Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

16/08/2019
SØKNADSFRIST: 08.09.2019 Eiendomssjef Seksjon eiendomsforvaltning Om seksjonen Det har nylig blitt foretatt en organisasjonsendring som har medført at seksjonene innen kommunalområdet eiendomsforvaltning har blitt lagt som en egen seksjon til kommunalområdet Miljø og plansaker. Kommunalområdet består nå av av totalt fem seksjoner; Klima, Byggesak og arealforvaltning, Kommunalteknikk, Havn, Brann og redning og Eiendomsforvaltning. Vi søker en eiendomssjef som skal bidra til å utvikle og realisere de ambisjoner som settes for kommunens eiendomsforvaltning. Du evner å tenke strategisk opp mot kommunens helhetlige og langsiktige behov. Vår eiendomsforvaltning skal kjennetegnes som profesjonell, innovativ og framtidsrettet og ha et tydelig brukerfokus og skal sørge for god arealutnyttelse av kommunens bygg og lokaler. Som seksjonsleder vil du være leder for fem enheter; Teknisk vedlikehold og drift, Drift og vedlikehold andre bygg, Drift og vedlikehold formålsbygg, Renhold, Prosjektering. Du vil også ha en egen eiendomsstab. Det kan skje endringer i organiseringen. Vi ønsker deg som har trygghet på deg selv og som kan presentere større byggeprosjekter i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret. Kommunen er i gang med et skolestrukturprosjekt som vil bli en sentral oppgave. I tillegg er det mange spennende oppgaver med kommunens formålsbygg og  innenfor helse og omsorgsområdet. Stillingen rapporterer til kommunalsjef for miljø og plansaker og er en del av ledergruppa i kommunalområdet miljø og plan. Å være medlem i ledergruppa i miljø og plan innebærer at man blir medlem av et team hvor det forventes at alle medlemmene har ansvar for helheten, og at man ikke kun representerer eget ansvarsområde. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100 % Stillingstype: fast Stillingen skal besettes så snart som mulig, med tiltredelse etter nærmere avtale. Funksjons- og ansvarsområde forvaltning/drift/vedlikehold/ utvikling av kommunal eiendomsmasse byggeprosjekter strategisk eiendomsforvaltning Arbeidsoppgaver Seksjonsleder skal sikre: relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt god internkontroll å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, næringslivet og samarbeidspartnere økonomisk soliditet fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger samhandling og samarbeid mellom kommunalområder og mellom ledernivåer, til beste for kommunens innbyggere Kompetansekrav høyere utdanning på min. bachelor-nivå, annen relevant utdanning kan aksepteres hvis kandidatene har erfaring fra fagområdet erfaring fra personalledelse og linjeledelse tydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og internt god organisasjonsforståelse og evne til å håndtere kompleksitet god økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser kunnskap innen ansvarsområdet erfaring innenfor fagfeltet erfaring fra kommunal sektor er ønskelig god skriftlig og muntlig fremstillingsevne innsikt og erfaring fra politiske prosesser og god forståelse for skjæringspunktet politikk/ administrasjon er en fordel  Personlige egenskaper gode relasjonelle egenskaper etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterk effektiv og løsningsorientert analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk Vi tilbyr lønn etter avtale gode pensjons- og forsikringsordninger bedriftsidrettslag personalhytte Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9451 - Seksjonsleder. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder.  Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Søknadsfrist søndag 8.september  Kontaktperson: Kommunalsjef Sindre Væren Rørby, tlf. 991 60 642
Sandefjord kommune
09/08/2019
SØKNADSFRIST: 20.09.2019 Ansvarsområde: Delta i avdelingens arbeid med installasjoner og vedlikehold av kommunens vann- og   avløpsledninger Delta i daglig drift og rutinemessige oppgaver på kommunens kloakkrenseanlegg Oppfølging/samarbeid innen fagområde VAR Delta i vakt- og beredskapsordninger: Vinterdrift - brøyting og strøing. Sommerdrift - renovasjon og driftsoppgaver Oppgaver kan tillegges eller endres av nærmeste leder Kvalifikasjonskrav: Fagbrev som rørlegger, VA-teknikk eller tilsvarende ADK 1 sertifikat er et krav Førerkort klasse C er en fordel Anleggsmaskinførerbevis er en fordel Plastsveise-sertifikat er en fordel Kompetanse og erfaring innen VA-området Evne til å sette seg inn i kommunens administrative systemer Engasjert og villig til å lære alle deler av kommunalteknikks arbeidsfelt Gode samarbeidsevner med sterk drivkraft og høy arbeidskapasitet God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne Den som ansettes må delta i enhetens utvikling. Du må kommunisere godt, både muntlig og skriftlig.  Personlig egnethet og sosiale egenskaper vil bli vektlagt. Arbeidstid:  100% fast, kl 07:00 - kl 15:00 Vi kan tilby: Et godt tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø Utfordrende arbeidsoppgaver med meget gode muligheter for faglig utvikling En arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanning Svært god pensjons- og forsikringsordning Bedriftsidrettslag Kommunen har IA-avtale og bedriftshelsetjeneste Lønnsplassering : I henhold til gjeldende tariff og avtaler Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Knut Magne Måleng Stillingstittel: Avdelingsleder Mobil: 415 31 325 Kontaktperson: Trond Bratlie Stillingstittel: Formann Mobil: 415 31 394
Frogn kommune
08/08/2019
SØKNADSFRIST: 23.08.2019 SBR består av: Forebyggende avdeling: 3 inspektørar, 1 feieformann og 4 feiarar.  Beredskapsavdelinga: 5 brannstasjonar, 1 bi-stasjon og 2 depot og omlag 100 tilsette på deltid og heiltid. Første mai 2011 tok SBR over alle oppgåver med heimel i brannlova, som t.d. søknader om oppskyting/sal av fyrverkeri, tilsyn med og oppfølging av særskilte brannobjekt, feiing og bustadtilsyn, samt beredskap i forbindelse med brann og andre ulykker. Frå juni 2012 har vi også ansvar for byggtilsyn i dei fem eigarkommunane. Vi søker nå etter ein tydeleg, motivert og inkluderande avdelingsleiar for brannførebyggande avdeling. Avdelinga har m.a. ansvar for tilsyn med særskilte brannobjekt, feiing, bustad- og byggjetilsyn og arbeid med utsette grupper. Brann Norge er stadig i endring og krev nye kvalifikasjonar og vilje til utvikling av seg sjølv og sine medarbeidarar. Rette kandidaten har evne og vilje til å sjå og nytte trendar og utviklingstrekk i samfunnet for å forbetre og utvikle eit meir treffsikkert brannførebyggande arbeid. Ut ifrå personalgruppa si samansetning vert kvinner oppmoda til å søkje! Stillinga inngår i selskapets leiargruppe, som består av brann og redningssjef, varabrannsjef/leiar beredskap og leiar førebyggande. Gruppa samarbeider tett med tillitsvalte i arbeide med å vidareutvikle SBR. Arbeidsoppgåver - Resultat, budsjett- og personalansvar. - Strategi,- mål- og resultatstyring. - Leiing og koordinering av avdelingas daglege arbeid. - Rettleie og motivere dei tilsette. - Utvikle samarbeidsrelasjonar på tvers av fag og opp mot kommunar og andre naturlege samarbeidspartnarar. Kvalifikasjonar - Det er fastsett forskriftsmessige krav til kompetanse for stillinga. Kandidatar som ikkje oppfyller kravet, må forplikte seg til å ta utdanninga i ettertid. - Leiarutdanning og HR/leiarerfaring (minimum 5 års leiarerfaring). - Relevant høgskuleutdanning på minimum bachelor nivå. - Erfaring frå brannførebyggande/samfunnstryggleiks arbeid. - Erfaring frå arbeid med risikovurdering og analyse. - Lang relevant erfaring frå tilsvarande stillingar kan kompensere for formell utdanning. - Der er ynskjeleg med erfaring frå offentleg forvaltning. Eigenskapar - Proaktiv. - Tydeleg. - Inkluderande. - Ny-tenkjande og utviklingsorientert. - God relasjonsbygger, god på å "selje" det brannførebyggande arbeidet. - Kunne nytte sosiale medium til å formidle bodskapen. - Vi ønsker å knytte til oss personer som kan vere med å påverke bedriftskulturen positivt gjennom sin faglege og personlege kompetanse, derfor er personlege eigenskaper viktig for oss. - Du må vere robust og i stand til å takle endring og travle dagar. - Du er trygg med å halde føredrag og presentasjonar (god formidlar). Vi tilbyr - 100% fast stilling frå snarast. - Meiningsfull og samfunnsnyttig jobb. - Fagmiljø med motiverte medarbeidarar. - Utfordrande leiaroppgåver og store moglegheiter for å utvikle det brannførebyggande arbeidet. - Godt arbeidsmiljø. - Fleksitid. - Avhengig av kvalifikasjonar kan det på sikt vere aktuelt å inngå i vaktordning ved beredskapsavdelinga. - Løn på avdelingsleiar nivå. - Kommunal pensjonsordning. Andre opplysingar Alle søkjarar må skrive mobilnummer i feltet Telefon/Mobi privat" i den elektroniske søknaden. Spesielle vilkår for stillinga - Den som vert tilsett må forplikte seg til å ta nødvendige kurs ved Norges brannskole. SBR dekkjer kostnadene. - Ved tilsetting må politiattest leggast fram, jf. paragraf 18 i Brann- og eksplosjonsvernlova. - Aktuelle kandidatar må vere førebudd på at det vert gjennomført ein bakgrunnssjekk. Sogn brann og redning søker motiverte medarbeidarar som er engasjerte, kompetente, opne og pålitelege. Selskapet er ungt og tenesta er i utvikling med omsyn til kvalitet, arbeidsmiljø og mangfald blant dei tilsette. For meir informasjon om selskapet, sjå: www.sognbrann.no. Informasjon og søknad: Bruk søknadsskjema som ligg til stillingsannonsen på vår heimeside: www.sogndal.kommune.no/ledige-stillingar. For spørsmål kontakt Tenestetorget tlf. 57629600. Dersom du skal søkje på fleire stillingar, må du sende ein søknad pr. stilling.  Det er ikkje naudsynt å sende kopi av vitnemål, attestar, kursbevis m.m. Desse skal takast med ved eventuelt intervju eller sendast ved førespurnad.  Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden og det er merka av for at ein ønskjer å motta informasjon om søknaden på e-post. I skjemaet er det mogeleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort, men gjer merksam på at CV vert brukt i utvida søkjarliste. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør Offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Kontakter Navn: Vidar Trettenes Tittel: Brann- og redningssjef E-post:  vidar.trettenes@sognbrann.no   Mobil: 900 37 256
Sogn brann og redning IKS
16/07/2019
SØKNADSFRIST: 20.08.2019 Vi har fra snarest ledig 100% fast stilling innen kart- og oppmålingstjenesten og ønsker deg med i vårt team. Arbeidsoppgaver Hovedoppgaver: Oppgaver etter matrikkelloven og eierseksjonsloven. Det er en fordel om du er godkjent som matrikkelfører Saksbehandling innenfor fagområde Forberede saker til politisk behandling GIS-relaterte oppgaver Avgifts registrering for vann, avløp og feiing. Andre oppgaver etter behov. Dette kan typisk være: Byggesaksbehandling Generell saksbehandling innenfor kommunal forvaltning Saksbehandling av jordlov- og Konsesjonslovsaker Kvalifikasjoner Vi trenger deg som: har høgskole- eller universitets utdanning innenfor oppmåling eller annet relevant fagområde. har god IT-kompetanse og IT-forståelse. Kjenner til bruk av oppmålingsutstyr Har fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B1 eller C1 for minoritetsspråklige søkere, men kan fravikes dersom du kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillings evne. Har førerkort klasse B. Personlige egenskaper Vi ønsker at du er faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver. interessert i å arbeide i samarbeid med de andre fagmiljøene i enhetene; byggesak, plan, landbruk, vei, vann og avløp, samt eiendomsforvaltningen. en teamarbeider, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig samt ta ansvar for egne vurderinger. en lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes. full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger. er kjent med matrikkelloven med forskrift, Plan- og bygningsloven med forskrifter, samt annet relevant regelverk. Er godkjent som matrikkelfører Villig til å tilegne deg ny læring og kunnskap Vi tilbyr I Øksnes kommune får du En spennende jobb med varierte oppgaver der du kan vokse og utvikle deg i godt og sosialt arbeidsmiljø, med stor takhøyde. Stor selvstendighet og innflytelse i diskusjoner og utvikling samt spennende utfordringer sammen med dyktige og imøtekommende kollegaer. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Om du får kostnader i forbindelse med flytting, dekkes flytteutgifter i henhold til kommunens reglement. Alle ansatte i Øksnes kommune medvirker til kontinuerlig forbedring i arbeidsprosessene på avdelingene og omsetter kommunens felles til praksis i egen hverdag. Kontaktinformasjon Bengt Stian Nilsen, Enhetsleder Teknisk enhet, 95265192,  bengtstian.nilsen@oksnes.kommune.no   Janne Kankaala, Kommunalsjef Teknisk enhet, 91370745,  janne.kankaala@oksnes.kommune.no  
Øksnes kommune
02/07/2019
SØKNADSFRIST: 10.08.2019 Vi har to faste 100 % stillinger ledig som rådgivere innen plan- og byggesak ved Teknisk. Teknisk består i tillegg av enhetene prosjektgjennomføring, byggdrift, kommunalteknikk og brann. 1. januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen som ligger på Namdalskysten vil få nærmere 10 000 innbyggere. I Nærøysund kommune er det to kommunesenter -- Kolvereid og Rørvik -- som tilbyr et variert service- og handelstilbud. Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn. Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole. Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud. På grunn av vekst i folketall og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen byggesaksbehandling/planlegging. Vi ønsker derfor å styrke laget med deg som har erfaring som ingeniør, sivilingeniør, sivilarkitekt, arealplanlegger eller jurist. Arbeidsoppgaver: Saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Delegerte saker og forberedelse av saker for politisk behandling. Klagebehandling og oppfølging av kommunale vedtak. Oppfølging av kommunens tilsynsplikt. Utarbeiding/medvirkning ved utarbeiding av kommunale reguleringsplaner/arealplaner. Kommunens oppgaver i henhold til matrikkelloven, bygningsdelen. Stillingens arbeidsoppgaver vil bli forsøkt tilpasset den erfaring og kompetanse som aktuelle kandidater vil bringe med seg. Kvalifikasjoner God kjennskap til relevant lovverk, og god evne til å oppdatere seg og sette seg inn i endringer Digital kompetanse og interesse God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Relevant kompetanse fra universitet/høgskole (ingeniør, sivilingeniør, sivilarkitekt, arealplanlegger eller jurist). Personlige egenskaper Kunne arbeide godt både selvstendig og i fellesskap med andre Strukturert, med evne til å prioritere mellom ulike oppgaver Ønske om å bidra til å utvikle den nye kommunen Serviceorientert Vi søker deg som har erfaring innen fagfeltet, og som ønsker å være med på den positiviteten som preger vår region. Vi tilbyr Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver Et aktivt faglig miljø God pensjonsordning i KLP Fleksibel arbeidstid Behjelpelig med bolig og ev. barnehageplass Lønn etter avtale Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Arbeidssted  : Kommunehuset i Vikna, Engasvegen 27, 7900 Rørvik Kontaktinfo:  Kommunalsjef i Nærøysund kommune Håvard Hernes, tlf. 414 11 958. E-post:  havard.hernes@naroy.kommune.no . Enhetsleder for Plan, byggesak og oppmåling, Eli Egge, tlf. 416 94 255,  eli.egge@vikna.kommune.no   Søknad vedlagt vitnemål, attester og CV sendes Vikna kommune v/ rådmannen, Boks 133 Sentrum, 7901 Rørvik. Søknadsfrist: 10.08.2019
Nærøy kommune
28/06/2019
SØKNADSFRIST: 11.08.2019 Ulstein kommune har ledig ei 100 % fast stilling som GIS / geodataingeniør på plan- og bygningsavdelinga innanfor fagområde geodata. Hovudarbeidsområda er landmåling og GIS-arbeid. Fagområdet vert ivareteke av to personar.  Vi søkjer etter ein medarbeidar som er ein god lagspelar, evnar å arbeide sjølvstendig, har ei positiv serviceinnstilling og som tek initiativ.  Arbeidsoppgåver Matrikkelføring Landmåling etter Matrikkellova Stikningsarbeid Drift av kommunen sitt GIS-system GIS-analysar (kommunen nyttar Norkart Gisline) Datasamling ved hjelp av GPS Oppdatering og vedlikehald av kartdatabasar Saksutgreiing ved grunnerverv Andre arbeidsoppgåver kan bli tillagt stillinga Stillinga omfattar forvaltningsarbeid og behandling av enkeltsaker etter relevant lovverk. Informasjonsarbeid og rettleiing av innbyggjarar og ansvarlige føretak, vil også vere ein sentral del av stillinga.   Kvalifikasjonar Utdanning på høgskule eller universitetsnivå Kompetanse/erfaring knytt til forvaltningsoppgåver innan delesak, grunnerverv, plan- og byggesak God skriftleg og munnleg framstillingsevne Erfaring med programvare innan GIS. Personlege eigenskapar Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar, i tillegg til kunnskap og erfaringar. Det er viktig med god digital forståing.  Vi tilbyr Triveleg arbeidsplass med gode vilkår for opplæring og fagleg utvikling Interessante arbeidsoppgåver i eit kompetent og utviklingsretta fagmiljø  Løn etter avtale med utgangspunkt i kvalifikasjonar (utdanning/praksis) Personleg etter- og vidareutdanning vil kunne vurderast Ulstein kommune har avtale om inkluderande arbeidsliv (IA-bedrift)  Gode forsikrings- og pensjonsordningar  Fleksibel arbeidstid Kontaktinformasjon Anita Sundnes Leiar for plan- og bygningsavdelinga 41201455 anita.sundnes@ulstein.kommune.no Arne Runar Vik kommunalsjef teknisk 41582440
Ulstein kommune
28/06/2019
Avdelingsingeniør - Veg, anlegg og park   100 % fast stilling i faggruppe for driftsforvaltning veg og park ledig for oppstart 26.08.19 eller etter avtale. Arbeidsoppgaver I hovedsak vil oppgavene være relatert til forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Vedkommende skal jobbe i team sammen med flere andre ingeniører. Arbeidsoppgavene blir fordelt etter kompetanse og etter opplæring. Kvalifikasjoner • Høyere teknisk utdanning fra høyskole/universitet.  • God kompetanse innen veg-faget.  • Erfaring innen veg-faget er ønskelig.  • Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper • God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig.  • Løsningsorientert, med gode kunnskaper innen EDB.  • Evne til å arbeide både i team og selvstendig. Vi tilbyr • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.  • Et godt fagmiljø og arbeidsmiljø.  • Gode muligheter for faglig utvikling.  • Fleksitidsordning.  • Lønn etter kvalifikasjoner, og pensjonsordning i KLP.   Kontaktinfo:   Helene Vorren - Fagleder - 913 28 211 Oddvar Kongsvik - Virksomhetsleder - 911 56 417   SØKNADSFRIST: 18.08.2019   -------   Naturforvalter - Veg, anlegg og park   100 % stilling, årsvikariat i faggruppe for driftsforvaltning ved veg og park ledig for oppstart 20.08.19 eller etter avtale. Arbeidsoppgaver I hovedsak vil oppgavene være relatert til forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale parker og friområder. Vedkommende skal jobbe i et tverrfagelig team. Arbeidsoppgavene blir fordelt etter kompetanse og etter opplæring. Oppgaver kan for eksempel være:  • Utarbeide og følge opp forvaltningsplaner og skjøtselsplaner.  • Arbeid med ønska og uønska arter.  • Oppfølging av tiltak i lag med frillige lag og organisasjoner. Kvalifikasjoner • Høyere utdanning fra høyskole/universitet som kvalifiserer for naturforvaltning.  • God kompetanse innen biologi og økologi.  • Erfaring innen faget er ønskelig.  • Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaper • God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig.  • Løsningsorientert, med gode kunnskaper innen EDB.  • Evne til å arbeide både i team og selvstendig. Vi tilbyr • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.  • Et godt fagmiljø og arbeidsmiljø.  • Gode muligheter for faglig utvikling.  • Fleksitidsordning.  • Lønn etter kvalifikasjoner, god pensjonsordning i KLP.   Kontaktinfo:   Helene Vorren - Fagleder - 913 28 211 Oddvar Kongsvik - Virksomhetsleder - 911 56 417   SØKNADSFRIST: 18.08.2019
Ålesund kommune
27/06/2019
SØKNADSFRIST: 11.08.2019 Vi søker etter deg som kan overta etter virksomhetsleder som går over i annen jobb.  Du får lederansvar for en virksomhet som er preget av høyt aktivitetsnivå og med mye oppmerksomhet rettet mot seg. Virksomhetens tjenester omfatter behandling av reguleringsplaner, byggesaker, tilsyn, ulovlighetsoppfølging, delingssaker, oppmåling, matrikkelføring, kartforvaltning, landbrukssaker og vannforvaltning. Aktivitetsnivået er høyt og sakene varierte. Virksomheten tilhører teknisk sektor, og du vil rapportere til kommunalsjef. Virksomheten består av 26 årsverk. Med på laget får du dyktige og engasjerte ansatte og et godt arbeidsmiljø. Ansattgruppa er godt sammensatt i alder og jevnt fordelt mellom kvinner og menn. Vi har en fagleder på byggesak og tjenestekoordinatorer på plan og landbruk. De er erfarne og blir nære støttespillere for deg. Holmestrand og Sande kommuner slår seg sammen ved årsskiftet, men virksomheten har siden årsskiftet 2017-2018 vært under felles ledelse og siden mai 2018 vært omfattet av en vertskommuneavtale. Virksomheten er samlokalisert i fine lokaler i Sande rådhus, her blir også ditt arbeidssted. Det er kort vei til tog, enkelt å parkere, ladepunkter for el-bil, grønne omgivelser og nærhet til sjøen. Arbeidsgiver er Holmestrand kommune og det er en 100% fast stilling. OPPGAVER Personalledelse med økonomi- og rapporteringsansvar for virksomheten. Overordnet fagansvar for plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen, matrikkelsaker og landbrukssaker. Utvikling av tjenestene i takt med lovendringer og samfunnsutviklingen med vekt på forenkling. Møteplikt i politisk utvalg som behandler plan- og byggesaker. Møte utbyggere, regionale myndigheter og publikum. Kontraktsinngåelser og oppfølging overfor eksterne tjenesteleverandører. KRAV TIL KVALIFIKASJONER Relevant utdanning fra universitet eller høyskole. Ledererfaring med personal- og økonomiansvar. Dokumentert kunnskap om plan- og bygningsloven samt innsikt i øvrig lovverk virksomheten forvalter. Relevant praksis fra offentlig forvaltning min. 5 år er ønskelig. PERSONLIGE EGENSKAPER Lederegenskaper med vekt på medvirkning, handlekraft, faglig kompetanse og strategi. God struktur og systemforståelse. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Endrings- og omstillingsvillig.  VI TILBYR Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor viktige samfunnsområder. Godt arbeidsmiljø. Gode faglige utviklingsmuligheter. Lett atkomst til arbeidssted med offentlig kommunikasjon og privatbil. Lønn etter avtale.  Vi trekker 2% av lønnen til KLPs pensjonsordning. Dette gir deg medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge, mulighet for gunstig boliglån og gode forsikringsordninger. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover. Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. Kontaktpersoner: Kommunalsjef Svend Bergan Grane mob: 98481650
Holmestrand kommune