Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

23/05/2022
Virksomhet for vann, avløp og renovasjon har ledig 100 % fast stilling som Avdelingsingeniør.  Stillingen innebærer ansvar for: - Tilsyn av avløpsanlegg  - Oppdatering av Internkontrollsystemer og rutiner - Bidra faglig innen virksomheten, også når det gjelder drift, vedlikehold og forvaltning - Gjennomføre offentlige anskaffelser iht. prosjektplaner - Bidra til økt fokus på HMS og internkontroll - Prosjektledelse og deltakelse  Stillingen kan også inneholde kommunal saksbehandling, forberedelse av saker til politisk behandling og andre oppgaver som kan være aktuelle for denne stillingen. Krav til kompetanse: -  Høyskoleingeniør innen bygg og anlegg, helst innenfor VA/kommunalteknikk. Annen relevant ingeniørutdanning, eller fagskoleutdanning vil bli vurdert. -  God kunnskap om HMS-/IKT-systemer -  Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk -  Gode samarbeidsevner, og evne til å kunne jobbe selvstendig Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner. -  Relevant erfaring -  Erfaring fra prosjekt- og byggeledelse -  Kunnskap til lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften -  Kunnskap om budsjett- og økonomistyringsarbeid -  God praktisk forståelse, samt løsningsorientert. -  Evne til å kunne stå på i perioder med større arbeidspress -  Personlig egnethet vil bli vektlagt -  Førerkort klasse B Vi tilbyr -  Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag -  God pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)  -  Fleksibel arbeidstid i en spennende og utfordrende organisasjon -  Livsfaseorientert personalpolitikk -  Lønn etter avtale - Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø Kommune. Pliktig medlemskap i KLP med 2 % av brutto lønn Kontaktperson: Ernst Kalseth Telefon 911 82 609 SØKNADSFRIST: 07.06.2022
Kragerø kommune
23/05/2022
Eidsvoll kommune drifter og vedlikeholder to vannbehandlingsanlegg og ca 270 km med vannledninger med tilhørende kummer, fire høydebasseng og tre trykkøkningsstasjoner. Arbeidsleder vann - 100 % fast stilling Vedkommende som vil bli ansatt, vil inngå i et lag av kompetente fagarbeidere/driftsoperatører med hovedarbeidsområde drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, vannledningsnettet og pumpestasjoner. Den som blir tilsatt må regne med å bli pålagt vakt innen kommunens til enhver tid gjeldende vaktordning. Arbeidsleder har ansvar for den operative driften og skal bistå avdelingsleder ved behov. Stillingen rapporterer til avdelingsleder vann og er underlagt virksomhet Kommunalteknikk.  Arbeidsoppgaver Arbeidsleder har fagansvar sammen med avdelingsleder vann. Personalansvaret ligger hos avdelingsleder Planlegging og oppfølging av avdelingens drifts- og vedlikeholdsoppgaver innenfor blant annet vannbehandling, trykkøkingsstasjoner, høydebasseng og vannkvalitet. Planlegging av arbeidshverdagen for ressursene på avdelingen Planlegging og oppfølging av ledningsanlegg/nyanlegg og rehabilitering av vannledninger Motta og svare ut kundehenvendelser Registreringer og oversikt over innmeldt og utførte oppgaver Oppfølging av service- og vedlikeholdsavtaler Delta i faglige beslutninger om valg av løsninger på kommunens ledningsnett og vannbehandlingsanlegg Kontakt med- og oppfølging av entreprenører i forbindelse med arbeid på ledningsnettet Kontakt og oppfølging med produsenter og leverandører Bistå ute i daglig driftsarbeid, samt oppfølging av arbeidet Driftsarbeid må påregnes ved behov Delta på, og ta del i byggemøter og på befaringer Rapportskriving basert på hendelser Bestille deler og utstyr ved behov Kvalifikasjoner Erfaring fra driftsledelse. Du er utdannet innen VA-faget eller har annen relevant arbeidserfaring. Relevant erfaring fra arbeid med vannbehandling eller ledningsnett kan kompensere for manglende utdanning. Erfaring med drift og vedlikehold av kommunal vannforsyning Erfaring med bruk av FDV-systemer Fordel med erfaring med bruk av overvåkingssystemer (SRO/SCADA/SD) Erfaring med kartverk. Gisline, Gemini, etc. Du har erfaring med å svare ut publikumshenvendelser pr epost på en god måte Gode norskkunnskaper God skriftlig og muntlig framstillingsevne Førerkort klasse B. BE er en fordel. Førerkort klasse C og YSK er en fordel. Personlige egenskaper Du er trygg og dyktig innen stillingens fagområder Som arbeidsleder må du like mennesker og trives med å snakke med andre samt være flink på samhandling og samspill med andre. Du behersker og håndterer konflikter Du håndterer en hektisk hverdag Som arbeidsleder er du tydelig og kan si ifra om nødvendig Du er strukturert og effektiv Du evner å prioritere og delegere arbeidsoppgaver Du klarer å se avdelingens behov i et langsiktig perspektiv Evne til å kunne prioritere og argumentere for behov til investeringer Du er brukerorientert, redelig, engasjert og respektfull Vi søker en synlig arbeidsleder som kan skape gode tverrfaglige relasjoner og resultater. Du er faglig engasjert og utviklingsorientert, samtidig som du skal evne å involvere og motivere dine kolleger. Du jobber aktivt for- og bidrar til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Varierte og spennende arbeidsoppgaver i samarbeid med virksomheten for øvrig Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø Et trivelig og godt arbeidsmiljø Utviklingsmuligheter Lønn etter gjeldende tariff Gode pensjonsordninger Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid Innarbeidet fri i hele påske- og juleuken Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Minst to referanser skal oppgis i søknaden. Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25. Ønsker kun kontakt med søkere til stilling. Kontaktinformasjon Katarina Ottesen avdelingsleder vann 66 10 77 15 Arnfinn Hjell driftsleder 481 06 576
Eidsvoll kommune
18/05/2022
Bygg og Geodata har 19 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Virksomheten består av to avdelinger, Byggesak og Geodata og oppmåling. Hovedoppgavene til Byggesak er å behandle byggesøknader, veilede publikum, gjennomføre tilsyn i byggesaker og følge opp ulovligheter etter plan- og bygningsloven. Vi har fokus på gode og effektive tjenester som er under kontinuerlig utvikling og forbedring, blant annet gjennom deltagelse og engasjement fra de ansatte. Vi har nå ledig stilling som byggesaksbehandler. Har du lyst til å jobbe i en mellomstor vekstkommune som tilbyr varierte og interessante arbeidsoppgaver? Da håper vi at du søker på denne stillingen hos oss!  Arbeidsoppgaver Saksbehandling og oppfølging av bygge- og delesaker, inkl. å skrive saker for politisk behandling Gjennomføring av tilsyn Generell publikumsveiledning Annen saksbehandling etter plan- og bygningsloven Andre oppgaver innenfor fagfeltet kan bli tillagt stillingen ved behov Kvalifikasjoner Juridisk utdannelse med mastergradsnivå, relevant teknisk utdannelse med bachelor- eller mastergradsnivå  Teknisk fagskole med relevant erfaring kan også være aktuelt Ved langvarig erfaring med å utarbeide byggesøknader, kan det være aktuelt å akseptere annen utdannelse på bachelor- og mastergradsnivå Ved langvarig erfaring med offentlig behandling av byggesaker, kan det være aktuelt å akseptere annen utdannelse God skriftlig og muntlig framstillingevne på norsk Det er en fordel med erfaring innenfor fagområdet, men også andre oppfordres til å søke Personlige egenskaper Samarebidsvillig og fleksibel God til å arbeide selvstendig og systematisk God til å ta avgjørelser Serviceinnstilt og løsningsorientert Godt humør Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt Vi tilbyr Varierte og interessante arbeidsoppgaver i en kommune i vekst Muligheter til å utforme din egen arbeidsdag og fleksibel arbeidstid Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer Uformelt arbeidsmiljø med mye humor Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger Kontaktinformasjon: Amanda Hansen Fagleder 41377133 Stig Torgersen Virksomhetsleder 996 92 566 SØKNADSFRIST: 08.06.2022
Lier kommune
16/05/2022
Eidsvoll kommune drifter og vedlikeholder to vannbehandlingsanlegg og ca. 270 km med vannledninger med tilhørende kummer, fire høydebasseng og tre trykkøkningsstasjoner. Fagarbeider - Driftsoperatør vann - 2 faste 100 % stillinger Kandidater som blir ansatt, vil inngå i et lag av kompetente fagarbeidere/driftsoperatører med hovedarbeidsområde drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, vannledningsnettet og pumpestasjoner. De som blir tilsatt må regne med å bli pålagt vakt innen kommunens til enhver tid gjeldende vaktordning. Stillingene rapporterer til avdelingsleder vann og er underlagt virksomhet Kommunalteknikk.  Arbeidsoppgaver Drift og vedlikehold av kommunens vannforsyningssystem, herunder vannbehandlingsanlegg, trykkøkingsstasjoner, høydebasseng og ledningsnett Faste kontroller og oppfølging av vannbehandlingsanleggene Anleggsarbeid i forbindelse med blant annet beredskap og utbedring av vannlekkasjer Ombygging på eksisterende vannledningsnett Bidra med utvikling av overvåking av vannledningsnettet Betjene elektronisk driftsovervåking Elektronisk registrering og oppfølging av arbeidsordrer Kumtilsyn med tilhørende rapportering Spyling av vannledningsnettet Vannprøvetaking, samt oppfølging og tiltaksvurdering ut fra analyseresultater Lekkasjesøking på kommunalt vannledningsnett Kvalifikasjoner Du som søker har erfaring med drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg med tilhørende forsyningssystem Du er utdannet innen VA-faget eller har annen relevant arbeidserfaring innenfor VA. Erfaring med bruk av overvåkingssystemer (SRO/SCADA/SD) Erfaring med bruk av kartverk. Gisline, Gemini, etc. Gode norskkunnskaper Det er ønskelig med ADK1-sertifikat Førerkort klasse B. BE er ønskelig Førerkort klasse C og YSK er ønskelig Kompetansebevis for gravemaskin og hjullaster (M2/M4) er ønskelig Truckførerbevis truck er ønskelig Personlige egenskaper Du er trygg og dyktig innen VA-faget Du er brukerorientert, redelig, engasjert og respektfull Du er punktlig og nøyaktig Du bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø samt å komplettere arbeidsmiljøet Kunne jobbe både alene og i team, samt ha gode kommunikasjonsevner Ta initiativ og være målrettet Fleksibel og løsningsorientert Kunnskapssøkende Vi forutsetter at du har evne til å arbeide selvstendig, kunne sette deg inn i uforutsette hendelser og arbeid systematisk  Vi tilbyr Varierte og krevende arbeidsoppgaver med muligheter for egenutvikling Et trivelig og godt arbeidsmiljø Nødvendig opplæring vil bli gitt Avlønning etter gjeldende tariff. Innarbeidet fri i hele påske- og juleuka Minst to referanser skal oppgis i søknaden. Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25. Ønsker kun kontakt med søkere til stilling. Kontaktinformasjon: Katarina Ottesen avdelingsleder vann 66 10 77 15 Arnfinn Hjell driftsleder 481 06 576 SØKNADSFRIST: 17.06.2022
Eidsvoll kommune
13/05/2022
Som premissleverandør forventes enhet teknisk og plan å sikre at kommunens infrastruktur kan ivareta både lovpålagte og politisk vedtatte tjenester, og bidra mot kommunens hovedmål om å være «den beste bokommunen». For å styrke kommunens evne til å levere gode tjenester og riktig kvalitet innen vann og avløpsfeltet, søker vi nå VA-ingeniør. Enhet teknisk og plan har en dynamisk struktur, der medarbeiderne forventes å bidra til å sikre enhetens driftsevne gjennom kompetansedeling og deltakelse i prosjekter og oppgaver på tvers av fag og ansvarsområder. Dette gir en allsidig arbeidshverdag, med god mulighet for bred faglig utvikling innen det kommunale forvaltningsområdet. Som arbeidstaker vil du oppleve Sørreisa kommune som en fleksibel arbeidsgiver, og stillingens krav til autonomi gir stor grad av frihet under ansvar. Kommunen tilbyr lønn etter avtale, fleksitidsordning og en arbeidshverdag som følger IA-prinsippene. Vi søker etter fast 1 x 100 % stilling som VA-ingeniør Kvalifikasjonskrav Teknisk fagskole innen VA, eller Bachelor/master innen relevante ingeniørfagretninger. Stor grad av autonomi God forståelse for offentlig forvaltning og anskaffelser Kunnskap om forskjellige entreprisekontrakter (Norsk Standard) Kunnskap om prosjektledelse Kunnskap om innmåling/GIS God formidlings- og samarbeidsevne Førerkort kl. B Arbeidsoppgaver tillagt stillingen Helhetlig fagansvar for VA-området i kommunen Utarbeiding og oppfølging av hovedplan for vann og avløp Utarbeide og implementere investerings- og vedlikeholdsplaner for kommunale vann- og avløpsanlegg Utarbeiding av konkurransegrunnlag, kontraktsoppfølging og kontroll av entreprenøraktivitet på kommunale VA-anlegg, både for vedlikeholds- og investeringsprosjekter. Gjennomføre innmåling og oppdatering av kartverk for eksisterende VA-anlegg. Økonomisk ansvar for fagområdet Fagledelse og oppfølgingsansvar for uteseksjonens arbeid innen VA Utarbeide gode beslutningsgrunnlag for politisk behandling i aktuelle saker Sikre at VA ivaretas i øvrig kommunalt og privat planverk Andre oppgaver innen kommunalteknikk og kommunal forvaltning. Generell informasjon Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  Lønn etter tariff/avtale. Det legges vekt på egnethet ved tilsetting. Spørsmål vedrørende stillingen rettes til enhetsleder teknisk og plan, Frank Steinar Nielsen, Tlf. 907 53 055 eller e-post:  FrankSteinar.Nielsen@Sorreisa.kommune.no Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli oppført på søkerlista.  Søknad, CV og kopi av attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke på denne siden "Søk stillingen" SØKNADSFRIST: 02.06.2022
Sørreisa kommune
12/05/2022
Søndre Land tilhører Gjøvikregionen og er en perle med 30 minutter til byen vår Gjøvik, én time til snaufjell og halvannen time til Gardermoen og til hovedstaden. Sentralt, men unna byens larm, svevestøv, trafikkork, kassakøer og manglende parkeringsplass. Vi har stillhet, full barnehagedekning, frisk luft, godt oppvekstmiljø, rikt kulturliv og flotte muligheter for friluftsliv på åsene og Randsfjorden. Søndre Land er en av de største skogkommunene i Innlandet.  Eiendomsstrukturen i skogbruket er god og mange skogeiere har relevant skogbruksutdannelse. Det er lange tradisjoner for å drive aktivt skogbruk. Skogbrukssjef - klimarådgiver Det søkes medarbeider i 100 % fast stilling som skogbrukssjef for tiltredelse høsten 2022. Første året vil mye av stillingen være oppfølging av kommunens satsing innenfor klimaarbeid. Om du vil være med å utvikle skognæringen i en betydningsfull skogkommune på Østlandet vil dette være en svært interessant stilling for deg. Stillingen er plassert i avdeling Arealforvaltning som omfatter lokal landbruksforvaltning, bygge- og delingssaker, arealplanlegging, oppmåling/geodata og lokal vilt- og miljøforvaltning.  Avdelingen har i dag 7,5 stillinger. Arbeidsoppgaver: Nåværende skogbrukssjef planlegger å gå av i stillingen i løpet av høsten 2023 og det er ønskelig med en god overlapping i stillingen. Siden kommunen har behov for arbeidsinnsats innenfor pågående klimaprosjekt som avsluttes i 2023, vil første tiden være prioritert dette prosjektarbeidet. Kjerneoppgaver som skogbrukssjef vil være lovforvaltning og saksbehandling etter skoglov, herunder skogsvegbygging, forvaltning og kontroll av økonomiske virkemidler og veiledning mot skognæringen med hovedvekt på langsiktig ressursoppbygging.  Skogbrukssjefen er i dag tillagt arbeidsoppgaver etter jord- og konsesjonslov, har ansvaret for hjortevilt- og rovviltforvaltningen og sekretærfunksjon for viltnemda. Ulike regionale fagnettverk bidrar til at skogbrukssjefen deltar i et større fagmiljø. Avdelingen er liten og det kan påregnes andre gjøremål utover kjerneoppgavene, alt etter avdelingens behov og kompetanse/interesse hos søker. Kvalifikasjoner: Høyere relevant utdanning og relevant erfaring. Kjennskap til aktuelt lovverk. Kunnskap om/erfaring med digitale geodata/GIS og offentlig forvaltning. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Gode IT-kunnskaper. Førerkort klasse B. Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner og bidrar til godt arbeidsmiljø Selvstendig, strukturert og initiativrik God, positiv og tydelig kommunikasjonsstil Serviceinnstilt, resultat- og løsningsorientert Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr: Utfordrende oppgaver og faglige utviklingsmuligheter. Opplæring for utfylling av nødvendig fagkompetanse. Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale. Tilsetting skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, pensjonsordning (KLP), herunder bestemmelser om ferie. Kommunen har avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Kontaktperson: Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Lars Harald Weydahl tlf: 41 33 75 60 Søknad sendes: Vi ber om at elektronisk søknad registreres på vår hjemmeside:  www.sondre-land.kommune.no   Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju og forespørsel. Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om begrunnelse hvorfor. Dett er krav i henhold til Offentlighetslova § 25. SØKNADSFRIST: 31.05.2022
Søndre Land kommune
12/05/2022
  SØKNADSFRIST: 30.05.2022 Digitaliseringsavdelingen i Viken Fylkeskommune leverer tjenester til ansatte, folkevalgte og elever over hele fylket. Avdelingen skal styrke IT området og søker etter to nye rådgivere som ønsker å arbeide med moderne tekniske løsninger hvor det personlige utviklingspotensialet er høyt. Stillingene inngår Teknologiseksjonen/enhet for plattform og kommunikasjon og Teknologiseksjonen/enhet for fagtjenester. Enhetene er en del av digitaliseringsavdelingen med over 200 dyktige medarbeidere og er fordelt på Sarpsborg, Oslo og Drammen Vi ønsker søkere som "brenner for faget" og har et ønske om utvikle sin kompetanse. Liker du å jobbe tverrfaglig, med høyt tempo sammen med gode kollegaer og liker en hektisk hverdag --- oppfordres du til å søke. Arbeidsoppgaver utvikling, drift og forvaltning våre plattformer (Azure/On-prem) bckup, lagring, vmware, servere, overvåking utvikling, drift og forvaltning av Citrix-plattform (On-prem/Cloud) drift og forvaltning av databaser (Sql, oracle, Firebird) jobbe i team som utvikler vår IAAS/PAAS plattform og optimaliserer våre tjenester for kjøring i Azure deltagelse i leveranseprosjekter installasjon og drift av tjenester og serverapplikasjoner oppsett og forvaltning av skyløsninger teknisk analyse av feilsituasjoner Kvalifikasjoner For å styrke vårt fagmiljø ønsker vi søkere som kan vise til god kunnskap og erfaring fra hybride teknologiske driftsmodeller. Vi ønsker søkere med erfaring fra drift og forvaltning i stordriftsmiljøer. Det prefereres søkere som kan vise til gode kompetanse-profiler (gjerne med relevante sertifiseringer) på områdene Azure og Citrix (citrix cloud). relevant utdanning fra høyskole/universitet på minimum bachelornivå. Dersom søker ikke fyller kvalifikasjonene til rådgiver vil stillingen kunne endres/tilpasses til konsulent-stilling. helhetlig forståelse av IT-systemer teknisk faglig kunnskap om drift og forvaltning av tjenester i komplekse miljøer kompetanse og erfaring på skyplattformer erfaring med Active Directory og Azure AD Søkere med kjennskap og kompetanse innenfor følgende fagområder oppfordres til å søke: on-prem /Azure-løsninger (Lagringstjenester, Servere, Vmware-plattform, Citrix-plattform inkl ADC, Microsoft-plattform, Backup-tjenester )Microsoft Azure  - IAAS med bruk av devops og deployment gjennom bruk av Terraform. erfaring fra DevOps miljøer interesse for og kunnskap innen programmering, scripting og automatisering Personlige egenskaper løsningsorientert med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner faglig dyktig og med evne til å tilegne seg og bruke ny kunnskap god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk positiv bidragsyter i organisasjon i endring evne til å tenke strategisk for å nå virksomhetens mål trives med et høyt aktivitetsnivå trives med å jobbe i team og selvstendig Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr spennende stilling i et godt fagmiljø med engasjerte medarbeidere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk gode forsikrings- og pensjonsordninger Plassering i stilling som seniorrådgiver, spesialrådgiver eller rådgiver avhenger av kompetanse og erfaring. Dersom søker ikke fyller kvalifikasjonene vil stillingen kunne endres/tilpasses til konsulent-stilling.  Viken fylkeskommune legger opp til en fleksibel arbeidshverdag med stor grad av digital kommunikasjon. Oppmøtested vil være på en av våre lokasjoner på Galleriet i Oslo, fylkeshuset i Drammen eller fylkeshuset i Sarpsborg. Noe reisevirksomhet innad i fylket må påregnes. Vi behandler søknadene fortløpende - med mål om raskest mulig ansettelser. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Agnar Hugo Hansen Stillingstittel: Enhetsleder Plattform og Kommunikasjon Telefon:  901 83 143 Kontaktperson: Marte Hovdar Husby Stillingstittel: Enhetsleder Telefon:  938 72 744
Viken fylkeskommune
11/05/2022
SØKNADSFRIST: 05.06.2022 KONTORSTED: Lillestrøm Er du vår nye anleggsleder i Oslo-regionen? Som en del av Mesta Anlegg og Spesialproduksjon er vi på jobb hver dag for å løse spennende prosjekter. Det kan være komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og spesialiserte oppdrag. Vi utfører mange ulike typer anleggsarbeid, og akkurat nå vokser vi i Oslo og Viken området. Vi trenger flere flinke anleggsledere med kompetanse på veianlegg. Du vil bli en del av anleggsavdelingen vår på Østlandet der vi jobber med spennende, utfordrende og komplekse prosjekter både på vei og jernbanen. Kontorsted vil være ved Lillestrøm, og der vil du være en del av et sosialt, dyktig og sterkt faglig miljø. Prosjektene vi gjennomfører ligger i hovedsak i Oslo, Romerike og Follo området, men vi har også prosjekter andre steder i Viken. Kundene vi ofte jobber med er Statens Vegvesen, Oslo kommune, Bymiljøetaten, kommuner, fylkeskommuner og renovasjonsselskap mv. Vi er opptatt av god prosjektoppfølging med god koordinering, et godt miljø og bra samarbeid i prosjektene våre.  Du må også regne med kjøring og tilstedeværelse ute i prosjektene. Om jobben: Som anleggsleder vil du ha ansvar for en god prosjektgjennomføring og god kontakt med alle som jobber i prosjektet. Du har kontakt med oppdragsgiver/byggeleder, underentreprenører, og egne ressurser i prosjektet, som formann/bas, fagarbeidere o.l. Målet er at du og dine medarbeidere sørger for at vi leverer det vi har lovet, gitt økonomiske målsettinger. Det er også ditt ansvar at du og dine medarbeidere har en trivelig, trygg og sikker arbeidshverdag. For å klare dette må du være fokusert, ha endringsvilje og kremmerånd, god helhetsforståelse og erfaring som leder. Noen av arbeidsoppgavene dine: Organisere og lede arbeidet på en effektiv og god måte Sikre at arbeidet til enhver tid oppfyller kontraktene mot byggherre Sørge for dokumentasjon i henhold til eksterne og interne krav Sikre effektiv utnyttelse av personell og maskiner (inkl. under entreprise) Være resultatansvarlig og utføre kostnadskontroll Bistå i kalkulasjon av nye prosjekter Hvem er vår nye anleggsleder? Som person er du forretningsorientert, og trives i en stilling med ansvar for personell og resultater. Jobben krever stor fleksibilitet i arbeidsoppgaver og for å lykkes i jobben må du være strukturert og selvgående. Med din gode økonomiske forståelse og kjennskap til lover og avtaler sørger du for å levere det som er lovet innenfor gitte rammer. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen, så du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Den rette kandidaten har ledererfaring fra anlegg. Du har teknisk fagskole innen bygg/anlegg, er ingeniør eller har industriell økonomi. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning. Hva vi i Mesta tilbyr: Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer? Ta kontakt med prosjektleder Terje Brattbakk på telefon: 90058877. Hvordan søke? For å søke laster du opp din CV og svarer på noen enkle spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søk på jobben så fort som mulig, men senest 29.05.2022. Søknader blir vurdert fortløpende. Kontaktperson: Terje Brattbakk Send melding SØKNADSFRIST: 05.06.2022
Mesta AS
10/05/2022
Har du lyst til å jobbe i Sørlandets største vann- og avløpsmiljø? Vann- og avløpsenheten (VA-enheten) i Ingeniørvesenet har et stort fagmiljø som jobber for at kommunens innbyggere til enhver tid har tilstrekkelig vann av god kvalitet og for at avløpsvannet blir ledet bort og behandlet slik at det ikke skaper problemer for miljøet. Stillingen som utlyses er plassert i avdeling drift vann. Avdelingen utfører den daglige driften av vannforsyningen. Dette innebærer kontinuerlig oppfølging, drift og vedlikehold av vannverk, høydebasseng, pumpestasjoner og ledningsnett. Stillingen er nyopprettet. Vi søker etter en dyktig medarbeider til avdeling drift vann som i dag har 20 ansatte. Stillingens arbeidsområde vil være variert og innebærer utstrakt bruk av databaserte fagsystemer. Arbeidsoppgaver Delta i utviklingen av prosesser og arbeidsmetoder på anleggene. Herunder bidra til kontinuerlig forbedring av driftsovervåkning og holde seg oppdatert på innovasjon og utvikling av prosesser, metoder og utstyr benyttet i vannrensing og vannforsyningen. Prosjektledelse av enkelte vedlikeholdsoppgaver, utbyggingsoppgaver og utredninger i avdelingen. Oppfølging av og utvikling av internkontrollen for vannforsyningen. Herunder utarbeidelse og vedlikehold av skriftlige prosedyrer, oppfølging av avvik og kvalitetsarbeidet i avdelingen. Oppfølging av og utvikling av avdelingens FDV-systemer. Delta i utarbeidelse og oppfølging av hovedplaner og økonomiplaner for VA. Bidra aktivt til at tiltak i vedtatte planer settes i gang og ferdigstilles etter fremdriftsplan. Arbeidsoppgavene vil kunne bli tilpasset den nyansattes erfaringer og kompetanse. Det utlyses samtidig en stilling som driftsplanlegger vannforsyning i den sentrale staben i VA-enheten. Arbeidsoppgaver vil også kunne bli tilpasset denne nyansatte. Kvalifikasjoner Bachelor eller mastergrad innen relevante tekniske fag eller ingeniørfag. Ønskede kvalifikasjoner Ønske om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring. Særlig relevant arbeidserfaring eller kompetanse kan erstatte ønsket om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring. Personlige egenskaper God evne til helhetlig tenkning, samarbeid og til å arbeide målrettet og systematisk. Like å arbeide i team, samtidig med god evne til å arbeide selvstendig. Ønske om å delta i utviklingen av et ledende fagmiljø. Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i Sørlandets største fagmiljø for vann og avløp.    Fleksibel arbeidstid.    Lønn etter avtale.     Gode pensjons- og forsikringsordninger. Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Kontaktinformasjon: Odd Yngvar Lian Avdelingsleder drift vann Telefon  916 70 730 SØKNADSFRIST: 29.05.2022
Kristiansand kommune
10/05/2022
Har du lyst til å jobbe i Sørlandets største vann- og avløpsmiljø? Vann- og avløpsenheten (VA-enheten) i Ingeniørvesenet har et stort fagmiljø som jobber for at kommunens innbyggere til enhver tid har tilstrekkelig vann av god kvalitet og for at avløpsvannet blir ledet bort og behandlet slik at det ikke skaper problemer for miljøet. Stillingen som utlyses er plassert i den sentrale staben i VA-enheten og har oppgaver og ansvar innenfor det overordnede og strategiske arbeidet med vannforsyningen i Kristiansand. Vi søker etter en dyktig medarbeider til VA-enheten som i dag har 80 ansatte. Stillingens arbeidsområde vil være variert og innebærer utstrakt bruk av databaserte fagsystemer.   Arbeidsoppgaver  Bidra til strategisk oppfølging av vannforsyningen i Kristiansand. Herunder delta aktivt i teamet som planlegger fremtidig kapasitet på vannforsyningen og utbygging av vannverk, høydebassenger, pumpestasjoner, ledningsnett med mere. Delta i planlegging, dimensjonering og utvikling av vannforsyningen i Kristiansand. Oppfølging av og ansvarlig for VA-enheten sin overholdelse av drikkevannsforskriften og dialog med Mattilsynet, samt for pålagte rapporteringer til myndigheter. Delta i utarbeidelse og oppfølging av hovedplaner og økonomiplaner for VA. Bidra aktivt til at tiltak i vedtatte planer settes i gang og ferdigstilles etter fremdriftsplan. Være et faglig tyngdepunkt innenfor vannforsyningsdelen av VA-faget. Tett samarbeid med driftsavdelingen for vannforsyning. Arbeidsoppgavene vil kunne bli tilpasset den nyansattes erfaringer og kompetanse. Det utlyses samtidig en driftsingeniørstilling i avdeling drift vann (nyopprettet stilling). Arbeidsoppgaver vil også kunne bli tilpasset denne nyansatte. Kvalifikasjoner Bachelor eller mastergrad innen relevante tekniske fag eller ingeniørfag. Ønskede kvalifikasjoner Ønske om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring. Særlig relevant arbeidserfaring eller kompetanse kan erstatte ønsket om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring.   Personlige egenskaper God evne til helhetlig tenkning, samarbeid og til å arbeide målrettet og systematisk. Like å arbeide i team, samtidig med god evne til å arbeide selvstendig. Ønske om å delta i utviklingen av et ledende fagmiljø. Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i Sørlandets største fagmiljø for vann og avløp. Fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Kontaktinformasjon: Torleif Jacobsen Enhetsleder vann og avløp Telefon  995 38 399 SØKNADSFRIST: 29.05.2022
Kristiansand kommune