Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

21/07/2020
SØKNADSFRIST: 26.08.2020 Seksjon VAR har i dag 27 ansatte og har ansvaret for vann, avløp og renovasjon. VA-driften er lokalisert i Sellikdalen og renovasjon er lokalisert på Gomsrud. Kort om stillingen Vi har ledig en 100% stilling som driftsoperatør innenfor vann og avløp. Dette er en allsidig og variert stilling med hovedvekt på drift og vedlikehold av vann og avløpsinfrastruktur.  Vi tilbyr godt arbeidsmiljø dyktige og engasjerte kollegaer fagligutfordrende og allsidig jobb relevante kurs lønn etter tariff gode forsikrings- og pensjonsordninger  Innhold i stillingen   Hovedoppgaver er drift og vedlikehold av vann og avløpsinstallasjoner samt oppfølging og kontroll av anleggene og tilhørende utstyr. For øvrig skal du bistå i seksjonens arbeidsoppgaver etter behov. Deltagelse i beredskapsvakt må påberegnes dersom det oppstår behov.  Formelle kvalifikasjonskrav Relevant fagbrev. Særlig relevant praksis kan kompensere for fagbrev. Førerkort kl. B er ett krav. Ønsket kompetanse Kjennskap til drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett er en fordel. Du bør ha generelt gode datakunnskaper.  Det er viktig at du kan jobbe selvstendig med arbeidsoppgaver.  Vi søker en medarbeider som ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø og som er fleksibel og har en positiv innstilling. Personlig egnethet vil bli vektlagt   Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.  Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontaktpersoner: Roar Jarness tlf: +47 48166486 mob: +47 48166486 Øyvind Weirud tlf: +47 48166490 mob: +47 48166490
Kongsberg kommune
20/07/2020
SØKNADSFRIST: 14.08.2020 Seksjon VAR har i dag 27 ansatte og har ansvaret for vann, avløp og renovasjon. Prosjekt/administrasjon og va-driften er lokalisert i Sellikdalen og renovasjon er lokalisert på Gomsrud.   Kort om stillingen Vi har en ledig 100% stilling som VA-ingeniør innenfor prosjekt/administrasjon. Dette er en spennende stilling med hovedvekt på prosjektledelse av utskifting og separering av vann og avløpsnettet.  Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø, dyktige og engasjerte kollegaer, relevante kurs, fleksitid, lønn etter avtale og gode forsikring/pensjonsordninger.  Innhold i stillingen   prosjektledelse innen vann og avløp grunneieravtaler bidra til planer og rutiner i seksjonen oppfølging av krav fra myndighetene saksbehandling og for øvrig bistå i seksjonens arbeidsoppgaver ved behov Formelle kvalifikasjonskrav - Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå innenfor tekniske fag.  - Fagskoleutdanning kombinert med særlig relevant praksis kan kompensere for krav om høyere utdanning. Ønsket kompetanse - Vi søker deg som har relevant utdanningsbakgrunn og erfaring innen va-drift og eller prosjektledelse. - Du bør ha generelt gode datakunnskaper, kjennskap til lover/forskifter knyttet til fagområdet og kjennskap til kartverktøyet (Gemini VA). - God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne er viktig. - Det vil legges vekt på at du kan jobbe selvstendig og strukturert. Vi søker en medarbeider som er løsningsorientert, fleksibel og har gode samarbeidsegenskaper. Personlig egnethet vil bli vektlagt   Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.  Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.  Kontaktpersoner: Roar Jarness tlf: +47 48166486 mob: +47 48166486
Kongsberg kommune
13/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på. På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre. Visjonen vår er å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg vegsystem som dekker samfunnet sitt behov for transport og fremmer regional utvikling. Seksjonen Vedlikehald, drift og beredskap (VDB) har ansvar for å drifte og vedlikehalde fylkesvegane, og å planleggje og følgje opp entreprenørar og økonomi innan tildelte midlar. Seksjonen har eit beredskapsansvar der vi vurderer og set i gang tiltak som å stenge vegar, eller rydde opp og opne vegar som er stengde grunna uvær, skred eller ?aum. Vi følgjer opp arbeidet til entreprenørar på drift og elektro. På vedlikehald er oppgåvene mellom anna tinging og oppfølging av dekkelegging, vedlikehald og oppmerking. Vårt mål er å syte for best mogeleg og trygg framkomst på fylkesvegane. Til Vedlikehald Sør søkjer vi no ein byggeleiar - oppmerking med arbeidsstad Leikanger eller Førde.   Arbeidsoppgåver Teknisk og økonomisk hovudansvar for gjennomføringa og evalueringa av kontrakten Utarbeide konkurransegrunnlag, lyse ut konkurranse og kontrahere  Følge opp og rapportere på økonomi, kvalitet, framdrift og HMS på eigne prosjekt  Koordinere arbeidet med andre faggrupper og etatar Ha kontakt med andre myndigheiter, interessegrupper og media  Vere SHA-koordinator og YM-koordinator med mindre anna er bestemt av prosjektleiar  Arbeide med konkurransegrunnlag, og oppfølging av gjeldande dekke- og oppmerkingskontraktar Reiseverksemd må påreknast stillinga  Kvalifikasjonar Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, min. 3 år. Dersom du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlege føresetnader for stillinga, kan vi sjå bort frå utdanningskravet. Erfaring med vegmerking, og kjennskap til asfalt. Erfaring med kontraktsutlysing og oppfølging av kontraktar. Det er ein fordel med erfaring og god fagleg tyngde frå byggeleiing. God forståing av prosjekt.  Gode kunnskapar i bruk av relevante  IKT- verktøy.  Du må ha førarkort klasse B, i særskilte tilfelle kan krav om førarkort fråvikast.  Personlege eigenskapar Evne til å samarbeide med og handtere grunneigarar, konsulentar, entreprenørar og kollegaer på ein god måte.  Personlege eigenskapar som kommunikasjon- og samarbeid vil bli vektlagt. Sjølvstendigheit og fleksibilitet. Vi tilbyr Ei fagleg utfordrande og spennande stilling med stor samfunnspåverknad  Eit sterkt og inkluderande fagmiljø    Spennande oppgåver og gode vilkår for fagleg utvikling  Gode forsikrings- og pensjonsvilkår  Har du spørsmål til stillinga er du velkomen til å kontakte leiar er Åsmund A. Sekse; tlf. 41242571. Anna informasjon Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i fylkeskommunen blir gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å stå på offentleg søkjarliste (offentleglova § 25, 2. ledd). Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vert du alltid varsla før søkjarlista vert offentleggjort. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Åsmund Andersen Sekse Stillingstittel: leiar Telefon: 412 42 571
Vestland fylkeskommune
13/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Vestland fylke skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylket skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterkare felles kultur og identitet på tvers av dagens fylkesgrenser, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna  vert tatt vare på. Avdelinga skal gjennomføre planlegging, utbygging, drift og vedlikehald av om lag 5600 km fylkesveg. Ivareta fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Vi skal samordne aktørar med ansvar for tra?kksikring i fylket. Ta i vare heilskapleg utbygging av transportinfrastruktur i arbeidet med Nasjonal transportplan og ha naudsynt beredskap i samband med hendingar på vegnettet. Seksjonen Vedlikehald, drift og beredskap har ansvar for å drifte og vedlikehalde fylkesvegane, og å planleggje og følgje opp entreprenørar og økonomi innan tildelte midlar. Seksjonen har eit beredskapsansvar med vaktordning, der vi vurderer og set i gang tiltak som å stenge vegar, eller rydde opp og opne vegar som er stengde grunna uvær, skred eller flaum. Vi følgjer opp arbeidet til entreprenørar på drift og elektro. På vedlikehald er oppgåvene mellom anna tinging og oppfølging av dekkelegging, bru/kaivedlikehald og tunneloppgradering. Det er eit mål å syte for best mogeleg og trygg framkomst på fylkesvegane. For å få til det er det viktig med eit godt samspel mellom vedlikehald, drift og beredskap. Vi søker ein byggeleiar med kontorstad Bergen, Voss, Leikanger eller Førde. Arbeidsoppgåver Være pådriver for utforming av ny vedlikeholdskontrakt på tunnel for fylket Teknisk og økonomisk hovudansvar for gjennomføringa og evalueringa av kontrakten Følge opp og rapportere på økonomi, kvalitet, framdrift og HMS Koordinere arbeidet med andre faggrupper og etatar Ha kontakt med andre myndigheiter, interessegrupper og media Vere SHA-koordinator og YM-koordinator med mindre anna er bestemt av prosjektleiar Rapportere vidare til prosjektleiar Kvalifikasjonskrav Relevant teknisk utdanning frå universitet eller høgskule, min. 3 år. Dersom du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlege føresetnader for stillinga, kan vi sjå bort frå utdanningskravet Du må ha førarkort klasse B. I særskilte tilfelle kan krav om førarkort fråvikast Ønska kvalifikasjonar Erfaring med kontraktsutlysing og oppfølging av kontraktar Erfaring med tunnel Det er ein fordel med erfaring og god fagleg tyngde frå byggeleiing Gode kunnskapar i bruk av relevante  IKT- verktøy Personlege eigenskapar Du forstår mekanismane og kan løyse utfordringane i eit prosjekt Personlege eigenskapar Personlege eigenskapar som evne til kommunikasjon- og samarbeid med entreprenørar og kollegaer vil bli vektlagt Du er sjølvstendig og ?eksibel Vi tilbyr Spanande arbeidsoppgåver og gode vilkår for fagleg utvikling Eit sterkt og inkluderande fagmiljø   Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsvilkår Fleksibel arbeidstid Spørsmål om stillinga rettast til Åsmund Andersen Sekse, 41242571 eller asmund.andersen.sekse@vlfk.no Andre opplysningar Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i fylkeskommunen blir gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å stå på offentleg søkjarliste (offentleglova § 25, 2. ledd). Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vert du alltid varsla før søkjarlista vert offentleggjort. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Åsmund Andersen Sekse Stillingstittel: leiar Telefon: 412 42 571
Vestland fylkeskommune
13/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på. På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre. Visjonen vår er å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg vegsystem som dekker samfunnet sitt behov for transport og fremmer regional utvikling. Seksjonen Vedlikehald, drift og beredskap (VDB) har ansvar for å drifte og vedlikehalde fylkesvegane, og å planleggje og følgje opp entreprenørar og økonomi innan tildelte midlar. Seksjonen har eit beredskapsansvar der vi vurderer og set i gang tiltak som å stenge vegar, eller rydde opp og opne vegar som er stengde grunna uvær, skred eller ?aum. Vi følgjer opp arbeidet til entreprenørar på drift og elektro. Vårt mål er å syte for best mogeleg og trygg framkomst på fylkesvegane. For å styrke seksjonen sin elektro-kompetanse søkjer vi no etter ein leiar til å leie vår nyoppretta elektro-eining. Med deg på laget vil du få 10-12 dyktige medarbeidarar. Kontorstad er anten Bergen eller Leikanger Om stillinga Som leiar vil du ha et overordna ansvar for utvikling og drift av elektro-eininga. Vi søkjer etter ein leiar som er bevisst i leiarrolla, og skaper team-kjensle og engasjement bland kollegaene. Du vil òg ha ein fagleiar-rolle i teamet, og må kunne bidra i elektrofaglege spørsmål og utfordringar. Til stillinga ligg det personal-, budsjett- og økonomiansvar.  Vi kan tilby Du blir ein del av sterkt tverrfagleg miljø der du blir ein del av leiargruppa på seksjonen. Vi kan love deg varierte arbeidskvardagar og meiningsfulle arbeidsoppgåver med gode moglegheiter for fagleg påverknad og utvikling. Vi er opptekne av å ha kollegaer som trivs saman i eit uformelt arbeidsmiljø. Slik får vi det beste ut av kvarandre og skaper engasjement.  Vi har gode pensjons- og forsikringsordningar. Løn etter avtale. Kvalifikasjonar Vi ser etter en fagleg sterk profil med bachelor- eller mastergrad innan elektrofaget. Utdanningskravet kan fråvikast dersom du har sterk og allsidig praksis og gode personlege føresetnadar for stillinga. Det er ønskeleg at du har erfaring som leiar.  Vi ønsker oss ein leiar med høge etiske standardar, og som er god på relasjonar. Du trivs med samarbeid då stillinga inneber mykje kontakt med kollegaer og eksterne instansar. Ein del av tida di vil vere på ulike prosjekt / tilbodssynfaringar slik at førarkort kl. B er naudsynt. I denne stillinga er det òg naudsynt med sterke analytiske og strategiske evner. At du er ein god formidlar, skriftleg og munnleg, og kan bruke digitale flater er ein fordel.  Har du spørsmål til stillinga er du velkomen til å kontakte seksjonssjef Eivind Yttri; tlf. 90830854. Anna informasjon Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i fylkeskommunen blir gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å stå på offentleg søkjarliste (offentleglova § 25, 2. ledd). Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vert du alltid varsla før søkjarlista vert offentleggjort. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Eivind Yttri Stillingstittel: seksjonssjef Telefon: 908 30 854
Vestland fylkeskommune
07/07/2020
SØKNADSFRIST: 16.08.2020 Ved Kart- og oppmålingskontoret er det fra 1. oktober 2020 ledig en fast 100 prosent stilling innenfor fagområde eiendom, med hovedvekt på arbeid med eierseksjonering og eiendomsskatt. Kart- og oppmålingskontoret er organisert under virksomhetsområdet byutvikling, og har som hovedoppgave å levere tjenester knyttet til kartverk og forvaltning av kart/geodata, eiendomsdeling og oppmåling, eiendoms- og planregister, navnesaker, adressering, eiendomstaksering og eiendomsskatt. Arbeidsoppgave r Saksbehandling og klagebehandling etter eierseksjonsloven Fritaks- og klagebehandling etter eiendomsskatteloven Rådgivning og veiledning i eiendomsjuridiske problemstillinger Bidra til optimalisering/effektivisering av arbeidsprosessen for seksjonering gjennom bruk av nye verktøy og metoder Kvalifikasjoner Du har relevant teknisk eller juridisk utdanning fra høyskole/universitet eller tilsvarende dokumenterte kvalifikasjoner Du har kunnskap om eiendomsfag/eiendomsrett, eiendomsregistrering/matrikkelføring og offentlig forvaltning. Du er kompetent og teknisk interessert i digitalisering av det offentlige og bruk av IKT-verktøy Du kommuniserer godt på norsk både skriftlig og muntlig Det er en fordel at du har basiskunnskap om kart og geomatikk  Personlige egenskape r Du er initiativrik og har gode samarbeidsevner Du er utviklings- og løsningsorientert Du har evne til å arbeide strukturert og selvstendig Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Jobb i et spennende fagfelt sammen med kolleger med høy kompetanse Gode muligheter for kompetanseheving og videreutdanning Arbeid i et aktivt, faglig og sosialt miljø Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler Fleksibel arbeidstid Kommunal pensjons- og forsikringsordning Kontaktpersoner: Astrid Sofie Øie Avdelingsleder eiendomsskatt og matrikkel 97117046 Ellen O Tetlie Brevik Avdelingsleder oppmåling 91672817 Mona Høiås Sæther Enhetsleder 91672466  
Trondheim kommune
07/07/2020
SØKNADSFRIST: 02.08.2020 Hovudarbeidsområdet vert sakshandsaming knytt til bygge-, dele- og utsleppssøknadar og publikumsrettleiing.  Kommunen brukar ACOS WebSak (sakshandsamarsystem), GIS-line (kartprogram) mm. Naudsynt opplæring vil bli gjeven.    Krav til kvalifikasjonar Bygningsingeniørutdanning, arkitekt eller anna relevantutdanning på bachelornivå God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne Erfaring frå byggesakshandsaming og kommunal forvaltning, god kjennskap til plan- og bygningslova eller relevant erfaring frå byggebransjen er ønskjeleg Førarkort klasse B er ei føremon  Personlege eigenskapar: Kunne møte publikum på ein god måte gjennom ei sørvisretta haldning Kunne arbeide sjølvstendig og har gode samarbeidsevner  Vi kan tilby: Løn etter avtale Fleksitidordning Offenleg pensjonsordning i KLP Hjelp til å skaffe bustad Kontaktpersonar: Liss Lien tlf: +47 57730733
Askvoll kommune