringsseksjonen består av 25 inspektører og ledes av seksjonssjef. Den rette kandidaten kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver preget av nasjonalt og internasjonalt samarbeid. I Luftfartstilsynet får du jobbe i et tverrfaglig team sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr utfordrende arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye inspektør forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Som medarbeider i Luftfartstilsynet kan du ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere som er i strid med Luftfartstilsynets interesser. Arbeidsoppgaver Godkjenning av og tilsyn med sertifiserte tjenesteytere av flysikringstjenester Saksbehandling, oppfølgning og koordinering av løpende saker innen flysikringsområdet Representere Luftfartstilsynet i nasjonale og internasjonale samarbeidsfora innenfor fagfeltet Generell saksbehandling og veiledning innen fagområdet Kommunikasjon og samarbeid med aktører i luftfarten og med relevante myndigheter Delta i utviklingen av seksjonen og Luftfartstilsynet for øvrig Kvalifikasjoner Flygeleder med minimum 5 års operativ erfaring Erfaring fortrinnsvis fra underveistjeneste og med god kompetanse innen luftromssegmentet, og/eller erfaring fra treningsorganisasjoner Søkere med flygelederutdanning og som har mindre enn 5 års erfaring fra operativ tjeneste, men annen relevant erfaring fra lufttrafikktjeneste, kan komme i betraktning Tilleggsutdanning fra universitet/høyskole er ønskelig Det er ønskelig at du har administrativ erfaring Det er ønskelig at du har erfaring fra kvalitetsrevisjon og risikostyring Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Det stilles krav til sikkerhetsklarering Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å kunne fungere fullt ut i stillingen. Slike kompetansetiltak dekkes i sin helhet av virksomheten Personlige egenskaper Du kan arbeide systematisk og selvstendig Du er initiativrik og løsningsorientert Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt Du er kontaktskapende og god på å samarbeide Du kan lytte og formidle et budskap på en enkel måte Du er utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer Du har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statsansatt Vi tilbyr Krevende faglige utfordringer Interessante og varierte arbeidsoppgaver Nært samarbeid med andre faggrupper Gode utviklingsmuligheter Godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger Lønn etter Statens regulativ som seniorrådgiver, SKO 1364 Avlønning i lønnsspennet 992.200 - 1. 014.900 kr for kandidater med flygelederkompetanse. Høyere lønn kan vurderes for svært kvalifiserte kandidater. Fleksibel arbeidstidsordning Treningsrom og tilskudd til trening Parkeringsgarasje og kantine Pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer. Kontaktinformasjon Henning R. Tennes fung. seksjonssjef flyplass og flysikring 971 25 373 hrt@caa.no
Luftfartstilsynet
24/01/2020
SØKNADSFRIST: 09.02.2020 ARBEIDSSTED: Sjøgata 45 - 47, Bodø [ kart ] Luftfartstilsynet har ledig stilling som flyoperativ inspektør helikopter. Stillingen tilhører flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynets fagavdeling. Seksjonen består av 22 medarbeidere og ledes av seksjonssjef Tove Skogheim. Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende regelverk. For å sikre dette fører Luftfartstilsynet tilsyn med blant annet helikopterselskap, ledende personell, sertifikatinnehavere og landingsplasser for helikoptre. Luftfartstilsynet har ansvar for gjennomføring av internasjonalt regelverk og utvikling av øvrig nasjonalt regelverk innen sivil luftfart. Vi søker en medarbeider med solid erfaring innen ervervsmessig luftfart. Vår nye medarbeider kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver preget av nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Luftfartstilsynets nye medarbeider vil få jobbe i tverrfaglige team sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart og flysikkerhet. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr krevende arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. Hver enkelt medarbeider er gjennom sin unike kompetanse med på å styre utviklingen innen norsk og internasjonal luftfart. Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser. Arbeidsoppgaver Hovedoppgaver for stillingen vil være flyoperative godkjenninger og tilsyn med helikopterselskap, baser, ledende personell og ruteinspeksjoner Saksbehandling relatert til BSL D, BSL F samt EASA-OPS og faglig arbeid med nasjonale og internasjonale forskrifter Oppfølging av ulykker og hendelser Holdningsskapende arbeid relatert til flysikkerhet Utstrakt kontakt med eksterne aktører og reisevirksomhet Delta i utviklingen av seksjonen og Luftfartstilsynet for øvrig Kvalifikasjoner Inneha eller ha hatt, gyldig sertifikat av type ATPL/ CPL-Helikopter Minimum 5 års erfaring som flyger i ervervsmessig og/eller militær luftfartsvirksomhet med hovedvekt på sivile offshoreoperasjoner i Europa (EASA-området) Erfaring som fartøysjef på tyngre flermotors helikoptre er ønskelig. Søkere med mindre flygererfaring eller erfaring fra lettere helikoptre kan bli vurdert  Erfaring fra ledelse av luftfartsselskap samt TRI/TRE rettighet er nå en sterk anbefaling fra EASA med tanke på saksbehandling av visse deler av det operative regelverket, søkere med slik bakgrunn vil bli foretrukket Kompetanse eller erfaring innen ledelsessystem, kvalitets-  og risikostyring vil bli vektlagt Gode IKT kunnskaper God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Det stilles krav om godkjent bakgrunnssjekk Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å fungere fullt ut i stillingen. Slike tiltak dekkes i sin helhet av virksomheten Personlige egenskaper Ha evne til å arbeide systematisk og selvstendig  Ha evne til å se detaljenes betydning i helheten  Ha evne til å ta initiativ og være løsningsorientert  Være ansvarsbevisst og serviceinnstilt  Være kontaktskapende og god til å samarbeide  Ha evne til å lytte og formidle budskap på en enkel måte  Være utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer  Ha høy integritet og rolleforståelse som  statsansatt   Vi tilbyr Krevende faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver Nært samarbeid med andre faggrupper og gode utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø Lønn etter Statens regulativ, SKO 1364 seniorrådgiver, med lønnsplassering som p.t. utgjør fra kr. 667.200 - 789.200,-. Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd Fleksibel arbeidstidsordning Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom Parkeringsgarasje Kantine Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om at søknaden unntas offentlighet. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer. Kontaktinformasjon Tove Skogheim seksjonssjef flyoperativ 451 39 009 tsk@caa.no
Luftfartstilsynet
22/01/2020
SØKNADSFRIST: 09.02.2020 Rogaland fylkeskommune søker etter motiverte og dyktige medarbeider som har lyst til å bidra i arbeidet med å utvikle en ny og spennende fylkesvegadministrasjon. Fra 1. januar 2020 tok fylkeskommunen over ansvaret for planlegging, forvaltning, utbygging, drift og vedlikehold av 2500 km fylkesveg. Vi trenger derfor enda flere flinke medspillere på laget - er det deg? Det er ledig en stilling som byggeleder for vedlikehold i drift- og vedlikeholdsseksjonen i Sør-Rogaland, ved Veg og Forvaltning i Rogaland fylkeskommune. Drift- og vedlikeholdsseksjonen vil ha ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Sør-Rogaland. Seksjonen vil bestå av ca. 25 medarbeidere. Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i: Planlegging og utførelse av vedlikeholdstiltak på fylkesvegene i sør-Rogaland Utlysing av kontrakter for vedlikehold Oppfølging av entreprenør, ansvar for byggemøter, ansvar for å rapportere HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi Sammen med kontrollingeniør sørge for at alle kravene i kontraktene følges opp og rapporteres videre til prosjektleder Byggeleder er HMS-koordinator for kontraktene Den ledige stillingen er i hovedsak innenfor fagområdet vegvedlikehold, men det kan også være aktuelt å gjennomføre tunneloppgradering, trafikksikkerhets -og fornyingstiltak på vegnettet. Det kreves: Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år Bygg- og anleggsteknisk kompetanse Evne til å samarbeide med andre på en god måte Gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy Førerkort klasse B Relevant og allsidig praksis, videreutdanning og gode personlige forutsetninger kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Vi leter etter deg som: Har erfaring og god faglig tyngde fra anleggsvirksomhet eller vegdrift Har nærhet til kontraktsområdet  Vi tilbyr: Utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap Høyt utdannede og trivelige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø Gode faglige utviklingsmuligheter Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksitid Lønn etter avtale Kontaktperson: Eivind Stangeland, seksjonssjef, Telefon: 918 89 149, E-post:  eivind.stangeland@rogfk.no  
Rogaland fylkeskommune
22/01/2020
SØKNADSFRIST: 09.02.2020 Rogaland fylkeskommune søker etter en motivert og dyktig medarbeider som har lyst til å bidra i arbeidet med å utvikle en ny og spennende fylkesvegadministrasjon. Fra 1. januar 2020 tok fylkeskommunen over ansvaret for planlegging, forvaltning, utbygging, drift og vedlikehold av 2500 km fylkesveg. Vi trenger derfor enda flere flinke medspillere på laget - er det deg? Det er ledig en stilling som byggeleder for asfalt og vegmerking i drift- og vedlikeholdsseksjonen i Sør-Rogaland, ved Veg og Forvaltning i Rogaland fylkeskommune. Drift- og vedlikeholdsseksjonen vil ha ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Sør-Rogaland. Seksjonen vil bestå av ca. 25 medarbeidere. Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå i: Planlegging og utførelse av dekkevedlikehold på fylkesvegene i Rogaland Planlegging og utførelse vegoppmerking på fylkesvegene i Rogaland Utlysing av kontrakter for asfalt og vegmerking Oppfølging av entreprenør, ansvar for byggemøter, ansvar for å rapportere HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi Sammen med kontrollingeniør sørge for at alle kravene i kontrakter følges opp og rapporteres videre til prosjektleder. Byggeleder er HMS-koordinator for kontraktene Det kreves: Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år Bygg- og anleggsteknisk kompetanse Evne til å samarbeide med andre på en god måte Gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy Førerkort klasse B Relevant og allsidig praksis, videreutdanning og gode personlige forutsetninger kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende utdanning. Personlig egnethet vil bli vektlagt  Vi leter etter deg som: Har er faring fra asfaltfaget og vegmerking Har erfaring og god faglig tyngde fra anleggsvirksomhet eller vegdrift Har nærhet til kontraktsområdet  Vi tilbyr: Utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap Høyt utdannede og trivelige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø Gode faglige utviklingsmuligheter Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksitid Lønn etter avtale Kontaktperson: Eivind Stangeland, seksjonssjef, Telefon: 918 89 149 E-post:  eivind.stangeland@rogfk.no   Søknadsfrist: 9. februar 2020
Rogaland fylkeskommune
13/01/2020
SØKNADSFRIST: 02.02.2020 Tana kommune, med ca. 2900 innbyggere er en spennende kommune i vekst og utvikling.  Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommune-senteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov. Kommunen har en 100 % stilling ledig som prosjektleder og brannsjef. ID 848. Stillingen er organisert under Bygg-, anlegg- og IT-avdelingen (BAIT) og avdelingen er samlokalisert i eget moderne administrasjonsbygg i tilknytning til brannstasjonen. Tana kommune er inne i en aktiv utbyggingsperiode med betydelige byggeprosjekter som er interessante for fagfeltet. Samtidig vil det i tiden framover komme flere slike prosjekter som forutsetter at man en «framoverlent» og aktiv. Vi har et veldrevet brannvesen med aktive og motiverte brannfolk. Bemanningen og utrustningen av brann- og redningsvesenets forebyggende avdeling og beredskapsavdeling, er dimensjonert i forhold til risiko- og sårbarhetsanalysen i kommunen. Avdelingen er kommunens fagstab i forhold til offentlige anskaffelser, slik at vi bistår de øvrige virksomheter i forhold til anskaffelser/anbud. Vi søker en person med: Ingeniørutdanning med byggeteknisk kompetanse. Erfaring fra prosjektledelse/prosjektoppfølging, byggeledelse og anbudsarbeid. Gode datakunnskaper som bruk av DAK/Cad-verktøy (vi bruker AutoCad), saksbehandlingsverktøy, Microsoft Office/Office 365, elektronisk samhandling ved bruk av Skype, kjennskap til elektronisk anbudsverktøy (Visma Tendsign). Brannsjefkompetanse eller er kvalifisert for å ta denne utdanningen. Søkere uten tilstrekkelig brannsjefkompetanse må påregne å ta denne utdanningen umiddelbart. Stillingen inngår i etablert rullerende overordnet hjemmevaktsordning innenfor brannberedskapen. Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig Stor fleksibilitet og samarbeidsevne er nødvendig. Personlig egnethet. Vi tilbyr: Muligheter for å kun inneha prosjektstilling. Gode lønnsbetingelser. Faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø. Mange flinke og hyggelige kollegaer. En spennende arbeidsplass, der du får stor innflytelse på utviklingen av Tana kommune. Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt og nedskriving av studielån. Gode pensjonsordninger. Treningsmuligheter i arbeidstiden. Vi kan tilrettelegge for tilpasninger i stillingsstørrelse og arbeidstid. Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper. Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jfr. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Henvendelser om stillingen kan rettes til: virksomhetsleder Bill Sørensen, tlf. 464 00 300, e-post:  bill@tana.kommune.no Vi mottar bare elektroniske stillingssøknader. I det elektroniske søknadsskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.
Tana kommune
13/01/2020
SØKNADSFRIST: 03.02.2020 Brenner du for bærekraftig by- og stedsutvikling? Ringebu kommune skal revidere reguleringsplan for sentrum, og oppretter en egen prosjektstilling for gjennomføring av analyse- og prosessarbeid. Målet er å sikre en attraktiv og klimavennlig utvikling av Landsbyen Ringebu. Vi ønsker å legge ned et betydelig arbeid i form av analyse, utredninger og medvirkning, og trenger en prosjektmedarbeider med engasjement og kompetanse innen tettstedsutvikling, medvirkning og kreative prosesser.  Stillingspesifikasjon I stillingen skal du arbeide med å innhente analyser og grunnlagsdokumenter som grunnarbeid for reguleringsplanprosessen. Deretter vil arbeidet gå over i en formell reguleringsplanprosess. I arbeidet er det viktig at ulike samfunnsgrupper blir involvert og hørt gjennom en bred og kreativ medvirkningsprosess. Prosjektstillingen vil vare i 2 år og inngå i avdeling for plan, byggesak, kart- og oppmåling. Kvalifikasjoner Vi søker en selvstendig prosjektmedarbeider med engasjement for bærekraftig og klimavennlig by- og tettstedsutvikling. Du har kompetanse innenfor arealplanlegging eller samfunnsplanlegging, eller annen relevant høgskole-/universitetsutdanning. Vi legger ellers vekt på at den som ansettes: Har erfaring og kjennskap til kreative prosesser og medvirkning Har prosjekterfaring Har evner til å jobbe både selvstendig og i team Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne Er positiv og bidrar til å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Det forventes at du er tillitvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være redelige, profesjonelle, nyskapende og inkluderende. Vi kan tilby: Varierte og spennende planoppgaver i tilknytning til utvikling av Ringebu sentrum Et trivelig og godt arbeidsmiljø Fleksitidsordning Vi tilbyr lønn etter avtale og en god pensjonsordning i KLP Stillingen er ledig fra: snarest. Søknaden merkes "Prosjektstilling sak 20/46". Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Ingrid Isumhaugen Olsen Mobil: 934 50 299
Ringebu kommune
09/01/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2020 ARBEIDSSTED: Åheim Har du erfaring fra operativt HMS-arbeid og god forståelse av teknologi og industri? Til vårt produksjonsanlegg på Åheim søkes HS Officer som skal medvirke til å fremme en positiv HMS-kultur samt bistå ledelsen med videre implementering av selskapets HMS-politikk, i tett samarbeid med HMS-kollegaer i Norge.   Ansvarsområder: • HMS-støtte og rådgivning til organisasjonen • Implementering av Sibelcos HMS-standard • Ledelse av interne sikkerhetskampanjer • Gjennomføre sikkerhetsopplæring av ansatte, entreprenører og gjester • Delta i rotårsaksanalyser og følge opp tiltak • Gjennomføre og følge opp HMS-revisjoner • Oppfølging for HMS-rapportering via selskapets dataverktøy • Oppfølging og ledelse av industrivern  Kvalifikasjoner: • Erfaring med operativt HMS-arbeid, fortrinnsvis fra internasjonale konsern • HMS-bakgrunn med kunnskap om prosedyrer, standarder og prosesser • Praktisk forståelse av teknologi og industri • Erfaring fra gruve- eller prosessindustri er ønskelig • Strukturert, tydelig og analytisk • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk Vi kan tilby en utfordrende og interessant jobb med gode utviklingsmuligheter og faglige utfordringer, konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og et hektisk og trivelig arbeidsmiljø. Kvinner oppfordres til å søke. For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt: Site Manager Martin Solheim, tel 70 02 48 21 eller mobil 99 12 49 54.   Om arbeidsgiveren Sibelcogruppen ble grunnlagt i 1872 og er i dag et multinasjonalt konsern. Virksomheten leverer et bredt spekter av industrimineraler til spesialformål. Fra vår aktivitet i Norge leveres høykvalitetsprodukter til blant annet internasjonal glass- og keramikkindustri, støperi- og ildfastformål, samt til områder innen metallurgi, sandblåsing, byggevareindustri, sport- og fritidsmarkedet og til miljøformål. Anlegget på Åheim i Vanylven kommune er verdens største produsent av mineralet olivin og har ca 110 ansatte. Sibelco ser det som en styrke å være en global og sammensatt organisasjon der alle skal inkluderes. Vi mener at mangfold bidrar til spennende utveksling av ideer og kunnskap, som er med på å drive organisasjonen fremover og skape nye, innovative løsninger. Vi søker talenter med ulik bakgrunn og kompetanse og fortsetter å utvikle både våre ledere og vår kultur for at alle ansatte skal kunne trives og vokse for å nå sitt fulle potensial.
Sibelco Nordic AS