Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

02/04/2020
SØKNADSFRIST:  26.04.2020 ARBEIDSSTED:  Sjøgata 45-47, 8006 Bodø [ kart ] Luftfartstilsynet har ledig stilling som flyoperativ inspektør helikopter offshoreoperasjoner. Stillingen tilhører flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynets fagavdeling. Seksjonen består av 22 medarbeidere og ledes av seksjonssjef Tove Skogheim.  Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende regelverk. For å sikre dette fører Luftfartstilsynet tilsyn med blant annet helikopterselskap, ledende personell, sertifikatinnehavere og landingsplasser for helikoptre. Luftfartstilsynet har ansvar for gjennomføring av internasjonalt regelverk og utvikling av øvrig nasjonalt regelverk innen sivil luftfart.  Vi søker en medarbeider med solid erfaring innen ervervsmessig luftfart. Vår nye medarbeider kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver preget av nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Som inspektør i Luftfartstilynet innehar du en myndighetsrolle der du vil få jobbe i tverrfaglige team sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart og flysikkerhet. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, å påvirke og drive fram utvikling av denne. Dette krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr krevende og varierte arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. Hver enkelt medarbeider er gjennom sin unike kompetanse med på å styre utviklingen innen norsk og internasjonal luftfart.  Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser. Arbeidsoppgaver  Hovedoppgaver for stillingen vil være flyoperative godkjenninger og tilsyn med helikopterselskap, baser, ledende personell og ruteinspeksjoner Saksbehandling relatert til BSL D, BSL F samt EASA-OPS og faglig arbeid med nasjonale og internasjonale forskrifter Oppfølging av ulykker og hendelser Holdningsskapende arbeid relatert til flysikkerhet Deltakelse i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel Utstrakt kontakt med eksterne aktører og reisevirksomhet Delta i utviklingen av seksjonen og Luftfartstilsynet for øvrig Kvalifikasjoner Inneha eller ha hatt, gyldig sertifikat av type ATPL/ CPL-Helikopter Minimum 5 års erfaring som flyger i ervervsmessig og/eller militær luftfartsvirksomhet med hovedvekt på sivile offshoreoperasjoner i Europa (EASA-området) Erfaring som fartøysjef på tyngre flermotors helikoptre er ønskelig Erfaring fra ledelse av luftfartsselskap samt TRI/TRE rettighet er nå en sterk anbefaling fra EASA med tanke på saksbehandling av visse deler av det operative regelverket, søkere med slik bakgrunn vil bli foretrukket Kompetanse eller erfaring innen ledelsessystem, kvalitets-  og risikostyring vil bli vektlagt God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk samt gode IKT kunnskaper Det stilles krav om godkjent bakgrunnssjekk Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å fungere fullt ut i stillingen. Slike tiltak dekkes i sin helhet av virksomheten Personlige egenskaper Ha evne til å arbeide systematisk og selvstendig  Ha evne til å se detaljenes betydning i helheten  Ha evne til å ta initiativ og være løsningsorientert  Være ansvarsbevisst og serviceinnstilt  Være kontaktskapende og god til å samarbeide  Ha evne til å lytte og formidle budskap på en enkel måte  Være utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer  Ha høy integritet og god rolleforståelse i myndighetsrollen    Vi tilbyr Krevende faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver Nært samarbeid med andre faggrupper og gode utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø Lønn etter Statens regulativ, SKO 1364 seniorrådgiver, med lønnsplassering som p.t. utgjør fra kr. 789.200 - 1 014 900,-. Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd Fleksibel arbeidstidsordning og mulighet til å jobbe hjemmefra i perioder Det er mulig å få delvis utgiftsdekning mellom hjem og arbeidssted Tilskudd til trening, tilgang til treningsrom og parkeringsgarasje Kantine Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om at søknaden unntas offentlighet. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer.   Kontaktinformasjon Tove Skogheim seksjonssjef flyoperativ 451 39 009 tsk@caa.no  
Luftfartstilsynet
24/03/2020
  SØKNADSFRIST: 01.04.2020 Om eininga/avdelinga Eining for tekniske tenester har ansvar for bygg/eigedom og utbygging, plan- og byggesaker, kommunalteknisk infrastruktur. Ved eininga er det ledig stilling (100%, fast) som oppmålingsingeniør .    Arbeidsoppgåver Stillinga omfattar kommunen sine oppgåver etter matrikkellova og delingslova. I hovudsak gjeld dette arbeid med oppmålingsforretningar, merking, måling og matrikkelføring av eigedomar. Registrering av VA-nettet. Adressering. Det kan og vere aktuelt med ansvar for andre oppgåver innanfor eininga sitt ansvarsområde. Krav til søkar *  Høgare utdanning: Master, ingeniør *  Spesialisering innanfor GIS, kartforvalting og oppmåling *  Det er eit ønske at søkar har matrikkelførarkompetanse *  Praksis frå relevant offentleg verksemd *  Analytisk og ryddig, med god munnleg, visuell og skriftleg framstillingsevne *  Samarbeidsevne og å kunne arbeide sjølvstendig *  Førarkort kl. B. Vi tilbyr - Kommunale tilsetjingsvilkår og lønn etter avtale - Fleksibel arbeidstid med kjernetid/fleksibel tid - Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP - Flyttegodtgjersle etter lokalt reglement - Stønad frå eige fond til etter- og vidareutdanning - Godt arbeidsmiljø i gode arbeidslokale Kommunen har nynorsk som målform. Prøvetid Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd. Søkarliste Om du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge. Søknad sendast Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Send søknad " Kontaktpersonar: Kjell Lode tlf: +47 71171560 mob: +47 95258317
Aukra kommune
24/03/2020
SØKNADSFRIST: 01.04.2020 Om eininga/avdelinga Eining for tekniske tenester har ansvar for bygg/eigedom, større investeringsprosjekt, planoppgåver/byggesak/geodata og alle kommunaltekniske anlegg. Ved eininga vert det ledig stilling som driftsoperatør innan vatn og avløp frå 1.juni 2020. Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåver er drift og vedlikehald av vatn- og avløpsinstallasjonar (VA) i kommunen. I dette inngår vassverk, høgdebasseng, pumpestasjonar og leidningsnettet. Enkle oppgåver innan automasjon/programmering av installasjonar i dei kommunaltekniske anlegga (PLS styring, driftskontroll). Drift og vedlikehald av andre kommunaltekniske anlegg må påreknast. Stillinga vil inngå i kommunen si vaktberedskapsordning etter nødvendig opplæring. Ønska kvalifikasjonar Fagbrev eller anna teoretisk/praktisk bakgrunn frå fagområda innan VA-anlegg. Anna teoretisk/praktisk bakgrunn kan vurderast. Driftsoperatørkurs for vatn og avløpsanlegg, og ADK sertifikat. Søkar kan få tilbod om dette kurset som er nødvendig for stillinga. Det er ønskeleg med fagbrev/kjennskap til programmering/automasjon. Ansvarsbevisst og løysningsorientert. Evne til å arbeide godt i team, men også sjølvstendig. Må beherske godt norsk, skriftleg og munnleg Førarkort for bil, førarkort i andre klassar er og positivt. Gode datakunnskapar. Vi tilbyr - Kommunale tilsetjingsvilkår og lønn etter avtale - Fleksibel arbeidstid med kjernetid/fleksibel tid - Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP - Flyttegodtgjersle etter lokalt reglement - Stønad frå eige fond til etter- og vidareutdanning - Godt arbeidsmiljø i gode arbeidslokale Kommunen har nynorsk som målform. Prøvetid Gjensidig effektiv prøvetid på 6 mnd. Søkarliste Om du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må du opplyse om og grunngje dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jfr. Offentleglova § 25. Du blir varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert tatt til følge. Søknad sendast Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Send søknad " Kontaktpersonar: Gerd Nerbø tlf: +47 71 17 15 00 mob: +47 97 18 16 69 Torsein Engstad mob: +47 48884177
Aukra kommune
17/03/2020
SØKNADSFRIST: 17.04.2020 Omtale av stillinga Eining for prosjektering og utbygging i Kvinnherad kommune har ansvar for gjennomføring av alle vedtekne investeringsprosjekt i kommunen, utvikling og tilrettelegging av kommunale næringsareal, kjøp og sal av kommunal eigedom. Eininga er sentral i kommunen og samarbeider både eksternt og internt i organisasjonen, med ulike leverandørar og konsulentar og ikkje minst med innbyggjarane i Kvinnherad kommune. Prosjektleiar rapporterer til einingsleiar for prosjektering og utbygging, og har som dagleg hovudoppgåve å leie prosjekt som går over tidsavgrensa periodar. Arbeidet er i stor grad styrt av 4 hovudkriterier; økonomi, framdrift, HMS og kvalitet. For å få ei god gjennomføring av prosjekt, er det viktig å ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og kunna arbeida sjølvstendig, systematisk og ansvarsbevist. I tråd med tida går vi no inn i ein periode med fleire prosjekt som er knytt til ny-bygg og modernisering av bygg. Her vil elektroniske og digitale system som SD-anlegg utgjer ein større del av prosjekta/bygningsmassen. I tillegg vil det verte fleire prosjekt knytt til veg, samferdsel og anna infrastruktur. Erfaring og kompetanse knytta til dette, er noko som vi ønskjer å styrke i prosjektleiarteamet vårt. Arbeidsoppgåver " hovudansvar for å planleggje, gjennomføre og evaluere prosjekt " HMS- og kvalitetsansvar i eigne prosjekt " ansvar for at prosjekta vert gjennomført etter plan og tidsfristar " ansvar for økonomien i eigne prosjekt og rapportere til einingsleiar " ansvar for dokumentasjon før, under og etter prosjekta " finne gode løysingar og ta avgjerdsler ut i frå økonomiske rammer, politiske vedtak og mål i prosjekta " motivere og vegleie samarbeidspartnerar og leverandørar for å få dei til å yte sitt beste " Delta i andre prosjektoppgåver- og gjennomføring etter behov Kvalifikasjonar "3-årig bachelor eller teknisk utdanning med erfaring innan tekniske eller digitale fagfelt "Erfaring innan prosjektarbeid og prosjektleiing "Andre personleg eigenskapar som vi ser etter er; o Leiareigenskapar o Trivast med ansvar og sjølvstendig arbeid o Er strukturert og har orden o Har økonomisk forståing o God på dialog og kommunikasjon o God teknisk og digital forståing "Me ser etter deg som evnar å sjå moglegheiter og løysingar på tvers. Du er god til å etablere og utvikle tillitsfulle relasjonar og skape forståing for vår verksemd. Personlege eigenskapar vil bli vektlagd og relevant erfaring kan kompensere for manglande relevant utdanning. "Me ser etter deg som evnar å sjå moglegheiter og løysingar på tvers. Du er god til å etablere og utvikle tillitsfulle relasjonar og skape forståing for vår verksemd. Personlege eigenskapar vil bli vektlagd og relevant erfaring kan kompensere for manglande relevant utdanning. "Grunnleggjande datakunnskapar er eit krav - opplæring i eigne system vert gitt. Du må også ha god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk. "Du må har sertifikat og kunne disponere eigen bil. Vi tilbyr Vi har eit godt arbeidsmiljø og stabile arbeidstakarar. Du vil få spennande oppgåver som vil bli løyst i samhandling med dyktige kollegaer i eit tverrfaglig og sosialt kompetansemiljø. Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Kontakter Navn: Anne Guri Haugerud Kildal Tittel: Prosjektleiar E-post:  anne.guri.haugerud.kildal@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 90092068
Kvinnherad kommune
16/03/2020
SØKNADSFRIST: 05.04.2020 Det faglege, koordinerande ansvaret for GIS og geodata i Kystverket er lagt til geodatatjenesten ved Senter for transportplanlegging, plan og utredning (TPU), Kystverket Sørøst, Arendal. Geodatatjenesten er m.a. ansvarleg for utvikling og drift av Kystverket sin felles geodatainfrastruktur (kartservere, databaser, klientløysingar osb). Geodatatjenesten tilbyr geodatafaglege tenester, støtte og opplæring til heile Kystverket. Kystverket sine dataforvaltnings- og tenesteløysingar er bygd på eit breitt spekter av teknologiar. Det er ledig stilling som senioringeniør/seniorrådgiver ved geodatatjenesten, og vi søkjer etter ein medarbeidar med lang erfaring innan IT infrastruktur, datalagring og database drift. Du vil inngå i eit lite team som driftar og utvikler tenester og løysingar både internt og for publikum. Dataanalyse og bearbeiding av større datamengder (m.a. historiske AIS-data) vil være viktige arbeidsoppgaver. Noko reising må påreknast Arbeidsstad er enten Arendal eller Ålesund Arbeidsoppgåver - Databaseadministrasjon, tilrettelegging av data for spørjing, nedlasting, m.a. - Drifting og utvikling av tenester og løysingar for interne og eksterne brukarar - Geografisk analyse og kartproduksjon til presentasjonar, rapportar, utgreiingar etc. - Opplæring og støtte innan fagfeltet internt i Kystverket - Anna relevant arbeid innanfor fagområdet Kvalifikasjonar - Relevant utdanning på masternivå - Lang erfaring med PostgreSQL og SQL, (DBA), kjennskap til andre databasesystem samt CitusDB er ønskelig - Kunnskap innan analyse av større datamengder (vi mottar i dag ~30 mill AIS meldinger i døgnet) samt analyser av stedfesta data  - God kunnskap innen Python eller liknande - Ønskelig med Linux kompetanse, samt erfaring med Javascript, Node.js og gjerne React - Ønskelig med kjennskap til og erfaring med bruk av open source GIS og gjerne FME - Brenn for ny teknologi og ønske om å teste nye løysingar og teknologiar - Norsk og engelsk, skriftleg og munnleg Personlege eigenskapar Engasjert, motivert, innovativ og klar for nye utfordringer Vi tilbyr - Eit godt arbeidsmiljø - Konkurransedyktige vilkår - Ei utfordrande stilling med utviklingsmoglegheiter - God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse - Stillinga er plassert i kode 1364 seniorrådgjevar eller 1181 senioringeniør (brutto kr 580 000 - kr 730 000).  - Ferieheimsordning for tilsette på nokre av fyra til Kystverket - Fleksibel arbeidstid Kystverket skal vere prega av mangfald og våre tilsette skal spegle befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke arbeid hjå oss Det vert gjennomført forsøk med anonyme søknadar i staten. Anonymiseringa av søknadar skal gjelde den første utsilingsfasen av kandidatar som er aktuelle for intervju. Reglane om innsyn i offentleg søkarliste og utvida søkarliste gjeld. Forsøket vert evaluert av Difi. Kontaktperson: Thor Vartdal Avdelingsleder +4790732301 Frode Skjævestad Senioringeniør +4790060630
Kystverket
10/03/2020
SØKNADSFRIST: 31.03.2020 Beskrivelse På Samferdselsavdelingens seksjon Trafikk og miljø er det ledig hel stilling som planforvalter med tiltredelse snarest. Arbeidssted er primært  Lillehammer, Gjøvik, Otta eller Fagernes .  Hamar  kan også være aktuelt. Om enheten Seksjon Trafikk og Miljø på Samferdselsavdelingen har ansvar for fagområder som trafikksikkerhet, planforvaltning, ITS og trafikkstyring, trafikkteknikk, universell utforming, sykkel og gange, knutepunktutvikling og sekretariatet for Innlandet FTU. Samferdselsavdelingens overordnede oppfølging av miljø og klima samt forvaltningsoppgaver etter vegloven er lagt til denne seksjonen. Vi søker deg som er samfunnsengasjert har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Vi tilbyr du vil kunne være med på å videreutvikle fagområdet i nært samarbeid med nøkkelpersoner fra relevante fagmiljøer internt nye og andre oppgaver kan tilkomme det vil bli gode muligheter til selv å bidra til å utvikle både stillingen og seksjonen da vi bygger opp en ny organisasjon fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Om stillingen 100 % fast stilling, tiltredelse snarest faggruppene på seksjon Trafikk og Miljø rapporterer til seksjonssjef faggruppe planforvaltning koordineres av faggruppekoordinator Arbeidssted: primært Lillehammer, Gjøvik, Otta eller Fagernes. Hovedkontoret for Samferdsel er på Hamar, men vi har medarbeidere lokalisert rundt i fylket. Arbeidsoppgaver I stillingen vil du ha ansvar for planforvaltning og oppgaver knyttet til fagområdet på vegne av Samferdselsavdelingen. Typiske arbeidsoppgaver vil være: å gi uttalelser til arealplaner etter plan- og bygningsloven delta i planprosesser (regionalt planforum, møter med kommunene) svare på henvendelser fra kommuner og konsulenter Stillingen innebærer også deltagelse i utviklingsprosjekter internt og eksternt, samt involvering i Samferdselsavdelingens egne planprosjekter.   Kvalifikasjoner relevant utdanning på høgskolenivå erfaring fra relevante stillinger, og med relevant faglig bakgrunn I en organisasjon under etablering ønsker vi oss medarbeidere som er innstilt på endring i ansvars- og oppgavefordeling. Som medarbeider på Trafikk og Miljø vil du inngå i et eller flere tverrfaglige team. Det er derfor ønskelig at du er innstilt på å delta i team på tvers av seksjoner innad i Samferdselsavdelingen og i fylkeskommunen forøvrig. Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden. Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din. Kontaktpersoner: Fagkoordinator planforvaltning Hilde Bjørnstad mob: 97563824 Seksjonssjef Trafikk og Miljø Helge stikbakke mob: 91378406 Nøkkelord: Innlandet forvalter
Innlandet fylkeskommune