Utdannet innen tekniske fag? 

Finn din drømmejobb hos oss

Nyeste stillingsutlysninger

07/12/2021
Vi søker leder til virksomheten Landbruksforvaltningen i Numedal. Landbruksforvaltningen i Numedal har forvaltningsansvaret innenfor fagfeltene jord, skog, utmark og vilt i Numedalskommunene. I tillegg har virksomheten noe ekstern finansiering av timer gjennom sekretariat for Hardangervidda Villreinutval og Viken Tilsynsutvalg. Virksomheten består av ni ansatte med høy kompetanse innenfor fagfeltet. Som virksomhetsleder har du også ansvar for veterinærvaktordningen i Nore og Uvdal og Rollag med fire veterinærer. Arbeidsoppgaver Leder for landbruksforvaltningen i Numedal med ansvar for fag, økonomi og personal. Forvaltning av Nore og Uvdal kommuneskog på med totalareal på 54 000 daa, og 34 000 daa produktiv skog Oppfølging av politiske saker i alle tre Numedalskommunene. Oppfølging av utviklingsprosjekter knyttet til virksomheten. Pr i dag gjennomføres prosjektene "Klimatilpassing av landbruket i Numedal" og "Skogsbilveiprosjekt Numedal, Kongsberg og Sigdal". Kvalifikasjoner Utdanning fra høyskole/universitet innenfor relevante fagområde. Skogfaglig bakgrunn er ønskelig. Relevant ledererfaring fra privat eller offentlig virksomhet. Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper. God kjennskap til forvaltningsloven, og lovverk innenfor fagområdene jord, skog, utmark og vilt. Gode IKT kunnskaper. Utdanningsretning Bygg og anlegg Ledelsesfag Utdanningsnivå Høyskole/Universitet Personlige egenskaper Innsikt og forståelse for ansvarsområdene. Lederegenskaper med særlig vekt på involvering, utvikling, handlekraft og strategi. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Resultatorientert og god gjennomføringsevne. Personlige egenskaper vektlegges ved ansettelsen. Language Norsk Vi tilbyr Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger Muligheter for faglig og personlig utvikling God pensjonsordning Lønn i henhold til avtale Arbeidssted vil være i alle tre kommunene, med Nore og Uvdal kommune som arbeidsgiver. Kontaktinformasjon Kristoffer Grette, Kommunalsjef NMK, +4794871748,  kristoffer.grette@noreuvdal.no Målfrid Toeneiet, Virksomhetsleder, Landbruksforvaltningen i Numedal, 91738065 Arbeidssted Kommunehuset Rødberg 3630 Rødberg Søk på stillingen: Klikk her
Nore og Uvdal kommune
07/12/2021
Kort om stillingen Numedalslågen vannområde Grønn dal søker etter ny vannområdekoordinator. Grønn dal er et interkommunalt samarbeidsorgan på tvers av fylkesgrensen Viken / Vestfold og Telemark og mellom de seks kommuner som dekker Numedalslågens nedbørsfelt: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Sandefjord og Larvik. Kongsberg kommune er vertskommune for vannområdekoordinatorstillingen. Vi søker deg som er miljø- og samfunnsengasjert og interessert i å jobbe med vannforvaltning fra fjell til kyst.  Vi tilbyr   En spennende og utfordrende jobb der du i stor grad kan styre din egen arbeidshverdag og knytte kontakter til ulike fagmiljøer Muligheter for tid i felt Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale God pensjonsordning og gruppelivsforsikring Kontorsted på Kongsberg i et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy fagkompetanse Fleksibel stillingsprosent mellom halv og full stilling 6 års åremålskontrakt ut gjeldende planperiode (til 31.12 2027)  Innhold i stillingen Vannområdekoordinatorens viktigste oppgaver er å:  være en felles faglig ressurs og støtte de seks samarbeidende kommunene i Grønn dal-samarbeidet i vannrelaterte spørsmål legge grunnlaget for det regionale arbeidet med vannforvaltningsplaner og tilhørende tiltaksprogrammer og tiltaksoppfølging støtte kommunene i vannfaglige spørsmål i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner samt i enkeltsaker som gjelder vann organisere og gjennomføre overvåkingsaktiviteter i nært samarbeid med statsforvalteren legge til rette for allmennhetens medvirkning og engasjement i vannarbeidet, gjerne gjennom kontakt med frivillige organisasjoner og skoler. holde databasen vann-nett oppdatert for vannområdet ha tett dialog med statsforvalterne, fylkeskommunene og NVE og følge opp bestillinger fra disse  Krav og ønsker til deg Du har utdanning fra høgskole eller universitetet innen miljøforvaltning, naturforvaltning, vannbiologi, naturmiljø eller andre relevante fagområder, fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå. Vi ser gjerne at du har relevant yrkeserfaring med god kjennskap til klima- og miljøfeltet og helst innen vannforvaltningen. Kunnskap om landbruk og avløp og om prøvetaking av vann er en fordel. Vi søker deg som jobber planmessig, strukturert og selvstendig og bruker fagkunnskapen din aktivt og konstruktivt; ser utviklingsmuligheter og finner løsninger. Stillingen har en bred kontaktflate og du må være en lagspiller som lett kommer i kontakt med andre og som liker å stå foran en forsamling,  I denne stillingen er det nødvendig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, og du må være fortrolig med bruk av ulike digitale verktøy.  Du må ha førerkort.  Personlig egnethet vektlegges. Formelle kvalifikasjonskrav Utdanning fra høgskole eller universitetet innen miljøforvaltning, naturforvaltning, vannbiologi, naturmiljø eller andre relevante fagområder, fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå.      Kontaktpersoner: - Tidligere vannområdekoordinator Ingar Aasestad, tlf. 950 68 116 - Styringsgruppeleder, ordfører i Flesberg kommune, Oddvar Garaas tlf. 982 31 620   Annet Kongsberg kommune er vertskommune for stillingen. Arbeidsplassen er samlokalisert med seksjon samfunnsutvikling. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regelverk. Tiltredelse etter avtale.  Søknad Vi ber om at du benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Kontaktperson: Ingar Aasestad Telefon 950 68 116
Kongsberg kommune
03/12/2021
SØKNADSFRIST: 05.01.2022 Om stillingen Brønnøy kommune har ledig stilling som avdelingsleder for Plan og Utvikling. En unik mulighet til å være med og stake ut kursen for Brønnøysamfunnet og aktivt legge til rette for næringsutvikling og bosetting. Avdelingen har 12 stillingshjemler med bred fagsammensetning, blant annet kommuneplan, arealplan og byggesak mm. Avdelingen deltar også ved gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt. Organiseringen er under vurdering og det kan bli endringer i organisasjonsstruktur. Avdelingslederen har i tillegg til det faglige ansvaret, personalansvar for avdelingen, og deltar i utredningsoppgaver og prosjektarbeid både internt i avdelingen og ellers i organisasjonen. I tillegg til lederoppgaver utgjør saksbehandling og aktiv medvirkning i pågående prosesser den hovedsakelige delen av arbeidstiden. God kjennskap til Plan- og bygningsloven er derfor vesentlig. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet, primært på masternivå og gjerne innenfor områdene arealplan eller samfunnskunnskap.  Ingeniør-/arkitekt-/landskapsarkitektkompetanse med erfaring fra planarbeid kan også være relevant. Erfaring fra offentlig forvaltning vil bli vektlagt God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Personlige egenskaper Stort engasjement for lokal samfunnsutvikling Gode digitale ferdigheter God struktur og gjennomføringskraft Lagspiller med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Bekvem med bruk av prosessmetodikk i oppgaveløsninger Evne til balansert samhandling og samarbeid, både eksternt og internt Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr En spennende stilling i regionsenterkommunen Brønnøy Et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig vekst og utvikling Dyktige medarbeidere som ser fram til å få deg med på laget Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Spørsmål om stillingen Konstituert plansjef, Stephen Høgeli, tlf: 95985547  Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2.  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune
01/12/2021
Søknadsfrist: 15.12.2021 Om Stillingen Båtsfjord kommune er i startgropen til omfattende investeringer i nye formålsbygg og infrastruktur. Bærekraft25 er et prosjekt som skal være med på å utvikle en bærekraftig økonomi og en bærekraftig levering av tjenester i Båtsfjord kommune. Her vil sektorleder være en bidragsyter i prosessen som har ett 4 års perspektiv. Som sektorleder for teknikk, næring, miljø og utvikling vil du være er en del av rådmannens strategiske ledergruppe. Strategisk og utviklingsorientert ledelse vil være blant de viktigste oppgavene, med mål om å skape gode løsninger for kommunenes innbyggere, næringsliv og ansatte. Avdelingen består av ca 30 årsverk der leder vil ha det overordnede personal, økonomi og driftsansvar. Kommunen er i en prosess der organisasjonsmessige endringer foregår, og der den nye lederen vil få en mulighet til å sette sitt preg på driften av virksomheten. God forståelse for lederrollen og rolleforståelse for kommunal sektor vil være viktige faktor. Relevant ledererfaring og praksis er kunnskap som settes høyt av kommunen i lag med dokumenterte kompetanse.  Ansvarsområder Faglig og administrativ ledelse av etaten Planlegging, samordning og videreutvikling av etatens tjenester og organisasjon Det overordnede ansvar for personal- og økonomiansvar for etaten, herunder etatens budsjett- og økonomiplan, samt økonomistyring og resultatvurderinger Tilrettelegging av saker for politisk behandling Ønskede kvalifikasjoner Bachelor økonomi og ledelse/kommunalteknikk Ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet Kunnskap om budsjettarbeid og økonomistyring Kjennskap til planarbeid Kjennskap til sammenlignbare samfunn God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser Personlige egenskaper Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper, der evne til samarbeid og evne til å skape gode arbeidsmiljøer, inspirere, motivere og veilede medarbeidere til godt arbeid er viktig. Vi ser etter en person som er god til å jobbe tverrfaglig, og se helhet i kommunale og regionale tjenester. Du har ett overordnet syn på ledelse og ser sammenhenger i tjenesteproduksjon. Systematisk Du evner å koordinere og få ulike fagpersoner og enheter til å samhandle og dra i samme retning Du er samlende som leder, kommuniserer tydelig, arbeider strukturert og selvstendig Du har god økonomiforståelse og styringskontroll Du har god digital kompetanse og interesse Vi ønsker at din arbeidsform preges av effektivitet og utvikling, god gjennomføringsevne, ryddighet,  og at du er utvikling-, resultat- og løsningsorientert med basis i gjensidig samarbeid med andre.  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning for stillingen. Vi tilbyr Flere gunstige ordninger som følge av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark Konkurransedyktige betingelser Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Spørsmål om stillingen Opplysning om stillinger kan fås hos Rådmann Trond Henriksen, epost:  trond.henriksen@batsfjord.kommune.no  , tlf 950 44190
Båtsfjord kommune
01/12/2021
SØKNADSFRIST: 02.01.2022 Virksomhet Arealplan har blant annet ansvaret for: Å behandle private og offentlige reguleringsplaner, reguleringsendringer og kommunens områdeplaner Regulere kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og tilhørende utredningsoppgaver Planlegge ny InterCity-strekning gjennom kommunen Politisk bestilte utredninger knyttet til kommunens arealbruk Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver i en spennende kommune med et høyt aktivitetsnivå. Du vil bli en del av et større team med dyktige medarbeidere. Vi har ledig fast stilling som koordinator for fagområde regulering med snarlig tiltredelse.  Arbeidsoppgaver Faglig koordinator for kommunens arbeid med private og offentlige reguleringsplaner Saksbehandling Kvalifikasjoner Du har utdannelse på bachelor- eller masternivå innen fysisk planlegging/by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, arkitektur, sosiologi eller samfunnsplanlegging. Vi kan vurdere annen utdannelse i kombinasjon med relevant erfaring Du har god planfaglig forståelse Du behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig Du har minst 5-års erfaring fra planlegging i en kommune, på regionalt nivå eller i en privat virksomhet Personlige egenskaper Du er god til å kommunisere både skriftlig og muntlig Du samarbeider god med andre, men evner også å jobbe selvstendig Du jobber analytisk og systematisk Du trives med et høyt arbeidstempo Du trives i spenningsfeltet mellom fag og politikk  Du har engasjement for faget Vi vektlegger relevant erfaring og personlig egnethet Vi tilbyr Hyggelige og engasjerte kollegaer Faglige utfordringer Lønn etter avtale Pensjons- og forsikringsordninger Velferdsordringer Annet  Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjerte (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss! Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål. Kontaktperson: Hege Eick Virksomhetsleder 98231876   hege.eick@larvik.kommune.no
Larvik kommune
01/12/2021
SØKNADSFRIST: 02.01.2022 Virksomhet Arealplan har blant annet ansvaret for: Å behandle private og offentlige reguleringsplaner, reguleringsendringer og kommunens områdeplaner Regulere kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og tilhørende utredningsoppgaver Planlegge ny InterCity-strekning gjennom kommunen Politisk bestilte utredninger knyttet til kommunens arealbruk Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver i en spennende kommune med et høyt aktivitetsnivå. Du vil bli en del av et større team med dyktige medarbeidere. Vi har fast stilling som arealplanlegger ledige for snarlig tiltredelse.  Arbeidsoppgaver Behandle private og offentlige reguleringsplaner for små og store utviklingsprosjekter, og endringer av disse Delta i prosjektutvikling av planområder og arbeide med arealplanfaglige utredningsoppgaver Kvalifikasjoner Du har utdannelse på bachelor- eller masternivå innen fysisk planlegging/by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, arkitektur, sosiologi eller samfunnsplanlegging. Vi kan vurdere annen utdannelse i kombinasjon med relevant erfaring Du har god planfaglig forståelse Du behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig Du har minst 3-års erfaring i å behandle private og offentlige reguleringsplaner Vi ser gjerne at du behersker/kjenner programmene i Adobepakken, InDesign og GIS. Personlige egenskaper Du er god til å kommunisere både skriftlig og muntlig Du samarbeider god med andre, men evner også å jobbe selvstendig Du jobber analytisk og systematisk Du trives med et høyt arbeidstempo Du trives i spenningsfeltet mellom fag og politikk  Vi vektlegger relevant erfaring og personlig egnethet Vi tilbyr Hyggelige og engasjerte kollegaer Faglige utfordringer Lønn etter avtale Pensjons- og forsikringsordninger Velferdsordringer Annet  Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjerte (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss! Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål. Kontaktperson: Hege Eick Virksomhetsleder 98231876   hege.eick@larvik.kommune.no
Larvik kommune
30/11/2021
SØKNADSFRIST: 10.12.2021 Vi søker ny leder for drift av ledningsnettet i Sandefjord kommune. Vår dyktige leder driver å planlegger sin pensjon, og vi søker hans etterfølger. VA- avdelingen drifter ledningsnettet i Sandefjord kommune, og består i dag av 13 ansatte. Renseanleggene og drift av de, inngår ikke i denne avdelingen. Stillings opplysning Leder i 100% stilling Stillingstype fast Arbeidstid: 0700- 1500 med fleksitid Tiltredelse etter avtale Arbeidssted er Bekkeveien 12 i Sandefjord   Ansvarsområde for stillingen   Lede avdelingen slik at forsyningssikkerheten er på et høyt nivå Oppfølging av henvendelse fra publikum og næringsliv Personal og budsjettansvar Sørge for FDV planer Saksbehandling Samarbeide med andre avdelinger i kommunens ansvarsområder Utføre andre oppgaver etter avdelingens behov for kompetanse og kapasitetsbehov    Sørge for at avdelingen er oppdatert på regler og forskrifter innen VA HMS oppfølging Vaktordning som følges opp    Ønskede kvalifikasjoner   Leder med gode samarbeidsevner både internt og ut mot publikum Tenke helhet i kommunens interesse over alle våre avdelinger Evne til å iverksette og gjennomføre oppdrag. Tydelig ledelse Erfaring med vann og avløp innen kommunalteknikk Være samlende, og lyttende til våre erfarne anleggsfolk Erfaring fra prosjektering i noen grad Utdanning og erfaring   Utdanning innen vann og avløp fra ingeniørskole / teknisk fagskole. Lang erfaring fra tilsvarende arbeider, kan oppveie for formell utdanning.   Gjerne ADK kompetanse, men ikke krav God muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges Ledererfaring Førerkort klasse B  Personlige egenskaper   Serviceinnstilt Selvstendig Initiativrik Gode samarbeidsevner Løsningsorientert Opptatt av orden og kvalitet Fokus på HMS i hverdagen Inneha god tegningsforståelse         Godt humør Personlig egnethet vektlegges   Vi tilbyr     Spennende jobb, med stor frihet under ansvar Hektisk og morsom jobb Godt arbeidsmiljø, med egen parkering   Dyktige og hyggelige kollegaer Godt støtteapparat, dagens leder vil gi opplæring, og veilede i starten     Spennende utfordringer med store muligheter for medvirkning Konkurransedyktige arbeidsbetingelser Gode pensjonsordninger Lønn etter avtale, vakt kan inngå i avtalen. Avhengig av kvalifikasjoner og lokal kjennskap Fleksitid  Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse og trekkes 2% i pensjonsinnskudd. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10% av den enkeltes bruttolønn. Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetskoven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Kontaktperson: Knut Einar Lethigangas mob: +47 90555866
Sandefjord kommune
29/11/2021
SØKNADSFRIST: 20.12.2021 I enhet Plan og prosjekt innen seksjon Bydrift er det ledig 5-7 faste stillinger som ingeniører med arbeidsoppgaver innen vei, vann- og avløpsfagene. Vi har akkurat vedtatt ny hovedplan for vann og avløp og trenger derfor å styrke bemanningen. Vi ser for oss personer som har bakgrunn innen bygg- og anleggsvirksomhet/konsulentbransjen/kommunal sektor. Du vil være en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Enheten består i dag av 13 ansatte. Arbeidssted er for tiden Rådhuset i sentrum av Sandefjord. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: fast Tiltredelse etter avtale Aktuelle arbeidsoppgaver for vegstillingen vil være: • Ansvarlig for å utvikle kommunen sine overordne planer innenfor det aktuelle fagområdet slik som - Trafikksikkerhetsplaner - Veinorm • Prosjektleder/prosjekteringsleder for forskjellige utbyggingsprosjekt • Ressursperson i samband med seksjonens arbeid med reguleringsplaner • Saksbehandling til politisk utvalg • Kontakt med offentlige etater slik som Statens Vegvesen, Politi og Fylkeskommunen • Publikumshenvendelser ang vei/trafikk • Trafikksikkerhetstiltak • Skiltplaner/skiltvedtak • Støttespiller for driftsavdelingene, både innen vei og parkering • Registrering i NVDB • KOSTRA-rapportering • Avkjørsler • Behandle søknader om arrangementer på offentlig grunn • Annet arbeid i enheten Aktuelle arbeidsoppgaver for va-stillingene vil være: • Oppfølging og saksbehandling innenfor kommunalteknikk – med hovedvekt på vann og avløp • Godkjenne kommunaltekniske planer ved private utbygginger • Ansvar for utforming av utbyggingsavtaler • Seksjonens kontaktperson mot byggesak- og arealplanseksjonen angående reguleringsplaner • Planlegge nye anlegg • Utforme tilbud og tegninger • Evaluering av prosjekter • Vedlikeholde kommunens va-norm • Innkjøpskoordinator for kommunalområdet • Velge og følge opp eksterne konsulenter • Annet arbeid i enheten Kvalifikasjoner: • Utdannet ingeniør/bachelor innen relevante fag(vei/vann/avløp) • Minimum 5 års erfaring fra aktuelle fagområder er ønskelig men nyutdannede kan komme i betraktning for noen av stillingene • Kunnskap om og erfaring innen faget geoteknikk er ønskelig • Erfaring i bruk av relevante IT-verktøy • Evne til selvstendig og strukturert arbeid • Evne til å involvere, samarbeide og beslutte • God formuleringsevne på norsk, både muntlig og skriftlig • Førerkort klasse B • Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr: • Spennende og faglige utfordringer • Mulighet for faglig utvikling og vekst • Godt og aktivt arbeidsmiljø • Gode dataverktøy • Fleksibel arbeidstid • God pensjonsordning • Lønn etter avtale   Andre opplysninger Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale. Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Kontaktperson: Merete Baukhol Olsen mob: +47 91374615
Sandefjord kommune
29/11/2021
SØKNADSFRIST: 15.12.2021 Har du engasjement for god stedsutvikling og vil jobbe i en kommune i vekst? Ringerike er en kommune med stor utvikling og høy byggeaktivitet. Det kreves en aktiv planlegging for å lykkes. I reguleringsavdelingen arbeider vi med større og mindre reguleringsplaner som muliggjør private og kommunale prosjekter. Vi har en jevn pågang av nye initiativer og søker en ny kollega til vårt arbeidsfellesskap. Vår avdeling består i dag av 9 medarbeidere, hvorav 7 arealplanleggere, 2 tekniske tegnere og en leder av avdelingen. Vi er en god blanding av både yngre og erfarne medarbeidere. Som arealplanlegger hos oss vil hovedoppgavene dine være vurdering og behandling av private reguleringsplanforslag, herunder veiledning og dialog med offentlige og private aktører, og saksforberedelse for politisk behandling. Arbeidsoppgaver saksbehandling av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, utforming av planer og planbestemmelser, kvalitetssikre plandokumenter og skrive politiske saker holde møter med involverte parter hvor du er med på tverrfaglig samarbeid internt i kommunen veilede forslagsstillere, konsulenter og innbyggere bidra inn i andre oppgaver avdelingen blir satt til å løse som planfaglige arbeider, temautredninger, mulighetsstudier, silingsrapporter, større arealplaner og rutiner for kvalitetssikring/sjekklister Arbeidsoppgavene kan i noe grad tilpasses dine kvalifikasjoner og interesser. Kvalifikasjoner bestått eksamen fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis som arealplanlegger, byplanlegger, arkitekt, landskapsarkitekt eller annen relevant utdanning.. ønskelig med erfaring fra arealplanlegging og kunnskap om plan- og bygningsloven, samt annet relevant lovverk ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, politisk styring og saksbehandling gode digitale ferdigheter og god kunnskap om kart gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, og god fremstillingsevne ønskelig med lokalkunnskap og tilknytning til området Personlige egenskaper Du mestrer det å jobbe med flere ting samtidig. Du har gode samarbeidsevner, men er samtidig god på selvstendig oppgaveløsning. Du har øye for små detaljer, samtidig som du også ser det store bildet og ivaretar helheten. Du jobber strukturert, tar initiativ og har gjennomføringsevne. Du bidrar til et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli lagt stor vekt på. Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver godt og engasjerende arbeidsmiljø med dyktige kolleger som gjerne gir deg en hjelpende hånd når det er behov for det fleksitid og fleksibel ferie gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP lønn etter avtale Søknad Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.  Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen. Elektronisk søknad skal benyttes.  Om arbeidsgiveren  Ringerike kommune har over 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo. Med Ringeriksbanen og ny E16 vil Hønefoss om få år være 25 minutter unna hovedstaden. Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet og i løpet av 20 år skal folketallet fordobles. Utbyggingen er godt i gang. Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene, samtidig som vi ønsker mange nye innbyggere velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å planlegge, bygge og utvikle fremtidens kommune. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Fridtjof Denneche Stillingstittel: enhetsleder Telefon: 454 38 223
Ringerike kommune
29/11/2021
SØKNADSFRIST: 15.12.2021 Er du opptatt av bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og vil jobbe for en kommune i vekst? Vi søker deg til vår sektor for strategi og utvikling i Ringerike kommune. Kommunestyret vårt har satt ambisiøse mål for en bærekraftig samfunnsutvikling med bl.a. kompakt by- og tettstedsutvikling og miljøvennlige transportformer. Samtidig skal vi skape levende by- og tettstedssentre, å ta vare på naturmangfold og økosystemer, tilrettelegge for friluftsliv og nærturområder og sikre god vannforvaltning. Vi fylle en eller flere faste stillinger og muligens også et vikariat på et år. Stillingene som samfunns- og arealplanleggere vil ligge til enhet for samfunnsutvikling som har ansvar for overordna areal- og samfunnsplanlegging og en rekke prosjekter innen samferdsel, byutvikling, klima- og miljø, næringsutvikling og utvikling av kommunale eiendommer.  Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil variere over tid avhengig av hvilke planprosesser og prosjekter som pågår.  Aktuelle oppgaver den nærmeste tid er: revisjon av kommuneplanens arealdel følge opp prosjekter og kommunale planer og strategier innen by- og stedsutvikling arbeid med tilrettelegging for gående og syklende og andre samferdselsprosjekter arbeid med innføring av arealregnskap og fagtemaene naturmangfold, friluftsliv, vannmiljø og forebygging av forurensning til vann og vassdrag inn i planer og strategier holde møter med involverte parter og delta i tverrfaglig samarbeid internt i kommunen Arbeidsoppgavene vil i noen grad tilpasses den enkeltes kompetanse og interesser. Kvalifikasjoner bestått utdanning fra høyskole eller universitet, med relevant fagkrets, fortrinnsvis som arealplanlegger, samfunnsplanlegger, byplanlegger, jordskiftekandidat, naturforvalter, naturviter, arkitekt, landskapsarkitekt e.l. Særlig relevant erfaring og egenskaper kan være grunnlag for å vurdere kandidater som ikke oppfyller formelle utdanningskrav. gode norskkunnskaper og god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig  ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid eller prosjektstyring og erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling, samt politiske beslutningsprosesser ønskelig med erfaring innen arealplanlegging, plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk, gode digitale ferdigheter og forståelse for kart fordelt på de nye medarbeiderne er det ønskelig med erfaring fra planlegging av samferdselsprosjekter, by- og stedsutvikling og tilrettelegging for gående og syklende, tilrettelegging for friluftsliv og natur- og vannforvaltning Personlige egenskaper Du er engasjert og mestrer det å jobbe med flere ting samtidig. Du har gode samarbeidsevner, men er samtidig god på selvstendig oppgaveløsning. Du har øye for små detaljer, samtidig som du også ser det store bildet og ivaretar helheten. Du jobber strukturert, tar initiativ og har gjennomføringsevne. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid. Vi tilbyr muligheten til å være med å påvirke Ringerikes areal- og samfunnsutvikling interessante og utfordrende arbeidsoppgaver godt og engasjerende arbeidsmiljø med dyktige kolleger som gjerne gir deg en hjelpende hånd når det er behov for det inkluderende sosialt miljø, med blant annet husorkester, stafettlag, innebandy, fotball og turglade kollegaer fleksitid og fleksibel ferie gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP lønn etter avtale Søknad Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).  Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen. Elektronisk søknad skal benyttes.  Om arbeidsgiveren Ringerike kommune har over 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo og Gardermoen. Med Ringeriksbanen og ny E16 vil Hønefoss om få år være 25 minutter unna hovedstaden. Ringeriksregionen er et av de mest spennende vekstområdet i Norge, og i løpet av 20 år skal folketallet fordobles. Byggingen av ny E16 og Ringeriksbanen er sammen med flere store prosjekter viktige drivkrefter for utviklingen. De forventede ringvirkningene innen næringsutvikling, boligbygging og befolkningsvekst er store. Utviklingen har startet og vi er godt i gang. Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene, samtidig som vi ønsker mange nye innbyggere velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å planlegge, bygge og utvikle fremtidens kommune. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Bente Elsrud Anfinnsen Telefon: 93608721
Ringerike kommune