Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

18/10/2021
SØKNADSFRIST: 03.11.2021 Drammen Eiendom KF søker driftsleder til våre utleieboliger.   Vi søker etter driftsleder for oppfølging av boligene i kommunedel 4  (Gulskogen, Ytterkollen) kommunedel 6 ( Strømsø øvre, Danvik, Austad, Fjell) og kommunedel 7 ( Strømsø nedre, Grønland, Marienlyst, Tangen) Porteføljen kan endres. Stillingen er en spennende mulighet for deg som ønsker å bruke og utvikle din driftskompetanse i et godt tverrfaglig og motivert miljø. Vedkommende jobber i tett samarbeid med driftsteam i kommunedelene. Stillingen rapporterer til leder for boligeiendom.   For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i Drammen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke.   I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dersom anmodningen om unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil søker bli varslet. Arbeidsoppgaver Driftsleder skal utføre den daglige operative drift av ca. 400 boliger i kommunedel 4, 6 og 7. Vår boligmasse er delt i 10 kommunedeler. Stillingen inngår i vårt operative driftsteam og skal bidra med at den løpende driften fungerer tilfredsstillende for leietakere av våre boliger. Vedkommende  vil arbeide med oppfølging av boligene i form av tilsyn, driftsoppgaver samt internkontroll. Kvalifikasjoner Vi ser for oss at du har bakgrunn som håndverker gjerne med fagbrev og med erfaring med byggdrift, men annen relevant bakgrunn er også av interesse. Du må beherske norsk godt. I vår drift benyttes databaserte FDV- verktøy og du bør ha erfaring med slike verktøy. Driftsansvarlige har egen servicebil til benyttelse så det kreves førerkort . For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B1. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Personlige egenskaper Den ansatte må ha evne til å kommunisere godt både skriftlig og muntlig. Stillingen krever initiativ, kreativitet og positiv kundeorientering. Stillingen vil innebære mye selvstendig arbeid, stor grad av fleksibilitet og samhandling både eksternt og internt. Personlige egenskaper vil derfor bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Ett spennende, hektisk og godt arbeidsmiljø En utfordrende og selvstendig stilling Lønn etter avtale Tiltredelse: Medio Februar  Om arbeidsgiveren  Drammen Eiendom KF ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, eiendomsdrifter, byggherre og innleier av eiendom i det private markedet på vegne av kommunens virksomheter.  Kommunens eiendomsmasse består av ca. 500.000 m2 fordelt på alle typer formålsbygg, herunder skoler, barnehager, kontor/administrasjon, helse-/omsorgsbygg og boliger, og til en balanseført verdi på ca.  6,5 milliarder kroner. Foretaket har et driftsbudsjett for 2021 er på 867 millioner kroner, og skal gjennomføre investeringer for over 1,6 milliarder kroner i økonomiplanperioden 2021-24. Vi har i dag ca.130 ansatte fordelt på 8 virksomheter Kontaktperson: Ole Bjørnstad Leder Boligeiendom Telefon 918 39 646
Drammen Eiendom KF
14/10/2021
SØKNADSFRIST: 22.10.2021 Vil du bidra til å videreutvikle vår byggesaksavdeling? Vi søker fortrinnsvis etter fagressurs innen, kulturminneforvaltning, ingeniør, juss, arkitekt etc. Ved virksomheten bygg og areal er det ledig en 100% fast stilling med hovedoppgaver innen bygge- og delesaksbehandling og tilsyn. På byggesaksavdelingen hos oss jobber ingeniører, jordskiftekandidat og flere jurister. Kragerø har mange interessante faglige temaer knyttet til forvaltning av eldre bygningsmasse med kulturmiljø og enkelt bygg med kulturhistorisk verdi, arealer i strandsonen, utvikling av næringsareal og by- og tettsteder. Det er stor byggeaktivitet i kommunen og arbeidsdagen byr på variasjon og tverrfaglig samarbeid. Virksomheten Bygg og Areal er for tiden organisert i kommunalområde Samfunn og har tilsammen 16 ansatte. Innenfor virksomheten utføres tjenester innen kart- og oppmålingsforretning, matrikkelføring, kartforvaltning, landbruksforvaltning, eiendomsskatt, overordnet areal planlegging, behandling av private reguleringsforslag og byggesaksbehandling. Arbeidsoppgaver " Behandle bygge- og delesøknader " Behandle dispensasjoner " Saksforberedelse og saksbehandling til politisk utvalg " Tilsyn " Delta i enhetens løpende oppgaver " Kandidater med juridisk kompetanse må påregne arbeidsoppgaver innen ulovlighetsoppfølging og oppfølging av brudd på boplikten. Kvalifikasjoner " Utdannet på universitets - eller høyskolenivå: kulturminneforvalter, ingeniør, Jurist, jordskiftekandidat, arkitekt etc. " Relevant praksis fra offentlig eller privat sektor vektlegges " Fordel med kunnskap om og interesse for bevaring, arkitektur " Fordel med erfaring innen tilsyn eller annen offentlig myndighetsutøvelse. " Nyutdannede oppfordres også til å søke " Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Personlige egenskaper " Du har stor arbeidskapasitet og mestrer det å jobbe med mange oppgaver samtidig " Du har gode samarbeidsevner, og er serviceinnstilt " Du jobber strukturert og selvstendig " Du tar initiativ, ansvar og har gjennomføringsevne " Du er klar og tydelig i møte med kolleger, folkevalgte og brukere av tjenesten " Du har gode digitale ferdigheter Det er mye kundekontakt og det legges derfor spesielt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting. Vi tilbyr " Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver i et kompetent og trivelig arbeidsmiljø " Gode muligheter for faglig utvikling og samarbeid med andre fagdisipliner " Fleksitidsordning " Lønn etter gjeldende regelverk/ avtale " Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP " Pliktig medlemskap i KLP Andre opplysninger Attester og vitnemål framlegges ved samtale/intervju. I samsvar med offentlighetsloven §25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil bli forhåndsvarslet om dette. Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø kommune. Ansettelsen skjer for øvrig på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune. Du søker elektronisk via våre hjemmesider:  www.kragero.kommune.no   Dersom du har problemer med registreringen kan du henvende deg til Stine Mariann Garstad  Husabø ved vår Personalavdeling. Tlf. 41323553 eller mail:  stine.husabo@kragero.kommune.no . Kontaktperson for stillingen Navn: Grethe Krokstad Tittel: Plan og bygningssjef E-post:  grethe.krokstad@kragero.kommune.no   Mobil: 41215512
Kragerø kommune
12/10/2021
SØKNADSFRIST: 01.11.2021 Vi har ledig stilling som byggeleder i seksjon for drift veg. Drift veg er en av tre seksjoner på avdeling forvaltning, drift og vedlikehold - veg, i Agder fylkeskommune. Seksjon drift veg har ansvar for drift og lett vedlikehold av fylkesveger. Seksjonen har i dag 21 ansatte som skal bidra i samarbeid på tvers av alle fagområder innen drift og vedlikehold, og med øvrige sektorer i Agder fylkeskommune. Stasjoneringssted er prosjektkontoret på Evje, men den som ansettes skal i hovedsak følge opp kontraktsarbeid i øvre Setesdal, samt kontrakten Tovdal-Mykland. Agder fylkeskommune har flere typer drift- og vedlikeholdskontrakter. Arbeidsomfang og stasjoneringssted kan derfor endre seg over tid. Arbeidsoppgaver Ansvar for å følge opp entreprenører (kvalitet, fremdrift, HMS og økonomi) Oppfølging/kontroll av byggherrestyrte drift- og vedlikeholdskontrakter Gjennomføre byggemøter/interne møter og møter med kommuner/naboer til veg/3.part Ansvar for økonomi for aktuelle kontrakter, utøve delegert HMS-ansvar og følge opp ytre miljø Inspeksjon av fylkesveger for planlegging av drift og vedlikeholdsarbeider på veg Bistå i utarbeidelse av nye kontrakter Bistå og samarbeide med byggeledere på tilstøtende kontrakter Deltakelse i byggherrevakt og/eller vintervaktordning på byggherrestyrte kontrakter Rapportering til leder på seksjon drift veg Kvalifikasjoner Ingeniørutdanning innen bygg og/eller anlegg fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Lang erfaring kan kompensere for utdanningskravet Erfaring fra fagfeltet drift og vedlikehold av veg og fra administrativt arbeid, er en fordel Førerkort klasse B Personlige egenskaper Du er omgjengelig, liker å arbeide i team og bidrar til at helheten blir ivaretatt i prosjektene du er en del av Du har evne til å arbeide systematisk Du evner å arbeide selvstendig og ta egne beslutninger Du samarbeider godt både med interne og eksterne parter for å oppnå de målsetninger som er satt Du er kreativ, fleksibel og målrettet Personlig egnethet vektlegges Noe reiseaktivitet må påregnes, fortrinnsvis innen Agder Vi tilbyr Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere og høy faglig kompetanse Gode muligheter for faglig og personlig utvikling Fleksibel arbeidstid Muligheter for etter- og videreutdanning Gode pensjonsordninger i KLP Kontaktinformasjon Rolf Ove Lunden, Seksjonsleder, 91392969 Arbeidssted General Holms veg 12 4735 Evje
Agder fylkeskommune
12/10/2021
SØKNADSFRIST: 15.10.2021 Framtidsretta jobb med meining Har du lyst på eit meiningsfullt arbeid? Kloden vår ropar etter klimatiltak, og FN sine berekraftsmål syner tydeleg at fornybar energi er ein avgjerande del av løysinga. Linja driftar og byggjer straumnett som effektivt fraktar straumen ut og fram til kundane våre. I tillegg er eit robust straumnett nødvendig for å byte ut fossile utslepp med elektrisitet. Både utvinning av ny fornybar energi og elektrifisering av samfunnet er avgjerande om vi skal lykkast med å redusere utsleppet av klimagassar. Linja har stor nybyggingsaktivitet i tilknytning til den auka elektrifisering av samfunnet og produksjon av ny fornybar energi, samtidig som vi må drifte og vedlikehalde eksisterande nett for å sikre ei trygg straumforsyning. Vi har eit godt fagmiljø med brei og variert kompetanse innan prosjektering, bygging og drift av vår samfunnskritiske verksemd. Vi treng deg på laget som:   Energimontør, linje Dine hovudoppgåver: Som energimontør i vår gruppe vil du jobbe med drift og vedlikehald på Linja sitt overordna regional og sentralnett. Feilretting, utskifting av komponenter i kraftnettet Delta i inspeksjoner, tilsyn og befaringer  Du har: Fagbrev som energimontør. Erfaring med linjearbeid. Andre fagbrev innan elektrofag vil bli vurdert. Dette med mål om å ta fagbrev innan energimontørfaget. Du er: Ein person med godt humør og er i god fysisk form Er fleksibel, tek initiativ og liker å stå på Er oppteken av HMS og motivert for å vidareutvikle deg innan ditt fagområde For å lykkast i stillinga bør du trivast med trivast med varierte arbeidsoppgaver ansvar og er innstillt på ein del reise i arbeidet. Du er innstillt på å måtte rykke ut på større feil og straumavbrot. Du viser gode haldningar til HMS og arbeider  tråd med interne rutiner og instruksar. Du likar å ta ansvar og samarbeider godt med andre  Arbeidsområde og oppmøtestad: Du vil ha store deler av Sogn og Fjordane som ditt arbeidsområde, og ein del reiseverksemd må  påreknast. Oppmøtestad etter avtale i Sogn og Fjordane. Vi tilbyr: Gode forsikrings- og pensjonsordninger Godt arbeidsmiljø og gode kollegaer Arbeidsordning med innarbeiding av fritid,fleksitidsordning, Gode og ordna løns- og arbeidsvilkår SFE arbeider aktivt og målretta for eit større mangfald og oppmodar også kvinner om å søke på stillinga  Kontaktpersoner: Tove Søreide Avdelingsleiar +47 938 12 685 tove.soreide.rindheim@sfe.no  
Sogn og Fjordane Energi AS
12/10/2021
SØKNADSFRIST: 01.11.2021 Som medarbeidar i Linja AS har du jobb som gir meining. Kloden vår ropar etter klimatiltak, og fornybar energi er ein avgjerande del av løysinga. Eit robust straumnett er nødvendig for å frakte straumen sikkert og effektivt ut og fram til kundane våre. Eit aukande behov for straum i framtida og mål om å bytte ut fossile energikjelder med fornybar energi gjer straumnettet til ein kritisk infrastruktur for utvikling av samfunnet. Både utvinning av ny fornybar energi og ei aukande elektrifisering av samfunnet er avgjerande om vi skal lykkast med å redusere våre utslepp.  Linja AS har eit omfattande program for utvikling av linjenettet i forsyningsområdet. Mykje av nettet nærmar seg teknisk levetid som fører til oppgraderingar og nybyggingar i mange år framover. Samtidig er det stor aktivitet med nye tilknytingar i overliggande nett som genererer tiltak i distribusjonsnettet. Arbeidsoppgåver: • Prosjektleiar (eller delprosjektleiar) for store utbyggingsprosjektet i regionalnettet, både i prosjektering – og byggefase. • Følgje opp byggherreansvaret, med fokus på tryggleik, helse og arbeidsmiljø. • Følgje opp kontraktar med konsulentar og entreprenørar. • Følgje opp kostnad, tid og framdrift i prosjekta, og rapportere dette. • Andre arbeidsoppgåver innan prosjekt og porteføljeforvalting. Kvalifikasjonar: • Høgare utdanning, minimum bachelor innan elkraft eller automasjon • Gjerne erfaring frå fagområdet. Personlege eigenskapar: • Kjem lett i dialog med andre og har avklarande evner. • Er samarbeidsorientert og speler på lag med andre. • Har god orden og struktur i arbeidet. Vi kan tilby: • Varierte arbeidsoppgåver • Godt fag- og arbeidsmiljø • Framtidsretta arbeidsstad • Gode og ordna arbeidsforhold og -vilkår Oppmøtestad: Florø eller Sandane Vi jobbar målretta for eit større mangfald. Vi oppmodar kvinner om å søkje på stillinga  Kontaktpersoner: Gunnar Vassbotten Avdelingsleiar 90633858
Sogn og Fjordane Energi AS
12/10/2021
SØKNADSFRIST: 01.11.2021 Som medarbeidar i Linja AS har du jobb som gir meining. Kloden vår ropar etter klimatiltak, og fornybar energi er ein avgjerande del av løysinga. Eit robust straumnett er nødvendig for å frakte straumen sikkert og effektivt ut og fram til kundane våre. Eit aukande behov for straum i framtida og mål om å bytte ut fossile energikjelder med fornybar energi gjer straumnettet til ein kritisk infrastruktur for utvikling av samfunnet. Både utvinning av ny fornybar energi og ei aukande elektrifisering av samfunnet er avgjerande om vi skal lykkast med å redusere våre utslepp. Linja AS har eit omfattande program for utvikling av linjenettet i forsyningsområdet. Mykje av nettet nærmar seg teknisk levetid som fører til oppgraderingar og nybyggingar i mange år framover. Samtidig er det stor aktivitet med nye tilknytingar i overliggande nett som genererer tiltak i distribusjonsnettet. Dine oppgåver: Planlegge og følgje opp vedlikehaldsoppdrag, i hovudsak i det regionale distribusjonsnettet. Vedlikeholdsanalyse for innspel til budsjettprosess. Følgje opp byggherreansvaret, med fokus på tryggleik, helse og arbeidsmiljø. Følgje opp kostnad, tid og framdrift i vedlikehaldsoppdrag, og rapportere dette. Andre arbeidsoppgåver innan kraftsystem ved behov Dette er deg: Du har bachelor eller tilsvarande innan elektrofaga. Du har gjerne erfaring frå prosjektering/byggeleiing og /eller fagbrev Du er framoverlent, sjølvstendig og ser nye løysingar på problem du står ovanfor Gode samarbeidsevner  Vi jobbar målretta for eit større mangfald. Vi oppmodar kvinner om å søkje på stillinga Oppmøtestad etter avtale, fortrinnsvis Sandane eller Florø  Kontaktperson Kristian Vassbotten Avdelingsleiar Kraftsystem 975 77 410
Sogn og Fjordane Energi AS
12/10/2021
SØKNADSFRIST: 01.11.2021 Som medarbeidar i Linja AS har du jobb som gir meining. Kloden vår ropar etter klimatiltak, og fornybar energi er ein avgjerande del av løysinga. Eit robust straumnett er nødvendig for å frakte straumen sikkert og effektivt ut og fram til kundane våre. Eit aukande behov for straum i framtida og mål om å bytte ut fossile energikjelder med fornybar energi gjer straumnettet til ein kritisk infrastruktur for utvikling av samfunnet. Både utvinning av ny fornybar energi og ei aukande elektrifisering av samfunnet er avgjerande om vi skal lykkast med å redusere våre utslepp. Linja AS har eit omfattande program for utvikling av linjenettet i forsyningsområdet. Mykje av nettet nærmar seg teknisk levetid som fører til oppgraderingar og nybyggingar i mange år framover. Samtidig er det stor aktivitet med nye tilknytingar i overliggande nett som genererer tiltak i distribusjonsnettet. Dine arbeidsoppgåver: Prosjektere og planlegge utførelse av kabelanlegg og nettstasjoner i 22-kV nettet og i lågspentnettet, samt fiberanlegg. Avklare grunn for anlegga våre. Sakshandsame offentlege avklaringar. Vere prosjektleiar både i prosjekterings- og byggefasen  Dette er deg: Du har ingeniørutdanning eller tilsvarande innan elektrofag. Du har gjerne erfaring frå prosjektering/byggeleiing og /eller fagbrev Du har avklarande evner og kjem lett i dialog med andre Du er samarbeidsorientert og spelar på lag med andre Du har god orden og struktur i arbeidet Oppmøtestad: Florø  Vi jobbar målretta for eit større mangfald, og oppmodar kvinner om å søke på stillinga.  Kontaktpersoner: Roald Svarstad Avdelingsleiar 97149961
Sogn og Fjordane Energi AS
12/10/2021
SØKNADSFRIST: 02.11.2021 Vi søker en positiv og utadvendt Formann/anleggsrørlegger i 100% stilling Avdeling nyanlegg består i dag av 3 anleggslag. Anleggslagene utfører vei, vann og avløpsarbeider på lik linje som enhver privat entreprenør. Prosjektene varierer i størrelse og kompleksitet. Alt fra enkle sanering prosjekter til større overføringsledninger, trykkøkningsstasjoner og tilknytninger til høydebasseng. Du vil bli en av tre formenn med har ansvar for hvert sitt arbeidslag. Hvert anleggslag består av rørlegger, maskinfører, lastebilsjåfør og grunnarbeider. Ansvar for oppfølging av lærling kan også forekomme. Sandefjord kommune er godkjent som opplæringsbedrift med 82 lærlinger, hvorav én lærling i anleggsfaget. Nærmeste overordnede vil bli avdelingsleder for nyanlegg. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: fast Tiltredelse: snarest Arbeidsoppgaver   Rørlegging Planlegging av arbeidsoppgaver HMS ansvar for arbeidslag Utføre mottakskontroll og ha oversikt over materiell Utarbeide dokumentasjon for utførte arbeider    Ønskede kvalifikasjoner   Fagbrev som rørlegger/ADK-sertifikat God/relevant erfaring innen anleggsfaget Sertifikat klasse B, hvor klasse BE er en fordel Gode norskkunnskaper CE sertifikat Maskinførerbevis er en fordel Personlige egenskaper   Serviceinnstilt Selvstendig Initiativrik Gode samarbeidsevner Løsingsorientert Opptatt av orden og kvalitet Fokus på HMS i arbeidshverdagen Inneha god tegningsforståelse·         Godt humør  Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr     Godt arbeidsmiljø, Dyktige og hyggelige kollegaer Godt støtteapparat Spennende utfordringer med muligheter for medvirkning Konkurransedyktige arbeidsbetingelser Gode pensjonsordninger Lønn etter tariff Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse og trekkes 2% i pensjonsinnskudd. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10% av den enkeltes lønn. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Gjensidig prøvetid er 6 måneder Arbeidstid: 07.00- 15.00          Tiltredelse så raskt som mulig etter nærmere avtale. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til ett eventuelt intervju. Kontaktperson: Eivind Nervik mob: +47 97681319
Sandefjord kommune
11/10/2021
  SØKNADSFRIST: 22.10.2021 ARBEIDSSTED: Sogndal, Mo i Rana, Bergen eller Oslo Har du erfaring som anleggsleder innen elektro og fagbrev gruppe L? I Mesta har vi et felles mål, og det er å sørge for at folk kommer trygt fram, 24 timer i døgnet. Våre elektroinstallasjoner er nødvendig for sikkerheten til trafikanter langs vei og bane. Mesta elektro har spesialkompetanse innen automasjons- og styringsløsninger, og store deler av virksomheten er knyttet til tekniske utrustninger i tunneler og langs vei. Mesta Elektro ønsker å styrke staben ved prosjektavdelingen og søker nå anleggsleder. Som anleggsleder vil du i stor grad jobbe ute på våre prosjekter og du vil bli tilknyttet til en av våre lokasjoner i Sogndal, Mo i Rana, Bergen eller Oslo. Arbeidsrotasjon og reisevirksomhet må derfor påregnes. N oen av arbeidsoppgavene dine:    Oppfølging av og tilrettelegging for egne montører og underentreprenører Oppfølging av kontrakt og fremdriftsplan Ansvar for logistikk på byggeplass Oppfølging av KS og HMS på byggeplass Delta i byggemøter Delta i kalkulasjon og innkjøp  Utarbeidelse av teknisk dokumentasjon  Hvem er vår nye anleggsleder? Som person er du forretningsorientert, og trives i en stilling med ansvar for personell og resultater. Jobben krever stor fleksibilitet i arbeidsoppgaver og for å lykkes i jobben må du ha god økonomisk forståelse, være strukturert og selvgående. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen, så du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.  Følgende kompetanse må også være på plass: Erfaring som anleggsleder fra elektro Fagbrev gruppe L Førerkort klasse B Teknisk fagskole, lengre relevant erfaring kan kompensere for høyere utdanning   Hva vi i Mesta tilbyr:    Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med prosjektsjef Joar Ølmheim på telefon 91 39 38 66.  For å søke laster du opp CV'en din og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev.  Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss.
Mesta AS
11/10/2021
SØKNADSFRIST: 09.11.2021 Beskrivelse Spennende mulighet; er du vår nye eiendomslandmåler? Samferdsel, Utbygging, Enhet Plan og prosjektering søker etter eiendomslandmålere i 2 faste stillinger. Om enheten Stillingen er organisert under Utbyggingsseksjonen, på enheten Plan og prosjektering. Utbygging er for tiden inndelt i fire enheter: Plan og Prosjektering Spesialproduksjon Investering og vedlikehold Øst Investering og vedlikehold Vest Plan og prosjektering teller rundt 20 ansatte. Vi dekker fagområder innen planleggingsledelse, avropsforvaltning, vegplanlegging, overvann, BIM, digitalisering, grunnerverv, eiendomslandmåling, landskap og grøntfag. Enhetens fremste oppgave er å utarbeide reguleringsplaner, men vi bidrar også inn i byggeplanlegging og anleggsfase. Vi ønsker nå å styrke vår enhet, og er på utkikk etter to selvgående eiendomslandmålere, til å komplettere vårt team innen eiendom. Oppgaveporteføljen er vedlikeholdstiltak og investeringstiltak, og naturlig nok er tiltakene avgrenset til fylkesveg. Geografisk inndelt, med flest oppdrag i gamle Oppland. Du vil ha et nært samarbeid med kollegaer i Innlandet fylkeskommune, og med eksterne samarbeidspartnere. Vi søker deg som har relevant kompetanse og erfaring innen eiendomslandmåling blir glad av å høre ordet matrikkel! har gode GIS-kunnskaper er grundig, og har stor arbeidskapasitet er god på å skape relasjoner, og har glimt i øyet er fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver Vi tilbyr et inspirerende fagmiljø, og skikkelig gode kollegaer fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger fleksibel arbeidshverdag fleksitidsordning lønn etter avtale Om stillingene to faste 100 % stillinger  arbeidssted Lillehammer (Gjøvik og Otta kan også være aktuelle) samarbeid internt og mot eksterne Arbeidsoppgaver utsetting av grensemerker og innmåling av eiendomsgrenser eksterne oppmålingsforretninger bistå Matrikkelprosjektet, for å sikre grenser langs fylkesveger i Innlandet reiseaktivitet er en del av jobben. Arbeidsgiver stiller bil til disposisjon kontroll av leveranser og oppfølging av konsulent Kvalifikasjoner har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år innen ingeniørfag/ teknisk oppmålingsfag, eiendomsfag eller jordskifte bred erfaring innen faget, er et pluss! autorisasjon fra Kartverket. Er du ikke autorisert er ikke dette noe problem, da du må belage deg på å ta landmålerbrevet snarest mulig har du omfattende og relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet førerkort klasse B  Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.  Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.                Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din.  Om arbeidsgiveren Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett. Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ. Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er eventyrlige muligheter . Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget! Kontaktperson: Enhetsleder Mari Gotteberg Telefon 941 51 851
Innlandet fylkeskommune