04/05/2021

Ingeniør/prosjektleiar

  • Austrheim kommune
Bygg og anlegg Ingeniør - Sivilingeniør Ledelse VAR - VVA - VVS

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 25.05.2021

Det vert med dette utlyst ei 100% stilling som ingeniør/prosjektleiar

Opplysninger avdeling

Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehald av kommunens bygg, veg, vatn og avløpsanlegg samt nybygg/nyanlegg innan VVA og bygg.

Innanfor vatn og avløpssektoren er det for tida store utbyggingsoppgåver på leidningsnett og reinseanlegg, og ein vil i dei næraste åra ha ein kraftig aktivitetsvekst innanfor området.
I åra framover vil det i tillegg forgå omfattande investeringsoppgåver innanfor bygg. Til å administrere investeringar, samt drift og vedlikehald av kommunens bygg, veg, vann og avløpsanlegg er det ønskeleg å tilsette en ingeniør med minimum 3-årig utdanning. 

Arbeidsoppgåver

- Prosjektleiing, planlegging og administrasjon av VA-entreprisar og omfattande investeringsoppgåver
innanfor bygg, inkludert framdrifts- og økonomistyring.
- Kontraktsoppfølging.
- Sørge for kontroll av anleggsutføring.
- Være prosjektleiar for, eller delta i, utredningar og mulighetsstudiar innan drift og vedlikehald
- Ivareta teknisk drift sine interesser i tverrfaglege prosjekter både eksternt og internt i kommunen
- Administrative oppgåver innanfor teknisk sektor
- Ansvar/arbeidsoppgåver vil bli tilpassa den aktuelle rolle og stilling
- Den som vert tilsett vil få varierte oppgåver og stor grad av ansvar og mogleigheit for utvikling. 

Krav til kompetanse

- Relevant teknisk utdanning på minimum bachelornivå, gjerne innan bygg og anlegg. Særleg relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
- Det er fordel med erfaring som prosjekt leiar, byggeleiar eller frå tilsvarande roller med gjennomførings- og resultatansvar.
- Det er ein fordel med kompetanse innan SHA og risikostyring.
- God norskspråkleg framstillingsevne, munnleg og skriftleg
- Førarkort kl B 

Personlege eigenskaper

- Sterkt fokus på kvalitet og brukertilfredsheit
- God på kommunikasjon
- Proaktiv i høve daglig drift
- Systematisk, dyktig og effektiv
- Pådrivar

Personleg eigenskapar vil verte vektlagd. Me vil ta omsyn til korleis den som vert tilsett kan utfylla medarbeidarar i organisasjonen. 

Informasjon om stillinga

For nærare opplysningar om stillinga kontakt leiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel på telefon 482 96 241

Vi kan tilby

Konkuransedyktige arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk.
God pensjonsordning, KLP. 

Søknad vert å senda

Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000.

Kontakter

Navn: Rolf Henning Myrmel
E-post: rhm@austrheim.kommune.no 
Mobil: +4748296241

Ansettelsesform

Fast

Søk nå